Informační leták Města Adamov

k připravovaným stavebním záměrům společností E-ON, Adavak Adamov a Města Adamov

Aktualizace ke dne 16. 4. 2019 – 1. kontrolní den:

- Stavební firma opětovně požádána o pomoc při dopravě osob (kočárky, občané na vozíku)

- Byl vznesen požadavek města na spolupráci všech společenství Komenského na průchod sklepními prostory do oblastí mimo výkopy (kočárky, občané na vozíku)

- Zakázka na obnově kabeláže NN bude ukončena dne 6. 5. 2019

- Do 13. 5. 2019 bude provedeno kácení zeleně v pásu pod opěrnou stěnou místní komunikace Komenského, a to v ochranném pásmu 1 metru od nového vodovodního řadu, a to v souladu s ČSN

- Od 13. 5. 2019 zahájí realizaci společnost Adavak s.r.o.

- V termínu do 20. 5. 2019 společenství odsouhlasí, popřípadě upraví, návrh projektanta na pohledovou úpravu stavební zakázky, především se jedná o opěrnou stěnu místní komunikace

Další kontrolní den se uskuteční 30. 4. 2019.

Vážení spoluobčané, od roku 2017 se připravuje rozsáhlá stavební zakázka na ulici Komenského. Prvotním impulsem byla obnova vedení NN a zvýšení příkonu elektrické energie do jednotlivých vchodů (společenství) bytového domu Komenského – Hradčany.

Na tento záměr energetické společnosti navázalo Město Adamov úzkou spoluprací s představiteli společenství a dle vzájemné dohody byla zpracována projektová dokumentace. Ta zahrnuje zejména:

- nový chodník nad bytovým domem včetně odvodnění

- výměnu tarasu výškově oddělujícího chodník od pásu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou komunikace

- opravu všech schodišť na místní komunikaci včetně přístupů z hlavního chodníku

- zbudování dvou šikmých bezbariérových chodníků z místní komunikace

- pohledovou úpravu opěrné stěny

- nové vedení pro veřejné osvětlení

Spolu se záměrem města k této rozsáhlé akci přistoupila i společnost Adavak. Ta provede výměnu propoje mezi vodojemy na Horce, který je poplatný době zbudování a který leží v pásu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou. Momentálně se diskutuje i vybudování nového vodovodního řadu v chodníku nad bytovým domem včetně přípojek do jednotlivých společenství. Tento záměr byl předložen zejména s ohledem na možný výskyt závad na současných domovních přípojkách a odstraňování jejich poruch. Cílem je tedy mít celou infrastrukturu včetně povrchů v novém provedení, abyste byli v budoucnu co nejméně rušeni dalšími stavebními či výkopovými pracemi a aby nedošlo k zásahu do nově vybudovaných staveb. Rozhodnutí o nových přípojkách je momentálně v kompetenci výborů společenství a v průběhu příštího týdne by mělo dojít k definitivnímu rozhodnutí.

Rok 2019 se stane rokem realizace. Bude se jednat o velmi časově náročnou stavební zakázku a území Komenského bude až do podzimu 2019 brázdit stavební technika. V této době budete rušeni zvýšenou hlučností a prašností v rámci stavebních činností, nebo naopak blátem v případě dlouhodobějších dešťů. Především však dojde k omezenému průchodu lokalitou včetně přístupů na místní komunikaci. Dá se očekávat, že některé práce budou probíhat i o víkendech tak, aby se celkový čas stavební realizace zkrátil a celá ulice se mohla co nejdříve zase vrátit do běžného způsobu života.

Pro zdárný průběh to bude chtít od vás všech spoustu trpělivosti a tolerance. Rovněž bude nutné dodržovat všechny zásady bezpečnosti a dbát pokynů realizujících firem.

Přípravné stavební práce budou zahájeny dne 1.4.2019 společností Energetika Boskovice, a to výkopem sond a zkouškami průchodu do vnitřních částí domu pro nové vedení nízkého napětí. V případě, že nenastanou žádné komplikace, dne 8.4.2019 započnou výkopové práce pro vedení NN a stavební ruch se tak rozběhne naplno. Tyto práce budou probíhat etapovitě a začnou u vchodu Komenského č.o. 25.

Po skončení zakázky E-ON by neprodleně do terénu měla nastoupit společnost Adavak Adamov a realizovat některou ze dvou variant shora uvedených. Práce společnosti Adavak nelze řešit po etapách, ale bude nutné provést výkopy po celé délce bytového domu. Především kvůli závěrečným tlakovým zkouškám na vodovodním řadu.

Na úplný závěr pak bude své stavební záměry dle zpracované projektové dokumentace realizovat Město Adamov ze svého rozpočtu.

V rámci všech stavebních činností budou probíhat pravidelné kontrolní dny a budou na ně zvány osoby zastupující jednotlivá společenství Komenského. Většinou jsou to členové vašich výborů společenství. S těmito pak budeme diskutovat řešení některých vizuálních detailů při realizaci a budou plně seznámeni s harmonogramem dalších činností. Od nich pak lze získávat aktuální informace o postupu prací nebo případných omezeních vstupu.

Pro informace o aktuálním stavu a plánu na nejbližší období lze získat rovněž i na následujících kontaktech: Jiří Němec, tel.: +420 775 170 869, e-mail: [email protected]

  • Informační leták Města Adamov


Sdílet článek