Odbor sociálních a správních věcí

Mgr. Dobra Moserová vedoucí [email protected] 516 499 624
602 788 015
Markéta Vrtělová, DiS. sociální pracovník [email protected] 516 499 625
605 206 656
Andrea Pečinková, DiS. sociální pracovník [email protected] 516 499 625
732 400 777
matrika a evidence obyvatel
Lenka Maláková [email protected] 516 499 633
773 990 472
pečovatelky
Věra Kovářová pečovatelka v terénu 723 755 352
Miroslava Manoušková pečovatelka v terénu 734 266 577
Marie Vrtělová pečovatelka v terénu 773 680 067
Eva Jevická pečovatelka v terénu 603 877 862
Karolína Hrachovinová pečovatelka v terénu 731 161 075
Městský klub mládeže - Družstevní 1 [email protected]
Ing. Radek Habáň kulturně výchovný pracovník 773 990 530
Vít Pernica kulturně výchovný pracovník 773 990 499

Pracovní náplň odboru sociálních a správních věcí

Sociální péče, sociální služby, sociálně-právní ochrana dětí, přestupky

 • plní povinnosti vyplývající pro zaměstnance obcí, kteří jsou zařazeni do pověřených obecních úřadů jako sociální pracovníci ze zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v nouzi ve znění pozdějších předpisů včetně komplexního a cíleného sociálního šetření,
 • poskytuje občanům sociální péči v rámci samostatné i přenesené působnosti obce a zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v této oblasti,
 • metodicky řídí, komplexně koordinuje a organizačně zajišťuje výkon pečovatelské služby, plní funkci vedoucí pečovatelské služby, sociálního (klíčového pracovníka) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb,
 • vede evidenci žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou včetně agendy vyplývající z příslušných pravidel o nakládání s byty v DPS v majetku města,
 • zajišťuje úsek sociálně-právní ochrany dětí na obci v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zabezpečuje činnost Sociální a výchovně vzdělávací komise při radě města,
 • na základě pověření starosty vykonává funkci opatrovníka osobám nesvéprávným dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti podle tohoto zákona,
 • sleduje a vyřizuje nároky na účelové dotace v oblasti sociální péče, pečovatelské služby a opatrovnictví,
 • ve správním řízení projednává přestupky dle § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • ve správním řízení projednává přestupky dle § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů,
 • podává zprávy z místa bydliště na základě žádostí oprávněných orgánů,
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, zejména s Úřadem práce ČR, NRZP při distribuci euroklíčů, OSSZ, Policií ČR a dalšími v rámci svěřených úseků,
 • zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví na svěřených úsecích.

Matrika a evidence obyvatel

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy a vypracovává z ní statistická hlášení,
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel,
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • plní úkoly spojené s uzavíráním sňatků a občanských obřadů,
 • vydává rozhodnutí na úseku matriční agendy,
 • přijímá ohlášení o ztrátě občanských průkazů,
 • zajišťuje evidenci a aktualizaci seznamu voličů,
 • zabezpečuje činnost komise SPOZ a Komise pro udělování čestného občanství obce, koordinuje pořádání společenských setkání v souvislosti s činností těchto komisí,
 • vydává ve správním řízení rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • sepisuje s žadateli prohlášení o určení otcovství,
 • připravuje zprávy týkající se matričních událostí do Zpravodaje,
 • zabezpečuje pracoviště CZECH POINTU, prostřednictvím dálkového přístupu vydává žadatelům ověřené výpisy z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku a dalších výpisů z CZECH POINTU, vede evidenci o vydaných výpisech,
 • v rámci kontaktního místa CZECH POINTU zajišťuje pro občany asistovaný přístup do ISDS,
 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů v souladu s ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb.,
 • zajišťuje hlášení v městském rozhlase a vkládá toto hlášení na internetové stránky města
 • zajišťuje kopírování pro veřejnost v souladu s vnitřním předpisem o kopírování pro veřejnost

