Stížnosti a jak na ně

INFORMACE O MOŽNOSTI PODAT STÍŽNOST V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY (SPO)

Stížností se rozumí podání nebo sdělení, ve kterém je vyjádřena nespokojenost klienta nebo jiné osoby s poskytováním sociálně-právní ochrany, na určité osoby, chování, postupy apod.

Stížnost může podat dítě, rodič, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, další dotčené osoby, ale i zaměstnanci jiných obecních úřadů a organizací.

Stížnost může směřovat proti nevhodnému chování, porušování zásad slušného chování, porušování zákona o úřednících, proti podjatosti vedoucí OSSV, nečinnosti, špatnému postupu, nezájmu apod.

Stížnost lze podat:

· poštou na adresu Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov

· osobně na podatelnu Městského úřadu Adamov, 1. patro

· elektronickou poštou na adresu:[email protected]

· faxem: 516 499 634

· datovou schránkou: xx3bzck

· osobně do protokolu: Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru SSV, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, [email protected], dveře č. 24, 1. patro

· osobně do protokolu: PhDr. Vlasta Kubenová, tajemník, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 623, [email protected], dveře č. 23, 1. patro

Další možností je stížnost nadřízenému orgánu, tedy Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, PhDr. Jarmila Bisomová, vedoucí oddělení, tel. 541 611 158, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

Stížnost lze podat i veřejnému ochránci práv, ombudsmanovi, Mgr. Anna Šabatová, PhD, tel. 542 842 777, Údolní 39, 602 00 Brno.

Stížnost by měla obsahovat označení orgánu, jemuž je stížnost adresována, kdo stížnost podává, vůči komu je směřována, čeho se stížnost týká, co stěžovatel navrhuje a rovněž podpis stěžovatele a datum.

Stížnost přijatá na Městském úřadě v Adamově se bude řídit vnitřním předpisem Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic č. 4/2007 v platném znění: http://adamov.realhost.cz/img/upload/pravidla_rady/pravidla-pro-stiznosti-a-petic.pdf, tedy:

· stížnost bude předána k zaevidování na podatelně městského úřadu,

· pracovnice podatelny (kancelář tajemníka úřadu) sepíše o ústní stížnosti předepsaný záznam,

· anonymní stížnost se nevyřizuje, pouze se prověří její obsah,

· elektronické stížnosti se vyřizují stejně jako stížnosti písemné,

· stížnost se do tří dnů postoupí příslušnému zaměstnanci nebo odboru,

· stížnost se dále vyřizuje do 10, 30 nebo 60 dnů podle výše uvedených pravidel.Sdílet článek