Něco málo o Adamově

Na těchto stránkách naleznete potřebné informace a aktuality nejenom o chodu města Adamov a činnosti městského úřadu, ale i dalších organizacích zřizovaných městem či politických představitelích města.

Město Adamov leží na Drahanské vrchovině ve vidlici hlubokých a úzkých zalesněných údolí řeky Svitavy a Křtinského potoka a na jejich svazích 13 km severně od okraje Brna a 7 km jižně od Blanska na železniční trati Brno–Česká Třebová. Náleží do okresu Blansko v brněnském kraji. Východně od Adamova se rozkládá atraktivní chráněná krajinná oblast Moravský kras. Dno údolí v centru města se nachází v nadmořské výšce 258 metrů, zatímco obytná zástavba šplhá nad 300 metrů.

Obec Adamov byla povýšena na město tehdejším Jihomoravským krajským národním výborem v Brně dne 1. července 1964. Město Adamov je orgánem územní samosprávy, své záležitosti spravuje samostatně, řídí se jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Souběžně vykonává státní správu v rozsahu "pověřeného úřadu", přičemž se řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a další pracovníci. V čele městského úřadu je starosta. Pro jednotlivé úseky činnosti úřadu jsou zřízeny odbory.