100 let ŠLP Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (ŠLP Křtiny MENDELU) slaví 100 let od svého vzniku. Bylo to přesně 17. února 1923, kdy Ministerstvo zemědělství ČSR a Státní pozemkový úřad svěřily odkoupený liechtensteinský lesní velkostatek Adamov do správy tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ v Brně) pro účely školní a pokusné.

Úřední pojmenování znělo Školní lesní statek Adamov. V průběhu let se název organizace změnil ještě několikrát. Od roku 1932 nesl se souhlasem prezidenta T. G. Masaryka název Školní lesní statek Masarykův les VŠZ v Brně. Z politických důvodů bylo spojení „Masarykův les“ v letech 1948–1989 zakázáno. Do názvu se odkaz na 1. čs. prezidenta vrací v roce 1990: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Lesy ŠLP Křtiny MENDELU se dnes rozprostírají severovýchodně od Brna až po Blansko a s výměrou 10.387 ha se řadí k jednomu z největších nestátních lesních majetků v ČR. Současná výměra majetku se ucelila až po 2. světové válce, kdy k zčásti předanému liechtensteinskému statku přibyl ještě revír Vranov a některé menší konfiskáty dalších šlechtických rodů.

Univerzitní lesy již od svého založení mají multifunkční poslání. Především slouží coby „klinika“ pro praktickou výuku studentů a pro výzkum pracovníků MENDELU - zejména Lesnické a dřevařské fakultě. Kromě toho poskytují i široké veřejnosti prostředí k nejrůznějším rekreačním a sportovním aktivitám. Zároveň jsou i zdrojem dřeva s ekologickým FSC certifikátem. Lesy tak dostaly do vínku být výkladní skříní českého lesnictví a vynikají zejména svoji druhovou pestrostí a tím i odolností vůči kalamitám. Od jihu se rozprostírají hlavně teplomilná světlejší lesní společenstva s dubem, habrem, borovicí a modřínem, které dále přechází v bučiny se smrkem, modřínem a jedlí. K tomu se mísí javory, lípy, třešně, jilmy, douglasky a spousta dalších druhů. Tato pestrost ovšem nevznikla samovolně, nýbrž cílevědomou péčí lesních hospodářů. 100 let je jedna generace hospodářského lesa, kterou ale vypěstovalo několik generací lesníků. Naštěstí byl po převzetí lesního majetku pověřen jeho správou profesorský sbor VŠZ, který nejenže navázal na výbornou práci liechtensteinských lesníků, ale hned od počátku nastavil vysokou laťku odborné péče. A právě díky osvícenosti lesníků, kteří nepodlehli všeobecné smrkové mánii na počátku 20. století a uplatňovali koncepci přírodě bližšího hospodaření se smíšenými porosty a přirozenou obnovou, se dnes nad Brnem rozprostírají vesměs zelené zdravé lesy, a nikoliv holé pláně po kůrovcové kalamitě jako na jiných místech Drahanské vrchoviny či na Vysočině.

100 let nepřerušené péče o lesní majetek s pevně stanovenými cíli je v ČR vskutku unikátní. I současná generace univerzitních lesníků navazuje na úsilí jejich předchůdců, byť v jiných klimatických i socioekonomických podmínkách. V naší koncepci „Pestré lesy pro klimatickou změnu“ si klademe za cíl lesní porosty ještě více rozrůznit nejen druhově (např. i experimentálním vnášením jižních dřevin – např. balkánských dubů, kaštanovníků, lísky turecké, cedrů, apod.), ale i věkově a prostorově a dále tak posilovat jejich odolnost - zejména vůči novodobému fenoménu sucha. Přáním všech zaměstnanců ŠLP Křtiny je předat lesy našim následovníkům ve stejném, nebo ještě lepším stavu.

V rámci oslav pořádá ŠLP Křtiny v roce 2023 řadu akcí pro zaměstnance, odborníky i širokou veřejnost. Přehled nadcházejících i proběhlých akcí najdete na webu ŠLP https://www.slpkrtiny.cz/100-let-slp/. Na webu lze najít i další užitečné informace pro veřejnost – např. infomapu (s vyznačenými uzavírkami, Lesnickým Slavínem apod.), nabídku programů (lesní pedagogika, besedy v lese, patronáty atd.), prodej zvěřiny, atd. V případě dotazů kontaktujte autora textu.

Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Mendelova univerzita v Brně
Křtiny 175 / 679 05 Křtiny
M +420 731 623 185
[email protected], www.slpkrtiny.cz

  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny
  • 100 let ŠLP Křtiny