Odbor kancelář tajemníka

Tajemník

PhDr. Vlasta Kubenová [email protected] 516 499 623
723 010 631

Stavební úřad

Ing. arch. Běla Garzinová [email protected] 516 499 636
773 990 469

Sekretariát

Monika Vávrová
(vykonává funkci podatelny)
[email protected] 516 499 620
773 990 473

úsek společné státní správy a samosprávy

516 499 639
605 298 840

Úklid budov

Kateřina Pacasová budova Pod Horkou 2, budova U Kostela 516 499 620
Dana Hnátovičová dům s pečovatelskou službou 516 499 620
Naděžda Formánková dům Komenského 6 516 499 620

Pracovní náplň odboru kanceláře tajemníka

Tajemník

 • dohlíží na výkon přenesené působnosti městského úřadu ve všech oblastech, kontroluje soulad s právními předpisy,

 • koordinuje a realizuje opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy i samosprávy ve vztahu k občanům,
 • společně s dotčenými odbory se podílí na vypracování obecně závazných právních předpisů a řádů vydávaných městem,
 • v souladu se zákonem o obcích vydává nebo příslušným orgánům předkládá návrhy vnitřních předpisů a směrnic městského úřadu, zabezpečuje zpracování návrhů jednacích řádů zastupitelstva města a rady města a navrhuje jejich změny,
 • prostřednictvím zaměstnanců úřadu zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a zastupitelstva, vede evidenci uložených úkolů těmito orgány,
 • spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky a médii a poskytuje jim aktuální informace o výsledcích jednání orgánů města, připravuje, organizuje a zajišťuje tiskové konference,
 • navrhuje a provádí organizační změny a změny vnitřního řídícího systému městského úřadu na základě analýzy vzájemných vazeb mezi jednotlivými útvary městského úřadu,
 • vede evidenci členů zastupitelstva města včetně vedení a aktualizace kontaktních údajů; vystavuje osvědčení o zvolení,
 • v průběhu volebního období kontroluje slučitelnost funkce člena zastupitelstva města,
 • zabezpečuje nastupování náhradníků na uprázdněný mandát v zastupitelstvu města; za tím účelem oznamuje státním orgánům vznik a zánik mandátu člena zastupitelstva v průběhu volebního období,
 • vede evidenci členů komisí rady a výborů zastupitelstva včetně vedení a aktualizace kontaktních údajů,
 • vede evidenci usnesení rady, zastupitelstva, výborů a komisí města, organizuje kontrolu plnění jejich usnesení, vyžaduje si k tomu příslušné podklady a navrhuje potřebná opatření,
 • zajišťuje plnění usnesení vlády ČR ve vztahu k obcím,
 • odpovídá za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, za podmínky zabezpečení ochrany osobních údajů fyzických osob, pokud tyto informace nezpracovává příslušný odbor dle oblasti požadované informace,
 • vede správní řízení dle § 5 občanského zákoníku,
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, včetně zajištění BOZP,
 • organizuje a metodicky usměrňuje výběr nových zaměstnanců, zabezpečuje výběrová řízení,
 • komplexně zabezpečuje agendu vzdělávání zaměstnanců města a členů zastupitelstva města,
 • zabezpečuje agendu vyplývající ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • kontroluje čerpání stanovených limitů počtu zaměstnanců a mzdových prostředků,
 • zpracovává návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů příspěvkových organizací, které město zřizuje, včetně stanovení jejich platů a odměn,
 • zajišťuje údržbu, rekonstrukce a modernizace majetku využívaného pro městský úřad,
 • zajišťuje vybavení městského úřadu kancelářským a informačním zařízením,
 • organizuje provoz a údržbu informačních a telefonních systémů v budovách městského úřadu,
 • napomáhá monitoringu a kontrolním činnostem v oblastech spojených s IT městského úřadu,
 • zajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím,
 • připravuje návrh rozpočtu za svěřený úsek v souladu s vnitřními předpisy vydanými k provedení povinností stanovených zákonem o finanční kontrole,
 • kontroluje čerpání rozpočtu na svěřeném úseku, navrhuje odboru finančnímu přípravu změny rozpisu rozpočtu nebo změny rozpočtu pro schválení v orgánech města, plní funkci příkazce operace u rozpočtových paragrafů na svěřeném úseku,
 • přímo řídí činnost odboru kanceláře tajemníka a plní vůči zaměstnancům, zařazeným do tohoto odboru, povinnosti vedoucího odboru,
 • zabezpečuje agendu a evidenci vyplývající ze zákona o střetu zájmů,
 • je pověřeným administrátorem informačního systému datových schránek s právem pověřovat další osoby pro přístup do datové schránky,
 • zajišťuje vedení agendy pracovních úrazů zaměstnanců,
 • projednává správní delikty právnických a fyzických osob dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • je pověřeným administrátorem pro přístup do registru orgánů veřejné moci za město Adamov,
 • povoluje užití služebního vozidla městského úřadu podpisem knihy jízd, zajišťuje dobrý technický stav tohoto vozidla a odstranění závad nahlášených jednotlivými uživateli tohoto vozidla, eviduje rezervaci požadavků na použití tohoto vozidla,
 • eviduje havarijní plány města, eviduje, zpracovává a aktualizuje povodňové plány města,
 • zabezpečuje agendu a dokumentaci na úseku příprav obrany a civilní ochrany v územním obvodu podle zvláštních předpisů v rozsahu své působnosti. Zajišťuje úkoly v oblasti obrany a civilní ochrany nebo organizační a materiální opatření pro mimořádné události a krizové stavy a činnosti na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy určených subjektů,
 • sděluje dotčeným orgánům a osobám písemně stanoviska a usnesení Rady města Adamova a Zastupitelstva města Adamova v případech, kdy přijaté usnesení či stanovisko nesouvisí s konkrétní agendou některého z odborů, nebo je jejich předkladatelem starosta, místostarosta nebo člen rady, případně zastupitelstva.
  .

