Informační leták Města Adamov - aktualizace 12. 8. 2019

k připravovaným stavebním záměrům společností E-ON, Adavak Adamov a Města Adamov.

Aktualizace ke dni 12.8.2019 – 8. kontrolní den:

 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti – zejména se jedná o stavbu nové zídky oddělující chodník od veřejné zeleně, montáž odvodnění chodníku a tzv. okapový chodník spolu s odvodněním při stěně bytového domu
 • Byly podány informace k monitoringu a čištění kanalizace – odvodnění chodníku (proběhlo dne 13.8.2019), aktuální stav – závada zjištěna na šachtě u vchodu č.p. 310, ostatní vyčištěny, bez závad
 • Byl odsouhlasen návrh na vizuální úpravu opěrné stěny Komenského a všechna společenství podala jednotný návrh na barevné provedení částí opěrné stěny pod komunikací.
 • Byl připomínkován technologický postup při montáži výplní zábradlí – kotvení TAHOKOVU
 • Od 34. týdne 2019 započnou práce s dlážděním chodníku. Zástupci SVJ byli požádání o znovuobnovení průchodu bytovým domem. Bylo dohodnuto, že v úsecích pokládky dlažby budou hlavní vstupy uzavřeny a bude znemožněn vstup na připravený povrch pro pokládku dlažby. V této záležitosti jsou všichni občané žádáni o pochopení a trpělivost, především pak o dbání pokynů realizující stavební firmy.
 • Na kontrolní den v září bude pozván zahradní architekt pro přípravu návrhu na obnovu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou Komenského. Realizace výsadeb proběhne na jaře roku 2020.

Aktualizace ke dni 22.7.2019 – 7. kontrolní den:

 • Došlo k zpětnému převzetí pozemků po výkopových pracích od společnosti Adavak po dokončeném vodovodním propoji.
 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti – zejména se jedná o základ pro novou zídku oddělující chodník od veřejné zeleně, montáž odvodnění chodníku a tzv. okapový chodník spolu s odvodněním při stěně bytového domu
 • Byl odsouhlasen návrh na vizuální úpravu opěrné stěny Komenského.
 • Byl odsouhlasen vzor tahokovu jako výplň zábradlí, jedná se o tahokov s oky 2x2 cm.
 • Byl předán vzorník barev pro plochy pod popínavou zelení – SVJ na dalším kontrolním dni vyberou barvu dle vzorníku barev RAL.
 • Byl diskutován vhodný termín pro monitoring a čištění dešťové kanalizace. Přesný termín určí stavba podle vývoje stavebních prací a vyzve společnost Adavak k zahájení činností.
 • Na kontrolní den v září bude pozván zahradní architekt pro přípravu návrhu na obnovu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou Komenského. Realizace výsadeb proběhne na jaře roku 2020.

Aktualizace ke dni 1.7.2019 – 6. kontrolní den:

 • Společnost Adavak dokončila technologickou část vodovodního propoje, v průběhu 27. týdne 2019 dojde k terénním úpravám a zásypům v celé délce stavby.
 • Byl stanoven předběžný termín 8.7.2019 k zahájení stavebních částí zakázky. Zejména se jedná o odstranění povrchového odvodnění chodníku, provedení výkopů pro základ chodníkového soklu, umístění podélného odvodnění, založení obrubníku včetně drenáže u obvodové stěny bytového domu.
 • Byl předložen návrh na vizuální úpravu opěrné stěny Komenského. Vzhledem k nepřítomnosti zástupců SVJ A – D bude diskutováno na příštím kontrolním dni.
 • Byl předložen vzorek tahokovu jako výplň zábradlí, finální materiál bude řešen na dalším kontrolním dni.
 • Byl předán vzorník barev pro plochy pod popínavou zelení – SVJ na dalším kontrolním dni vyberou barvu dle vzorníku barev RAL.
 • Byla vyřešena objednávka monitoringu a čištění dešťové kanalizace. Tyto činnosti proběhnou před finální pokládkou nového povrchu chodníku.

Aktualizace ke dni 17.6.2019 – 5. kontrolní den:

