Odbor ekonomický

Bc. Dita Mašková vedoucí [email protected] 516 499 631
728 286 187
Hana Šebelová hlavní účetní [email protected] 516 499 632
739 324 213
Marie Neumanová kontrolor [email protected] 516 499 632
721 224 035
Silvie Můčková poplatky [email protected] 516 499 629
739 601 464
Bc. Renata Večeřová pokladna [email protected] 516 499 630
773 990 476
Marie Švábenská mzdová účetní [email protected]
516 499 640
739 601 463

Pracovní náplň odboru ekonomického

Oblast rozpočtová a účetní

 • tvoří a kontroluje rozpočet města na základě návrhů jednotlivých odborů,
 • kontroluje finanční plnění z dodavatelsko-odběratelských, kupních a nájemních smluv města,
 • zajišťuje vypsání a poskytnutí účelových půjček FOMB a sleduje jejich návratnost,
 • zajišťuje finanční likvidaci pojistných událostí ve spolupráci s ostatními zainteresovanými odbory, orgány města nebo tajemníkem městského úřadu,
 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi při sestavování návrhů rozpočtů na další rok,
 • provádí kontrolu výkazů hospodaření příspěvkových organizací,
 • zajišťuje konání veřejných sbírek vyhlášených městem a to v souladu se zákony,
 • zabezpečuje podmínky pro činnost finančního výboru zastupitelstva města,
 • zpracovává veškeré účetní agendy města a městského úřadu,
 • zpracovává platy a s tím související agendu, zajišťuje výstupy z docházkového systému,
 • zajišťuje veškeré platové a personální výkaznictví,
 • zpracovává návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací, jejich dodatků, a po projednání s dotčenými odbory předkládá tyto návrhy ke schválení příslušným orgánům,
 • zpracovává agendu sociálního fondu,
 • v souladu s platnými zákony plní povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele ve vztahu ke státním organizacím, tj. v oblasti sociální, zdravotní a daňové,
 • zabezpečuje zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob a k dani z přidané hodnoty za město,
 • poskytuje metodickou pomoc v oblasti účetnictví a rozpočtu organizacím zřízeným městem,
 • vede evidenci příjemců veřejné finanční podpory, poskytnuté z rozpočtu města,
 • zpracovává vyúčtování získaných dotací včetně zpráv jejich závěrečného vyhodnocení,
 • zpracovává vyúčtování pokutových bloků,
 • vypracovává statistické výkazy vztahující se k jeho činnosti.

Poplatky

 • vykonává správu místních poplatků a vede jejich evidenci
 • řeší odpisy nedobytných pohledávek,
 • zajišťuje vymáhání pohledávek města,
 • provádí kontrolní činnost na úseku místních poplatků,
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku povolování a kontroly provozu výherních hracích přístrojů na území města,
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o loteriích a jiných podobných hrách,
 • při jednání zastupitelstva zabezpečuje ve spolupráci se sekretariátem prezenci a monitoruje výsledky hlasování,
 • v době uzavření hlavní pokladny vybírá v hotovosti platby za poplatky z místa, vylepování plakátů, inzerce do Zpravodaje, hlášení rozhlasu apod. s výjimkou poplatků za kopírování,
 • navrhuje změny obecně závazných vyhlášek města Adamova související s místními poplatky,
 • provádí kontrolu správnosti cestovních příkazů pro zaměstnance a zastupitele města,
 • vystavuje faktury (s výjimkou fakturace nájemného), vede jejich evidenci,
 • vede evidenci dodavatelských faktur, zajišťuje jejich předávání příkazcům operací.

Pokladna, inventarizace, propagace, cestovní ruch a služby pro veřejnost

 • provozuje hlavní pokladnu úřadu,
 • vede agendu stravenek,
 • eviduje městský majetek a zajišťuje provedení jeho inventarizace,
 • zabezpečuje činnost likvidační komise.
 • navrhuje změny vnitřních předpisů v oblasti inventarizace,
 • eviduje stavy účtů města dle výpisů z peněžních ústavů,
 • sleduje termíny splatnosti došlých faktur, zpracovává platební příkazy a zajišťuje jejich úhradu,
 • vydává známky pro psy
 • zajišťuje a eviduje propagační materiály města,
 • koordinuje a zajišťuje vydávání Zpravodaje města,
 • zabezpečuje činnost Kulturně informační komise,
 • zajišťuje propagaci města a cestovního ruchu,
 • vede evidenci ztrát a nálezů,
 • zabezpečuje zveřejňování informací na plakátovacích plochách a nástěnkách v majetku města,
  .

Oblast veřejnosprávní kontroly

 • kontroluje hospodaření příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených městem,
 • vykonává kontrolu u žadatelů o dotaci nebo u příjemců dotace či jiné finanční podpory z rozpočtu města,
 • spolupracuje na vytváření metodiky hodnocení žadatelů v rámci dotačního řízení a podílí se na hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci či jinou finanční podporu z rozpočtu města,
 • zpracovává a předkládá roční zprávy o výsledcích finančních kontrol na Krajský úřad Jihomoravského kraje.