Informační leták Města Adamov - aktualizace 18. 11. 2019

k připravovaným stavebním záměrům společností E-ON, Adavak Adamov a Města Adamov.

Aktualizace ke dni 18.11.2019 – 14. kontrolní den:

 • Bylo konstatováno, že dne 18.11.2019 je posledním kontrolním dnem stavby.
 • Ze strany TDS (technický dozor stavebníka) bylo konstatováno, že stavba jako celek je provedena.
 • Byl pořízen soupis drobných vad a nedodělků. Významným nedodělkem je výplň zábradlí – rámy s tahokovem. Byl vznesen požadavek investora a TDS na okamžité dokončení.
 • Bylo konstatováno, že odpadkové koše jsou rozmístěny dle požadavků představitelů SVJ.
 • Bylo připomenuto vrácení nádoby na posypový materiál na původní místo.
 • Město Adamov zajistilo účast zahradní architekty na kontrolním dni 18.11.2019. Všichni přítomní zástupci obdrželi návrh zeleně, vysazovací plán i popis vegetace spolu s komentářem. V termínu do 28.11.2019 mohou zástupci společenství vznášet připomínky a návrhy na přepracování. Po tomto datu bude projektová dokumentace veřejné zeleně dokončena, a to spolu s rozpočtem. Město Adamov pak zajistí v roce 2020 samotnou realizaci.
 • Ze strany TDS budou prováděny průběžné kontroly nad odstraňováním drobných vad a nedodělků.

Město Adamov si dovoluje touto cestou poděkovat všem zástupcům společenství Komenského za spolupráci v průběhu stavebních činností. Všem občanům z ulice Komenského pak děkuje za trpělivost a pochopení v rámci všech stavebních činností – nové vedení NN, nový vodovod a realizace oprav pěších komunikací.

Aktualizace ke dni 4.11.2019 – 13. kontrolní den:

 • Byly převzaty stavebně dokončené celky.
 • Byly vyspecifikovány drobné závady a nedodělky na rozestavěných stavebních objektech.
 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti.
 • Opravy odvodňovací šachty u vchodu 310/25 budou provedeny v deštivých dnech, kdy bude omezena kvůli klimatickým podmínkám činnost na venkovních částech stavby. Práce spojené s opravou již Město Adamov objednalo a budou provedeny ve vnitřních prostorách bytového domu. SVJ, blok A umožní přístup do sklepních prostor bytového domu pro odstranění závady.
 • Technický dozor stavebníka provede při deštích kontrolu odtoku srážek u štítové stěny – blok A. V případě zátoku na schodiště a do vnitřních prostor bytového domu bude doplněno odvodnění ke schodišti u bloku A.
 • Investor za účasti TDS a vedení stavby rozhodl o zakončení opěrné stěny u bloku D a dále byl dohodnut postup při zakončení opěrné zídky v blízkosti nájezdu do soukromé garáže (pod zastávkou MHD Komenského).
 • Město Adamov zajistí účast zahradní architekty na dalším kontrolním dni (18.11.2019, 15:00 hodin) za účelem předložení návrhu výsadby vegetace. Tento plán výsadby bude konzultován se zástupci společenství Komenského.
 • Vedení stavby bylo upozorněno na odvoz stavebního odpadu. Nesmí dojít k jeho zasypání ornicí.
 • Vedení stavby bylo upozorněno na znečištěnou fasádu u vchodu 320. Bylo přislíbeno odstranění.
 • Město Adamov se jasně vyhradilo proti vyjádření zástupců výborů bloku A a C o umístění ocelové podpůrné konstrukce pro popínavou zeleň. Tato součást díla na opěrné stěně Komenského byla odsouhlasena zápisy č. 5 a č. 12 za účasti zmiňovaných zástupců společenství. Nedošlo tedy k porušení odsouhlaseného návrhu na vizuální podobu opěrné zdi. Rozpracované dílo nelze demontovat vzhledem k vzniku víceprací a překročení termínu realizace.
 • Město Adamov upozornilo vlastníka garáže na průběh prací v okolí sjezdu a možných omezení při vjezdu/výjezdu vozidel.