 • Společnost Adavak zahájila výkopové práce pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka – v prostoru veřejné zeleně pod opěrnou stěnou. Se souhlasem společenství bloků A a D nebudou zpřístupněny schodiště k místní komunikaci Komenského. Schodiště u bloků B a C budou průchozí s maximální opatrností. Postup prací je v souladu s harmonogramem, dílo bude realizováno v termínu do 30.6.2019.
 • Do budoucnosti správce inženýrských sítí požaduje dodržení ochranného pásma při nové výsadbě veřejné zeleně
 • Dále platí, že investor stavebních prací (Město Adamov) nabídl společenstvím úzkou spolupráci při obnově veřejné zeleně, a to s ohledem na přípravu rozpočtu města na rok 2020
 • Byly řešeny některé drobné detaily stavebních prvků jako součástí pěších komunikací. Na příštím kontrolním dni bude řešena výplň zábradlí.
 • Dne 17.6.2019 dořešena pohledová úprava opěrné stěny pod místní komunikací. Návrh zástupců SVJ byl investorem stavebních prací akceptován. Na dalším kontrolním dni bude proveden výběr barevného odstínu do polí pro výsadbu popínavé veřejné zeleně.
 • Město Adamov ve spolupráci s firmou Adavak Adamov zajistí vyčištění a následný monitoring odvodnění chodníku nad bytovým domem. V případě zjištění závad provede neprodlenou opravu.

Aktualizace ke dni 27.5.2019 – 4. kontrolní den:

 • Firma Energetika Boskovice realizuje práce ve vnitřních prostorech bytového domu – ve dnech 28. a 30.5.2019 dojde k přepojení na nové vedení NN. V tomto důsledku dojde k přerušení dodávek elektrické energie v uvedené dny, vždy od 7:30 – 15:30 hodin.
 • Společnost Adavak zahájila výkopové práce pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka – v prostoru veřejné zeleně pod opěrnou stěnou. Se souhlasem společenství bloků A a D nebudou zpřístupněny schodiště k místní komunikaci Komenského. Schodiště u bloků B a C budou průchozí s maximální opatrností.
 • Na základě dohody Město Adamov vypomůže s přemístěním veřejné zeleně do stráně pod bytový dům Komenského
 • Do budoucnosti správce inženýrských sítí požaduje dodržení ochranného pásma při nové výsadbě veřejné zeleně
 • Dále platí, že investor stavebních prací (Město Adamov) nabídl společenstvím úzkou spolupráci při obnově veřejné zeleně, a to s ohledem na přípravu rozpočtu města na rok 2020
 • Dne 29.5.2019 proběhne finální jednání nad pohledovou opravou opěrné stěny na ulici Komenského

Aktualizace ke dni 16.5.2019 – 3. kontrolní den:

 • V termínu do 13.5.2019 byly ukončeny firmou Energetika Boskovice práce ve venkovním prostoru kolem bytového domu a byly předány zpět vlastníkovi dotčené pozemky s drobnými nedodělky a vadami, které budou neprodleně odstraněny
 • V termínu od 20.5.2019 zahájí výkopové práce společnost Adavak pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka – v prostoru veřejné zeleně pod opěrnou stěnou
 • Na základě individuálních žádostí bude při výkopových pracích přesazena drobná veřejná zeleň – a to dle požadavků jednotlivých společenství
 • Do budoucnosti správce inženýrských sítí požaduje dodržení ochranného pásma při nové výsadbě veřejné zeleně
 • Investor stavebních prací (Město Adamov) nabídl společenstvím úzkou spolupráci při obnově veřejné zeleně, a to s ohledem na přípravu rozpočtu města na rok 2020
 • Na základě kamerových prohlídek zajistí město Adamov u firmy Adavak objednání čištění dešťové kanalizace v úseku pod horním chodníkem Komenského
 • Nadále platí upozornění na přerušení dodávek elektrické energie v bytovém domě: 28. a 30.5.2019 v čase od 7:00 – 16:00 hodin, město zajistí zaslání varovných SMS zpráv

Aktualizace ke dni 30.4.2019 – 2. kontrolní den:

 • V termínu do 6.5.2019 budou firmou Energetika Boskovice ukončeny práce ve venkovním prostoru kolem bytového domu
 • V termínu od 6.5.2019 bude zahájeno kácení označených dřevin a na základě vyjádření zástupců společenství (vyjádření většiny vlastníků) budou pokáceny všechny označené stromy
 • V termínu od 13.5.2019 zahájí výkopové práce společnost Adavak pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka
 • Na základě individuálních žádostí bude při výkopových pracích přesazena drobná veřejná zeleň
 • Upozornění na přerušení dodávek elektrické energie v bytovém domě: 28. a 30.5.2019 v čase od 7:00 – 16:00 hodin

Aktualizace ke dne 16. 4. 2019 – 1. kontrolní den:

- Stavební firma opětovně požádána o pomoc při dopravě osob (kočárky, občané na vozíku)

- Byl vznesen požadavek města na spolupráci všech společenství Komenského na průchod sklepními prostory do oblastí mimo výkopy (kočárky, občané na vozíku)

- Zakázka na obnově kabeláže NN bude ukončena dne 6. 5. 2019

- Do 13. 5. 2019 bude provedeno kácení zeleně v pásu pod opěrnou stěnou místní komunikace Komenského, a to v ochranném pásmu 1 metru od nového vodovodního řadu, a to v souladu s ČSN

- Od 13. 5. 2019 zahájí realizaci společnost Adavak s.r.o.

