Formuláře

ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

SEKRETARIÁT

Ohlášení pořádané akce PDF

STAVEBNÍ ÚŘAD

Ohlášení odstranění PDF
Ohlášení stavby PDF
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF
Oznámení změny v užívání stavby PDF
Žádost o povolení predčasného užívání stavby PDF
Žádost o rozhodnutí o změně využití území PDF
Žádost o stavební povolení PDF
Žádost o územní rozhodnutí PDF
Žádost o územní souhlas PDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků PDF
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územi PDF
Žádost o vydání společného územ. rozhodnutí a stavebního povolení PDF
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí PDF
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací PDF
Žádost o přidělení č. p./č. ev. PDF

INVESTICE, STAVEBNÍ DOZOR A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les PDF

ODBOR EKONOMICKÝ

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství PDF
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Města Adamova

Čestné prohlášení
DOCX
PDF
DOC
Finanční vyúčtování individuální dotace. DOCX
Žádost o zveřejnění inzerátu v Adamovském zpravodaji PDF

Místní poplatek z pobytu

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku z pobytu PDF
Ohlášení ukončení činnosti v poskytování poplatku z pobytu PDF
Ohlášení změny u místního poplatku z pobytu PDF
Přiznání k placení místního poplatku z pobytu PDF

Místní poplatek za psa

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů - pro fyzické osoby PDF
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku ze psů - pro právnické osoby PDF
Oznámení zániku poplatkové povinnosti - místní poplatek ze psů (pro fyzické osoby) PDF
Oznámení zániku poplatkové povinnosti - místní poplatek ze psů (pro právnickou osobu) PDF
Změna údajů u poplatkové povinnosti - místní poplatek ze psů (pro fyzické osoby) PDF
Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů PDF

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Žádost o pronájem bytu PDF
Žádost o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky PDF
Žádost o opravy nebo úpravy v městském bytě PDF
Žádost o dočasném používání pozemků města a právu provést stavbu PDF
Žádost o prodloužení nájmu v bytovém domě Komenského 6 PDF
Žádost o prodloužení nájmu v Domě s pečovatelskou službou Komenského 1 PDF
Žádost o udělení povolení vjezdu na parkoviště ulice Sadová (nad Sokolovnou) PDF

ODBOR SOCIÁLNÍCH A SPRÁVNÍCH VĚCÍ

MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ČR PDF
Žádost o vydání matričního dokladu - pro použití v ČR PDF
Žádost o vydání matričního dokladu - pro použití v cizině PDF
Žádost o ověření matričního dokladu - pro použití v cizině PDF
Žádost o povolení změny jména - příjmení PDF
Žádost o povolení změny jména - příjmení pro nezletilé dítě PDF
Žádost o určení otcovství PDF
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku PDF
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství na žádost občana ČR nebo na žádost bezdomovce PDF
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství PDF
Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 PDF
Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 PDF
Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin PDF
Žádost o vyhlášení zprávy v městském rozhlase PDF

AGENDA SOCIÁLNÍ

Žádost o zařazení do evidence žádajících o byt v DPS PDF
- Souhlas žadatel PDF
- Souhlas spolužadatel PDF