Aktualizace ke dni 21.10.2019 – 12. kontrolní den:

 • Byly převzaty stavebně dokončené celky.
 • Byly vyspecifikovány drobné závady a nedodělky na rozestavěných stavebních objektech.
 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti se sdělením technického dozoru stavebníka o navýšení počtu stavebních pracovníků a práci i o víkendech.
 • Opětovně byl upřesněn technologický postup opravy odvodňovací šachty u vchodu 310/25, dne 9.10.2019 byl detailně prozkoumán monitoring kanalizace. Práce spojené s opravou objedná Město Adamov. Vzhledem k tomu, že se závada nachází cca 70 cm od hlavního vnitřního odpadního potrubí, bude nutné opravu realizovat ve vnitřních prostorách bytového domu. SVJ, blok A umožní přístup do sklepních prostor bytového domu pro odstranění závady. Místo realizace bylo zaměřeno osobní prohlídkou za účasti TDS, investora a realizace stavby. Byla dohodnuta hodinová sazba za výkon při odstranění závady.
 • Na základě stanoviska zástupců SVJ byl upřesněn počet odpadkových košů (5 kusů) a byla určena přesná místa instalace.
 • Na základě rozhodnutí zástupců SVJ byl vybrán barevný odstín béžové barvy pro nátěr částí opěrné stěny pod komunikací Komenského – místa pro výsadbu popínavé zeleně.
 • Na základě žádosti zástupců SVJ, blok B byla předložena projektová dokumentace „Revitalizace panelového sídliště“. Z ní je patrné, že odvodnění komunikace je provedeno v délce komunikace s uložením u svahu nad komunikací a s napojením na hlavní kanalizační řád až za monoblokem Hradčany. Bylo ověřeno i fyzickou zkouškou u bloku B a D. Voda do kontrolních šachet umístěných v chodníku nenatéká. Zátok do výtahových šachet není způsoben závadami na kanalizační síti odvádějící dešťové srážky.
 • Město Adamov požádalo stavební firmu o zpětné vrácení městského mobiliáře – zásobníku na posypový materiál v prostřední části bytového domu.
 • Technický dozor stavebníka upozornil na zapravení komunikace nad opěrnou stěnou tak, aby nedocházelo k zátoku dešťových srážek pod korunou opěrné stěny.
 • Za účasti zástupců SVJ, blok C byly rozměřeny plochy na opěrné stěně – pro montáž obkladu a dále plochy pro výsadbu popínavé zeleně.
 • Byla zahájena instalace vizuálního obkladu opěrné stěny. U bloku A došlo k přehodnocení původního návrhu a plochy obkladu jsou barevně sjednocené. Zástupci bloků B a C trvají na betonových plochách v nejednotném barevném odstínu s tím, že barevné provedení bude nepravidelné a nebude vytvářen žádný barevný vzor na plochách. U bloku D bude způsob instalace betonového obkladu řešen na dalším kontrolním dni.

Aktualizace ke dni 8.10.2019 – 11. kontrolní den:

 • Byly převzaty stavebně dokončené celky – podélné odvodnění.
 • Byly vyspecifikovány drobné závady a nedodělky na rozestavěných stavebních objektech.
 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti se sdělením technického dozoru stavebníka na časový skluz v jednotlivých etapách. Ze strany zhotovitele díla byla přislíbena práce o víkendech a dodržení termínu dokončení díla.
 • Opětovně byl upřesněn technologický postup opravy odvodňovací šachty u vchodu 310/25, dne 9.10.2019 bude detailně prozkoumán monitoring kanalizace. Práce spojené s opravou objedná Město Adamov. Vzhledem k tomu, že se závada nachází cca 70 cm od hlavního vnitřního odpadního potrubí, bude nutné opravu realizovat ve vnitřních prostorách bytového domu. SVJ, blok A umožní přístup do sklepních prostor bytového domu pro odstranění závady.
 • Technický dozor stavebníka oznámil rozhodnutí zastupitelstva města Adamova ze dne 18.9.2019 ohledně tzv. „okapového chodníku“ a vyzval zhotovitele k dokončení této části stavby podle projektové dokumentace a odstranění drobných vad.
 • Město Adamov požádalo přítomné zástupce SVJ o sdělení počtu odpadkových košů a míst pro jejich uložení. Přesný počet a lokality budou oznámeny na příštím kontrolním dni (21.10.2019).
 • Zástupce společenství, blok B požádal o prověření dešťové kanalizace v lokalitě Komenského. Dochází k zátokům do výtahových šachet. Ze strany Města Adamov bude prověřeno.
 • Po skončení kontrolního dne bylo upřesněno kotvení betonového obkladu na opěrnou stěnu pod komunikací. Byly přijaty tři způsoby kotvení a montáže vizuálního obkladu. V praxi pak budou všechny ověřeny a bude vybrána nejvýhodnější technologie s ohledem na pracnost a výsledný efekt.

Aktualizace ke dni 16.9.2019 – 10. kontrolní den:

 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti – zejména se jedná o vyzděnou zídku oddělující chodník od veřejné zeleně, montáž odvodnění chodníku, tzv. okapový chodník spolu s odvodněním při stěně bytového domu a pokládka dlažby v plochách chodníku. Byla zahájena výstavba šikmých chodníků a oprava schodišť. V současnosti probíhá výměna kabeláže veřejného osvětlení a oprava jejího krytí. Dále probíhá instalace litinových roštů na odvodnění chodníku. Byla provedena kontrola odtoků srážkové vody při štítové stěně bytového domu, blok A. Byl proveden návrh úprav, po jejich provedení bude provedena další kontrola.
 • Byl upřesněn technologický postup opravy odvodňovací šachty u vchodu 310/25, upravuje se cenová nabídka na opravu. Práce spojené s opravou objedná Město Adamov. Vzhledem k tomu, že se závada nachází cca 70 cm od hlavního vnitřního odpadního potrubí, bude nutné opravu realizovat ve vnitřních prostorách bytového domu. SVJ, blok A umožní přístup do sklepních prostor bytového domu pro odstranění závady.
 • Kontrolního dne se zúčastnila zahradní architektka, která přijala od zástupců společenství podněty pro návrh na obnovu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou Komenského. Plán výsadby i cenová nabídka bude zpracována do konce října 2019, resp. začátku listopadu 2019. Poté bude konzultováno se zástupci společenství, případně bude doplněno. Finální podoba pak bude odsouhlasena společenstvími. Realizace výsadeb proběhne na jaře roku 2020. V rámci realizace budou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí.
 • Zástupce města připomněl termín zasedání Zastupitelstva města Adamova (18.9.2019) a srdečně pozval všechny zástupce společenství na veřejné zasedání. Budou řešeny vícepráce na odstranění tzv. okapového chodníku.
 • Realizace stavby a zástupci SVJ, blok A za účasti města provedli přesné vytyčení ploch na opěrné stěně pod místní komunikací Komenského pro finální pohledovou úpravu. Plochy budou realizovány dle návrhu SVJ, budou se tedy skládat z betonového obkladu v šedé a béžové barvě a dále z ploch popínavých rostlin. Tyto budou barevně upraveny do béžové barvy (přesný odstín bude vybrán dle použitých vzorků) a bude na nich instalována pomocná ocelová síť jako opora pro pnoucí se vegetaci.