Pečovatelská služba

 • provádí úkony pečovatelské služby dle smlouvy s klienty na území města Adamova v souladu se všemi vnitřními předpisy a pravidly Pečovatelské služby města Adamova
 • vede měsíční výkazy o provedených úkonech pečovatelské služby, provádí základní výpočet částky, která má být jednotlivým klientům měsíčně účtována, předkládá tento výpočet klientům a vybírá od nich příslušnou hotovost,
 • zajišťuje platby za stravu klientům, vede o nich záznamy, odvádí je dodavateli a provádí jejich následnou kontrolu a vyúčtování
 • vede dílčí záznamy o průběhu sociální služby u jednotlivých klientů,
 • řídí automobil pečovatelské služby při zabezpečování úkonů pečovatelské služby, pečuje o dobrý technický stav automobilu pečovatelské služby a dbá na to, aby byl provozuschopný včetně včasného zajištění pohonných hmot,
 • odpovídá za běžný chod DPS, nahlašuje nutnost oprav ve společných prostorách DPS, zajišťuje součinnost těchto oprav s dalšími odbornými pracovníky

Městský klub mládeže

 • organizačně plně zajišťuje činnost Městského klubu mládeže (dále jen MKM),
 • dohlíží na dodržování provozního řádu MKM,
 • organizuje kulturní a tradiční akce pro návštěvníky MKM a širokou veřejnost, organizuje různé soutěže a turnaje pro děti a mládež a tím podporuje jejich aktivní trávení volného času a zdravý životní styl,
 • dbá na zjištění bezpečnosti návštěvníků MKM.
 • monitoruje činnost a návštěvnost MKM na základě osobně zjištěních informací nebo dotazníkových šetření od návštěvníků podává nadřízeným podněty na další rozvoj této činnosti
 • provádí propagační činnost MKM na webových stránkách, v tisku a dalších sdělovacích prostředcích,
 • hlásí požadavky a spolupracuje na materiálním zajištění MKM, hlásí požadavky na opravy a závady zařízení v MKM a spolupracuje na zajištění jejich odstranění,
 • zapůjčuje drobné součásti herních prvků a vybírá platby za používání herních prvků dle provozního řádu MKM, za tímto účelem vede evidenci vybraných finančních prostředků a odvádí je do pokladny MěÚ v souladu s příslušnými vnitřními předpisy,
 • dohlíží, aby s instalovanými herními prvky, počítačovou technikou a dalším vybavením MKM nedocházelo k nevhodné a nesprávné manipulaci,
 • v provozní době MKM obsluhuje instalované vzduchotechnické vybavení určené k odvětrávání prostor MKM v rozsahu vypnutí a zapnutí dle potřeby a nahlášení případných závad,
 • v provozní době MKM obsluhuje kopírovací přístroj pro kopírování pro veřejnost dle vnitřního předpisu a vybrané platby odvání v souladu s tímto předpisem do pokladny,
 • dohlíží na činnost a práci návštěvníků MKM s PC, zejména na respektování autorských práv a na dodržování zákazu kopírování-plagiátorství, stahování filmů a hudebních děl, dohlíží na dodržování zákazu vkládání vlastních CD a přídavných zařízení do PC, stejně jako ukládání dat na hardware do těchto PC,
 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi Města Adamova a dalšími společenskými a sportovními organizacemi a sdruženími na území města Adamova v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež a při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí,
 • udržuje pořádek a čistotu v budově MKM, čistotu vybavení MKM i kancelářského vybavení kulturně-výchovných pracovníků MKM včetně kuchyňky, toalet a společných prostor i jejich běžného zařízení a mytí oken a prosklených dveří u vstupu do MKM dle potřeby,
 • zajišťuje venkovní úklid nejbližšího okolí MKM, především terasy a přístupu ke vchodu MKM včetně roštů, odstraňování sněhu a zimní posyp v bezprostředním okolí,
 • doplňuje čistící a toaletní potřeby na všech toaletách MKM a avizuje nutnost jejich zajištění včetně dalších čisticích, úklidových a jiných spotřebních věcí a prostředků nutných pro udržování čistoty a pořádku v MKM.