- V termínu do 20. 5. 2019 společenství odsouhlasí, popřípadě upraví, návrh projektanta na pohledovou úpravu stavební zakázky, především se jedná o opěrnou stěnu místní komunikace

Další kontrolní den se uskuteční 30. 4. 2019.

Vážení spoluobčané, od roku 2017 se připravuje rozsáhlá stavební zakázka na ulici Komenského. Prvotním impulsem byla obnova vedení NN a zvýšení příkonu elektrické energie do jednotlivých vchodů (společenství) bytového domu Komenského – Hradčany.

Na tento záměr energetické společnosti navázalo Město Adamov úzkou spoluprací s představiteli společenství a dle vzájemné dohody byla zpracována projektová dokumentace. Ta zahrnuje zejména:

- nový chodník nad bytovým domem včetně odvodnění

- výměnu tarasu výškově oddělujícího chodník od pásu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou komunikace

- opravu všech schodišť na místní komunikaci včetně přístupů z hlavního chodníku

- zbudování dvou šikmých bezbariérových chodníků z místní komunikace

- pohledovou úpravu opěrné stěny

- nové vedení pro veřejné osvětlení

Spolu se záměrem města k této rozsáhlé akci přistoupila i společnost Adavak. Ta provede výměnu propoje mezi vodojemy na Horce, který je poplatný době zbudování a který leží v pásu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou. Momentálně se diskutuje i vybudování nového vodovodního řadu v chodníku nad bytovým domem včetně přípojek do jednotlivých společenství. Tento záměr byl předložen zejména s ohledem na možný výskyt závad na současných domovních přípojkách a odstraňování jejich poruch. Cílem je tedy mít celou infrastrukturu včetně povrchů v novém provedení, abyste byli v budoucnu co nejméně rušeni dalšími stavebními či výkopovými pracemi a aby nedošlo k zásahu do nově vybudovaných staveb. Rozhodnutí o nových přípojkách je momentálně v kompetenci výborů společenství a v průběhu příštího týdne by mělo dojít k definitivnímu rozhodnutí.

Rok 2019 se stane rokem realizace. Bude se jednat o velmi časově náročnou stavební zakázku a území Komenského bude až do podzimu 2019 brázdit stavební technika. V této době budete rušeni zvýšenou hlučností a prašností v rámci stavebních činností, nebo naopak blátem v případě dlouhodobějších dešťů. Především však dojde k omezenému průchodu lokalitou včetně přístupů na místní komunikaci. Dá se očekávat, že některé práce budou probíhat i o víkendech tak, aby se celkový čas stavební realizace zkrátil a celá ulice se mohla co nejdříve zase vrátit do běžného způsobu života.

Pro zdárný průběh to bude chtít od vás všech spoustu trpělivosti a tolerance. Rovněž bude nutné dodržovat všechny zásady bezpečnosti a dbát pokynů realizujících firem.

Přípravné stavební práce budou zahájeny dne 1.4.2019 společností Energetika Boskovice, a to výkopem sond a zkouškami průchodu do vnitřních částí domu pro nové vedení nízkého napětí. V případě, že nenastanou žádné komplikace, dne 8.4.2019 započnou výkopové práce pro vedení NN a stavební ruch se tak rozběhne naplno. Tyto práce budou probíhat etapovitě a začnou u vchodu Komenského č.o. 25.

Po skončení zakázky E-ON by neprodleně do terénu měla nastoupit společnost Adavak Adamov a realizovat některou ze dvou variant shora uvedených. Práce společnosti Adavak nelze řešit po etapách, ale bude nutné provést výkopy po celé délce bytového domu. Především kvůli závěrečným tlakovým zkouškám na vodovodním řadu.

Na úplný závěr pak bude své stavební záměry dle zpracované projektové dokumentace realizovat Město Adamov ze svého rozpočtu.

V rámci všech stavebních činností budou probíhat pravidelné kontrolní dny a budou na ně zvány osoby zastupující jednotlivá společenství Komenského. Většinou jsou to členové vašich výborů společenství. S těmito pak budeme diskutovat řešení některých vizuálních detailů při realizaci a budou plně seznámeni s harmonogramem dalších činností. Od nich pak lze získávat aktuální informace o postupu prací nebo případných omezeních vstupu.

Pro informace o aktuálním stavu a plánu na nejbližší období lze získat rovněž i na následujících kontaktech: Jiří Němec, tel.: +420 775 170 869, e-mail: [email protected]

 • Informační leták Města Adamov - aktualizace 12. 8. 2019


Sdílet článek