Aktualizace ke dni 26.8.2019 – 9. kontrolní den:

 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti – zejména se jedná vyzděnou zídku oddělující chodník od veřejné zeleně, montáž odvodnění chodníku, tzv. okapový chodník spolu s odvodněním při stěně bytového domu a pokládka dlažby v plochách chodníku. Byla zahájena výstavba šikmých chodníků a oprava schodišť.
 • Byl proveden monitoring a následné čištění dešťové kanalizace v počtu osmi šachet a napojení na splaškovou kanalizaci. V pořádku vyčištěno sedm šachet, problémy jsou na šachtě Komenského 310/25). Byl vyřešen technologický postup opravy, zpracovává se cenová nabídka na opravu. Práce spojené s opravou objedná Město Adamov. SVJ, blok A umožní přístup do vnitřních prostor bytového domu pro odstranění závady.
 • Dne 16.9.2019 se dalšího kontrolního dne zúčastní zahradní architekt pro přípravu návrhu na obnovu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou Komenského. Realizace výsadeb proběhne na jaře roku 2020. Je nutná účast zástupců jednotlivých SVJ tak, aby byly tlumočeny představy společenství na obnovu zeleně. V rámci realizace budou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí.
 • Na základě žádosti zástupců bloků A a C bude na zasedání Zastupitelstva města Adamova řešen tzv. okapový chodník, a to s ohledem na případné vícepráce a jejich financování. Termín zasedání je plánován na středu 18.9.2019.
 • Technický dozor stavebníka provede kontrolu spádů chodníku při rohu bytového domu – vchod 310/25 jako opatření proti možnému zátoku dešťových srážek při štítové stěně objektu.

Aktualizace ke dni 12.8.2019 – 8. kontrolní den:

 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti – zejména se jedná o stavbu nové zídky oddělující chodník od veřejné zeleně, montáž odvodnění chodníku a tzv. okapový chodník spolu s odvodněním při stěně bytového domu
 • Byly podány informace k monitoringu a čištění kanalizace – odvodnění chodníku (proběhlo dne 13.8.2019), aktuální stav – závada zjištěna na šachtě u vchodu č.p. 310, ostatní vyčištěny, bez závad
 • Byl odsouhlasen návrh na vizuální úpravu opěrné stěny Komenského a všechna společenství podala jednotný návrh na barevné provedení částí opěrné stěny pod komunikací.
 • Byl připomínkován technologický postup při montáži výplní zábradlí – kotvení TAHOKOVU
 • Od 34. týdne 2019 započnou práce s dlážděním chodníku. Zástupci SVJ byli požádání o znovuobnovení průchodu bytovým domem. Bylo dohodnuto, že v úsecích pokládky dlažby budou hlavní vstupy uzavřeny a bude znemožněn vstup na připravený povrch pro pokládku dlažby. V této záležitosti jsou všichni občané žádáni o pochopení a trpělivost, především pak o dbání pokynů realizující stavební firmy.
 • Na kontrolní den v září bude pozván zahradní architekt pro přípravu návrhu na obnovu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou Komenského. Realizace výsadeb proběhne na jaře roku 2020.

Aktualizace ke dni 22.7.2019 – 7. kontrolní den:

 • Došlo k zpětnému převzetí pozemků po výkopových pracích od společnosti Adavak po dokončeném vodovodním propoji.
 • Byla provedena kontrola rozestavěnosti – zejména se jedná o základ pro novou zídku oddělující chodník od veřejné zeleně, montáž odvodnění chodníku a tzv. okapový chodník spolu s odvodněním při stěně bytového domu
 • Byl odsouhlasen návrh na vizuální úpravu opěrné stěny Komenského.
 • Byl odsouhlasen vzor tahokovu jako výplň zábradlí, jedná se o tahokov s oky 2x2 cm.
 • Byl předán vzorník barev pro plochy pod popínavou zelení – SVJ na dalším kontrolním dni vyberou barvu dle vzorníku barev RAL.
 • Byl diskutován vhodný termín pro monitoring a čištění dešťové kanalizace. Přesný termín určí stavba podle vývoje stavebních prací a vyzve společnost Adavak k zahájení činností.
 • Na kontrolní den v září bude pozván zahradní architekt pro přípravu návrhu na obnovu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou Komenského. Realizace výsadeb proběhne na jaře roku 2020.

