Dotace na Projekt ÚP Adamov

image1image2

Územní plán Adamov

Název projektu: Územní plán Adamov
Identifikační číslo EDS: 117D11K000513
Identifikační číslo EIS: CZ.1.06/5.3.00/08.07474
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 932/6
110 15 Praha 1
Zprostředkovatel dotace: Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Pobočka pro NUTS II – Jihovýchod
Novobranská 526/14
602 00 Brno
Příjemce dotace: Město Adamov
Pod Horkou 101/2
679 04 Adamov
Termín ukončení projektu: 31.3.2012
Finanční rámec projektu: celkové výdaje projektu Kč 1.159.200,--
celkové nezpůsobilé výdaje Kč 96.000,--
celkové způsobilé výdaje Kč 1.063.200,--
image3
Zpracoval: Jiří Němec
pověřený zastupitel v oblasti územního plánování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

image1image2

Územní plán Adamov

Zhotovitel Územního plánu: Institut regionálních informací
spol. s r.o.
Beethovenova 4
602 00 Brno
Zhotovitel byl vybrán v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 30.3.2012 byl na základě předávacího protokolu převzat od zhotovitele Návrh Územního plánu Adamov v listinné a elektronické podobě. Tyto dokumenty byly dne 2.4.2012 předány pořizovateli územního plánu, to je obci s rozšířenou působností.
Pořizovatel Územního plánu: Město Blansko
Městský úřad v Blansku
Odbor stavební úřad
Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám. Republiky 1
678 01 Blansko
Na základě dohody s pořizovatelem byl předběžně stanoven termín pro neveřejné projednání Návrhu Územního plánu Adamov. Ten byl stanoven na datum 26.4.2012 od 10,00 hodin v sídle pořizovatele.
Termín veřejného projednání Návrhu Územního plánu Adamov bude stanoven po neveřejném projednání a bude zveřejněn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
image3
Zpracoval: Jiří Němec
pověřený zastupitel v oblasti územního plánování