Stavební úřad

 • zajišťuje výkon státní správy a státní dozor na úseku stavebního řádu,
 • vydává územní rozhodnutí, územní souhlas,
 • poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • vykonává státní správu pověřeného obecního úřadu na úseku ochrany ovzduší, vede evidenci malých zdrojů znečištění ovzduší,
 • spolupodílí se na shromažďování podkladů o stavu svěřeného území a záměrech jeho rozvoje,
 • podílí se na zpracování strategických materiálů pro EU,
 • v souladu s platným předpisem rozhoduje o číslování budov,
 • spolupodílí se na plnění úkolů spojených s řešením mimořádných událostí a úkolů civilní obrany a plnění úkolů spojených s mobilizačními přípravami státu a zjišťuje předběžné náklady na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí ve spravovaném území postiženém živelnými pohromami,
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství ve vztahu k místním komunikacím a veřejně přístupným účelovým komunikacím,
 • vykonává státní dozor nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi,
 • vede specializovanou spisovnu stavebního úřadu,
 • vede evidenci správních rozhodnutí a opatření,
 • zajišťuje vybírání správních poplatků souvisejících se svěřenou agendou,
 • zajišťuje aktualizaci adresáře RUIAN
 • zajišťuje zpravodajskou povinnost statistického výkaznictví v souvislosti s vydanými rozhodnutími a opatřeními dle stavebního zákona,
 • zajišťuje aktualizaci údajů pro sčítací obvody, přiřazuje stavby do sčítacích obvodů a spolupracuje při aktualizaci statistických údajů týkajících se nemovitostí pro potřeby statistického úřadu,
 • je oprávněn uzavřít veřejnoprávní smlouvu nahrazující příslušné rozhodnutí dle stavebního zákona,
 • oznamuje odboru ekonomickému užívání pozemků ve vlastnictví města z důvodu ohlášených staveb a oprav a poskytuje podklady pro vyměření příslušného poplatku z místa,
 • projednává přestupky a správní delikty dle zvláštních zákonů na úsecích svěřených do jeho působnosti.

Sekretariát

 • plní úkoly zadávané starostou, místostarostou a tajemníkem a zajišťuje provoz a administrativní agendu starosty a místostarosty,
 • pořizuje a organizuje veškeré záznamy z jednání zastupitelstva města a rady města v souladu s jejich jednacími řády, soustřeďuje a připravuje písemné materiály pro zasedání těchto orgánů,
 • koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva města vůči starostovi a místostarostovi,
 • spolupracuje s volenými orgány města; zajišťuje informační servis pro členy rady, zastupitelstva a jejich orgány,
 • opatřuje dokumenty starosty a místostarosty doložkou potvrzující předchozí zveřejnění, schválení nebo souhlas v případech podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu,
 • pomáhá organizovat a zajišťovat pracovní a společenské akce města a to i mimo budovu městského úřadu,
 • vede evidenci smluv města, včetně všech jejich náležitostí,
 • zabezpečuje nákup občerstvení pro konání zastupitelstva, rady a další akce či jednání konané v budově městského úřadu nebo městským úřadem,
 • vyřizuje korespondenci starosty a místostarosty, vede evidenci této korespondence ve spisové službě,
 • zabezpečuje spisovou službu úřadu,
 • vede centrální spisovnu městského úřadu,
 • zajišťuje archivaci a skartaci dokumentů městského úřadu dle platné legislativy,
 • zpracovává a připravuje k expedici vnitřní a vnější poštovní zásilky,
 • vede evidenci obsazení zasedací místnosti městského úřadu v budově Pod Horkou 2 a informuje o nahlášeném obsazení zasedací místnosti pracovnici úklidu,
 • vede evidenci požadavků na kancelářské potřeby jednotlivých odborů a zajišťuje jejich pořizování, vede sklad kancelářského materiálu,
 • eviduje žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a kontroluje správný postup při jejich vyřízení pracovníkem, kterému bylo vyřízení žádosti přiděleno,
 • zabezpečuje chod elektronické podatelny a zpracování přijatých e-mailů,
 • vede ústřední evidenci petic a stížností, kontroluje jejich vyřizování,
 • vede evidenci a ukládá Sbírky zákonů, Věstníky krajského úřadu Jihomoravského kraje a Věstníky a usnesení vlády,
 • pravidelně, periodicky a v určenou dobu se přihlašuje do datové schránky prostřednictvím přístupových údajů a pomocí této datové schránky přijímá a odesílá poštu,
 • zásilky vybrané z datové schránky zařazuje do spisové služby úřadu,
 • vede evidenci elektronických podpisů, kontroluje lhůty jejich platnosti,
 • na pokyn tajemníka organizuje provoz a údržbu telefonních systémů a mobilních telefonů,
 • zajišťuje zveřejňování listin na úřední desce,
 • kontroluje ve spolupráci s ostatními pracovníky městského úřadu aktuálnost údajů na internetových stránkách města a zabezpečuje nápravu,
 • zajišťuje funkci telefonní spojovatelky,
 • přijímá ohlášení o pořádaných akcích a informuje o nich příslušné zainteresované pracovníky a orgány.