Aktualizace ke dni 1.7.2019 – 6. kontrolní den:

 • Společnost Adavak dokončila technologickou část vodovodního propoje, v průběhu 27. týdne 2019 dojde k terénním úpravám a zásypům v celé délce stavby.
 • Byl stanoven předběžný termín 8.7.2019 k zahájení stavebních částí zakázky. Zejména se jedná o odstranění povrchového odvodnění chodníku, provedení výkopů pro základ chodníkového soklu, umístění podélného odvodnění, založení obrubníku včetně drenáže u obvodové stěny bytového domu.
 • Byl předložen návrh na vizuální úpravu opěrné stěny Komenského. Vzhledem k nepřítomnosti zástupců SVJ A – D bude diskutováno na příštím kontrolním dni.
 • Byl předložen vzorek tahokovu jako výplň zábradlí, finální materiál bude řešen na dalším kontrolním dni.
 • Byl předán vzorník barev pro plochy pod popínavou zelení – SVJ na dalším kontrolním dni vyberou barvu dle vzorníku barev RAL.
 • Byla vyřešena objednávka monitoringu a čištění dešťové kanalizace. Tyto činnosti proběhnou před finální pokládkou nového povrchu chodníku.

Aktualizace ke dni 17.6.2019 – 5. kontrolní den:

 • Společnost Adavak zahájila výkopové práce pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka – v prostoru veřejné zeleně pod opěrnou stěnou. Se souhlasem společenství bloků A a D nebudou zpřístupněny schodiště k místní komunikaci Komenského. Schodiště u bloků B a C budou průchozí s maximální opatrností. Postup prací je v souladu s harmonogramem, dílo bude realizováno v termínu do 30.6.2019.
 • Do budoucnosti správce inženýrských sítí požaduje dodržení ochranného pásma při nové výsadbě veřejné zeleně
 • Dále platí, že investor stavebních prací (Město Adamov) nabídl společenstvím úzkou spolupráci při obnově veřejné zeleně, a to s ohledem na přípravu rozpočtu města na rok 2020
 • Byly řešeny některé drobné detaily stavebních prvků jako součástí pěších komunikací. Na příštím kontrolním dni bude řešena výplň zábradlí.
 • Dne 17.6.2019 dořešena pohledová úprava opěrné stěny pod místní komunikací. Návrh zástupců SVJ byl investorem stavebních prací akceptován. Na dalším kontrolním dni bude proveden výběr barevného odstínu do polí pro výsadbu popínavé veřejné zeleně.
 • Město Adamov ve spolupráci s firmou Adavak Adamov zajistí vyčištění a následný monitoring odvodnění chodníku nad bytovým domem. V případě zjištění závad provede neprodlenou opravu.

Aktualizace ke dni 27.5.2019 – 4. kontrolní den:

 • Firma Energetika Boskovice realizuje práce ve vnitřních prostorech bytového domu – ve dnech 28. a 30.5.2019 dojde k přepojení na nové vedení NN. V tomto důsledku dojde k přerušení dodávek elektrické energie v uvedené dny, vždy od 7:30 – 15:30 hodin.
 • Společnost Adavak zahájila výkopové práce pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka – v prostoru veřejné zeleně pod opěrnou stěnou. Se souhlasem společenství bloků A a D nebudou zpřístupněny schodiště k místní komunikaci Komenského. Schodiště u bloků B a C budou průchozí s maximální opatrností.
 • Na základě dohody Město Adamov vypomůže s přemístěním veřejné zeleně do stráně pod bytový dům Komenského
 • Do budoucnosti správce inženýrských sítí požaduje dodržení ochranného pásma při nové výsadbě veřejné zeleně
 • Dále platí, že investor stavebních prací (Město Adamov) nabídl společenstvím úzkou spolupráci při obnově veřejné zeleně, a to s ohledem na přípravu rozpočtu města na rok 2020
 • Dne 29.5.2019 proběhne finální jednání nad pohledovou opravou opěrné stěny na ulici Komenského

