Článek č. 8

Ve článcích zveřejňovaných na celostátní úrovni, které se vztahují ke třídění odpadů, se lze dočíst, že průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům se snížila v roce 2012 na 102 metrů. Je celkem logické, že tato vzdálenost hraje ve snahách docílit vyššího podílu tříděného odpadu důležitou roli, protože s klesající docházkovou vzdáleností se zvyšuje ochota lidí vkládat tříděný odpad do určených kontejnerů.

Přímé určení této vzdálenosti přes změření vzdálenosti mezi byty či rodinnými domy a převážně nejbližšími místy, kde se nacházejí kontejnery na tříděný odpad, by se dalo provést například pomocí mapy podrobnějšího měřítka. Doba vyhodnocení pro municipalitu velikosti našeho města by mohla být někde kolem 50 h intenzívní práce, a to včetně přípravy podkladů.
Proto pro zodpovězení otázky, jak jsme na tom s průměrnou docházkovou vzdáleností v našem městě, provedeme pouze logickou úvahu. V ní se pokusíme prokázat, zda při našem rozmístění kontejnerů překračujeme aktuální hodnotu 102 m, nebo jsme naopak pod ní. Využijeme k tomu mapku se stanovišti kontejnerů, která se nachází na stránkách města v sekci Informace/Zdravé město/Kampaň za třídění odpadu. Je zřejmé, že ze žádného domu či bytu nebude nikde ke kontejnerům blíže než 10 m, reálně lze brát až 30 m. Protože se četnost zastoupení domů v mezikruží s rostoucím poloměrem zvyšuje, tak je pro výpočet třeba brát vážený průměr možných vzdáleností. Vážený průměr o hodnotě něco málo přes sto metrů odpovídá při rovnoměrné přízemní zástavbě (což zrovna není pro naše město typické) kružnici o poloměru necelých 150 m opsané kolem stanoviště kontejnerů. Ale ani tato hodnota ještě nepovede ke správnému popisu stavu, protože cesta ke kontejnerům nevede nikdy přímočaře. Snižme proto maximální vzdušnou vzdálenost na 120 m a vyhodnoťme pokrytí mapy města takovými kružnicemi.
Na první pohled zřejmě více zaujmou místa, která do ploch kružnic nespadají. Jedná se zejména o domy v centrální části Kolonky v místech, kde stojí zastávka MHD. Dalšími jsou domy na začátku ulice Plotní a domy za železniční tratí u vlakové zastávky. Na mapě však dominují překryvy kružnic, a to i násobné, což platí zejména pro velké bytové domy na Horce a na Ptačině.
Z uvedeného lze usoudit, že průměrná docházková vzdálenost pro naše město leží pod celostátním průměrem, který je nyní zhruba 100 m. Toto tvrzení potvrzuje i skutečnost, že za dostupnost veřejné sběrné sítě dostává naše město v soutěži obcí Jihomoravského kraje ve třídění odpadů bonusové body. Současně se ukazuje jako žádoucí zřízení jednoho stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na Kolonce poblíž zmíněné autobusové zastávky, vhodné místo by se tam mělo dát najít.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 8