Deklarace projektu Zdravé město Adamov

I.

Projekt Zdravé město Adamov přijímaný dnes zastupitelstvem města je vstupním dokumentem pro aktivity města v mezinárodním Projektu Zdravé město, který probíhá pod patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotní organizace (WHO), ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery.

Věříme, že "Projekt Zdravé město Adamov" bude městu pomáhat ke kvalitnímu místnímu rozvoji a současně k dosažení dobrého jména našeho města v rámci regionu, České republiky i Evropy.

II.

Přijetím "Projektu Zdravé město Adamov" je potvrzen zájem města o naplňování zásad a cílů

 1. základních dokumentů Organizace spojených národů a Evropské unie, jež se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, mezi které náleží především
  • Zdraví 21 (Health 21) - dokument Světové zdravotnické organizace
  • Agenda 21 - dokument Organizace spojených národů
 2. významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména
  Národního akčního plánu zdraví a životního prostředí - dokumentu vlády ČR.

III.

Přijetím této deklarace potvrzuje naše město svůj zájem být řádným členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat městu pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci metodiky Česká Brána 21 (New Gate 21). Město získá možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR.

Činnost města podle "Projektu Zdravé město Adamov" bude naplňovat mezinárodně uznávané kvalitní programy a doporučení Organizace spojených národů a Evropské unie v rámci rozvoje města, kterými jsou zejména:

 • místní realizace cílů dokumentu Zdraví 21
 • místní akční plán zdraví a životního prostředí
 • místní Agenda 21.

IV.

Při vědomí důležitosti výše uvedených cílů se město rozhodlo k následujícímu postupu:

 1. Město zajistí nezbytné podmínky a zázemí pro řízení a realizaci "Projektu Zdravé město Adamov" v souladu s doporučeními asociace NSZM ČR.
 2. V návaznosti na projekt bude započat proces strategického rozvoje města Adamova, který se bude dotýkat rozvoje individuálních i společenských hodnot - oblasti zdraví, oblasti životního prostředí, oblasti sociální a kulturní a oblasti ekonomické a hospodářské.
  Strategický rozvoj města bude probíhat v kvalitě místní Agendy 21, tedy s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje města a v partnerské spolupráci s občany. Město bude v rámci projektu usilovat o spolupráci se zástupci jiných úřadů, institucí a škol, i se zástupci hospodářského a nevládního sektoru.
 3. Realizace projektu bude popsána v Plánu zdraví, který bude současně podkladem pro politiku zdraví města. Pravidelně aktualizované znění Plánu zdraví bude nedílnou přílohou této deklarace, a vytvoří tak celkový "Projekt Zdravé město Adamov".

Deklarace byla schválena na 10. řádném zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 30. srpna 2007.Sdílet článek