Aktualizace ke dni 16.5.2019 – 3. kontrolní den:

 • V termínu do 13.5.2019 byly ukončeny firmou Energetika Boskovice práce ve venkovním prostoru kolem bytového domu a byly předány zpět vlastníkovi dotčené pozemky s drobnými nedodělky a vadami, které budou neprodleně odstraněny
 • V termínu od 20.5.2019 zahájí výkopové práce společnost Adavak pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka – v prostoru veřejné zeleně pod opěrnou stěnou
 • Na základě individuálních žádostí bude při výkopových pracích přesazena drobná veřejná zeleň – a to dle požadavků jednotlivých společenství
 • Do budoucnosti správce inženýrských sítí požaduje dodržení ochranného pásma při nové výsadbě veřejné zeleně
 • Investor stavebních prací (Město Adamov) nabídl společenstvím úzkou spolupráci při obnově veřejné zeleně, a to s ohledem na přípravu rozpočtu města na rok 2020
 • Na základě kamerových prohlídek zajistí město Adamov u firmy Adavak objednání čištění dešťové kanalizace v úseku pod horním chodníkem Komenského
 • Nadále platí upozornění na přerušení dodávek elektrické energie v bytovém domě: 28. a 30.5.2019 v čase od 7:00 – 16:00 hodin, město zajistí zaslání varovných SMS zpráv

Aktualizace ke dni 30.4.2019 – 2. kontrolní den:

 • V termínu do 6.5.2019 budou firmou Energetika Boskovice ukončeny práce ve venkovním prostoru kolem bytového domu
 • V termínu od 6.5.2019 bude zahájeno kácení označených dřevin a na základě vyjádření zástupců společenství (vyjádření většiny vlastníků) budou pokáceny všechny označené stromy
 • V termínu od 13.5.2019 zahájí výkopové práce společnost Adavak pro opravu vodovodního propoje mezi vodojemy na sídlišti Horka
 • Na základě individuálních žádostí bude při výkopových pracích přesazena drobná veřejná zeleň
 • Upozornění na přerušení dodávek elektrické energie v bytovém domě: 28. a 30.5.2019 v čase od 7:00 – 16:00 hodin

Aktualizace ke dne 16. 4. 2019 – 1. kontrolní den:

- Stavební firma opětovně požádána o pomoc při dopravě osob (kočárky, občané na vozíku)

- Byl vznesen požadavek města na spolupráci všech společenství Komenského na průchod sklepními prostory do oblastí mimo výkopy (kočárky, občané na vozíku)

- Zakázka na obnově kabeláže NN bude ukončena dne 6. 5. 2019

- Do 13. 5. 2019 bude provedeno kácení zeleně v pásu pod opěrnou stěnou místní komunikace Komenského, a to v ochranném pásmu 1 metru od nového vodovodního řadu, a to v souladu s ČSN

- Od 13. 5. 2019 zahájí realizaci společnost Adavak s.r.o.

- V termínu do 20. 5. 2019 společenství odsouhlasí, popřípadě upraví, návrh projektanta na pohledovou úpravu stavební zakázky, především se jedná o opěrnou stěnu místní komunikace

Další kontrolní den se uskuteční 30. 4. 2019.

Vážení spoluobčané, od roku 2017 se připravuje rozsáhlá stavební zakázka na ulici Komenského. Prvotním impulsem byla obnova vedení NN a zvýšení příkonu elektrické energie do jednotlivých vchodů (společenství) bytového domu Komenského – Hradčany.

Na tento záměr energetické společnosti navázalo Město Adamov úzkou spoluprací s představiteli společenství a dle vzájemné dohody byla zpracována projektová dokumentace. Ta zahrnuje zejména:

- nový chodník nad bytovým domem včetně odvodnění

- výměnu tarasu výškově oddělujícího chodník od pásu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou komunikace

- opravu všech schodišť na místní komunikaci včetně přístupů z hlavního chodníku

- zbudování dvou šikmých bezbariérových chodníků z místní komunikace

- pohledovou úpravu opěrné stěny

- nové vedení pro veřejné osvětlení

Spolu se záměrem města k této rozsáhlé akci přistoupila i společnost Adavak. Ta provede výměnu propoje mezi vodojemy na Horce, který je poplatný době zbudování a který leží v pásu veřejné zeleně pod opěrnou stěnou. Momentálně se diskutuje i vybudování nového vodovodního řadu v chodníku nad bytovým domem včetně přípojek do jednotlivých společenství. Tento záměr byl předložen zejména s ohledem na možný výskyt závad na současných domovních přípojkách a odstraňování jejich poruch. Cílem je tedy mít celou infrastrukturu včetně povrchů v novém provedení, abyste byli v budoucnu co nejméně rušeni dalšími stavebními či výkopovými pracemi a aby nedošlo k zásahu do nově vybudovaných staveb. Rozhodnutí o nových přípojkách je momentálně v kompetenci výborů společenství a v průběhu příštího týdne by mělo dojít k definitivnímu rozhodnutí.

Rok 2019 se stane rokem realizace. Bude se jednat o velmi časově náročnou stavební zakázku a území Komenského bude až do podzimu 2019 brázdit stavební technika. V této době budete rušeni zvýšenou hlučností a prašností v rámci stavebních činností, nebo naopak blátem v případě dlouhodobějších dešťů. Především však dojde k omezenému průchodu lokalitou včetně přístupů na místní komunikaci. Dá se očekávat, že některé práce budou probíhat i o víkendech tak, aby se celkový čas stavební realizace zkrátil a celá ulice se mohla co nejdříve zase vrátit do běžného způsobu života.

Pro zdárný průběh to bude chtít od vás všech spoustu trpělivosti a tolerance. Rovněž bude nutné dodržovat všechny zásady bezpečnosti a dbát pokynů realizujících firem.

Přípravné stavební práce budou zahájeny dne 1.4.2019 společností Energetika Boskovice, a to výkopem sond a zkouškami průchodu do vnitřních částí domu pro nové vedení nízkého napětí. V případě, že nenastanou žádné komplikace, dne 8.4.2019 započnou výkopové práce pro vedení NN a stavební ruch se tak rozběhne naplno. Tyto práce budou probíhat etapovitě a začnou u vchodu Komenského č.o. 25.

Po skončení zakázky E-ON by neprodleně do terénu měla nastoupit společnost Adavak Adamov a realizovat některou ze dvou variant shora uvedených. Práce společnosti Adavak nelze řešit po etapách, ale bude nutné provést výkopy po celé délce bytového domu. Především kvůli závěrečným tlakovým zkouškám na vodovodním řadu.

Na úplný závěr pak bude své stavební záměry dle zpracované projektové dokumentace realizovat Město Adamov ze svého rozpočtu.

V rámci všech stavebních činností budou probíhat pravidelné kontrolní dny a budou na ně zvány osoby zastupující jednotlivá společenství Komenského. Většinou jsou to členové vašich výborů společenství. S těmito pak budeme diskutovat řešení některých vizuálních detailů při realizaci a budou plně seznámeni s harmonogramem dalších činností. Od nich pak lze získávat aktuální informace o postupu prací nebo případných omezeních vstupu.

Pro informace o aktuálním stavu a plánu na nejbližší období lze získat rovněž i na následujících kontaktech: Jiří Němec, tel.: +420 775 170 869, e-mail: [email protected]

 • Informační leták Města Adamov - aktualizace 18. 11. 2019


Sdílet článek

Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK