Odbor správy majetku města

Ing. Alena Všianská vedoucí [email protected] 516 499 635
773 990 468
Renata Smítalová péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň [email protected] 516 499 628
724 862 158
Věra Jenyšová bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD [email protected] 516 499 626
773 990 470
Lukáš Malý správa GISu, nakládání s majetkem města, správa archívu, propagace, veřejné osvětlení, zpravodaj [email protected] 516 499 627
602 135 764
technická správa 773 990 474
Vladimír Šenk vedoucí skupiny 736 529 718
zástupce vedoucího 773 990 474

Pracovní náplň odboru správy majetku města

Oblast správy majetku města

 • kontroluje fyzický stav a opotřebovanost nemovitostí v majetku města a navrhuje způsoby oprav a jejich financování včetně termínů realizace,
 • zpracovává podklady a podává podněty a oznámení správních deliktů právnických a fyzických osob uvedených v zákoně o obcích,
 • zajišťuje údržbu městského rozhlasu,
 • realizuje výběrová řízení na projektovou dokumentaci a dodavatele staveb,
 • provádí veřejné zakázky města dle zákona o zadávání veřejných zakázek a příslušných vnitřních předpisů,
 • připravuje, realizuje a kontroluje údržbu a stavební úpravy převážně neinvestičního charakteru bytových a nebytových prostor, veřejného osvětlení, infrastruktury, aj. v majetku města,
 • zajišťuje agendu prodeje nemovitostí v majetku města vyjma pozemků města,
 • zpracovává vyjádření za město ke zřízení telefonních linek a přepisů odběrných míst energií do bytových nebytových prostor v majetku města,
 • zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města,
 • zpracovává a aktualizuje dopravní pasport, zajišťuje instalaci dopravního značení, zajišťuje jeho evidenci a údržbu,
 • spolupracuje při technickém zajištění branné pohotovosti státu, protipožární a civilní ochraně a řešení havarijní situace,
 • administrativně a materiálně zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a veřejné služby,
 • zajišťuje údržbu zeleně a vzhledu města,
 • zajišťuje opravy a údržbu komunikací a dešťové kanalizace v majetku města,
 • zajišťuje opravy, údržbu, pronájmy a jiné dispozice se sportovišti v majetku města,
 • vede agendu bytového a nebytového fondu města, zajišťuje jejich pronájem, výpůjčky a další činnosti s tím související,
 • kontroluje a zajišťuje administrativně provoz MHD v Adamově,
 • zajišťuje agendu odpadového hospodářství města vyjma vybírání poplatků,
 • vede agendu pronájmu obecních pozemků za účelem zřízení zahrádek fyzickými osobami, uzavírá s nájemci příslušné smlouvy o jejich pronájmu a ukončení pronájmu,
 • vede agendu vývěsních skříněk, zajišťuje v souladu s příslušnými pravidly jejich pronájem a údržbu,
 • vyřizuje agendu pojistných událostí,
 • metodicky řídí práci technické skupiny, vypracovává její pracovní harmonogram, zabezpečuje pro ni technické prostředky a vyřizuje administrativní náležitosti spojené s její činností,
 • hlídá technický stav služebních vozidel městského úřadu vyjma vozidla městské policie a vozidla pečovatelské služby, zajišťuje opravy a technické prohlídky,
 • zpracovává podklady pro GIS a vkládá příslušná data v oblastech, ke kterým jsou jeho pracovníci příslušní dle tohoto organizačního řádu.

Oblast technické pracovní skupiny

 • provádí údržbu veřejné zeleně,
 • provádí letní a zimní údržbu a úklid chodníků a přilehlých ploch,
 • provádí úklid sportovišť a dětských hřišť,
 • zabezpečuje provoz sportovišť a dětských hřišť dle provozních řádů,
 • zabezpečuje péči o stroje, přístroje a další technické pomůcky, udržuje je v provozuschopném stavu,
 • zabezpečuje provoz svěřeného vozového parku, kontroluje a doplňuje pohonné hmoty a další látky nutné k provozu, vede knihu jízd, zabezpečuje provádění pravidelných prohlídek vozidla, zabezpečuje jeho očistu,
 • provádí drobné opravy zařízení v budovách v majetku města,
 • provádí natěračské práce v rámci údržby městského mobiliáře,
 • ve spolupráci s příslušným příkazcem operace zajišťuje údržbu a běžné opravy, prohlídky a prověrky technických zařízení,
 • napomáhá s organizací sportovních a kulturních akcí, na kterých se podílí město,
 • v zimě udržuje schůdnost okolí budov městského úřadu, v případě nutnosti i domu s pečovatelskou službou, odklízením sněhu,
 • plní další úkoly přidělené starostou a místostarostou města a dalších nadřízených pracovníků,
 • dohlíží na přímé provádění výkonu veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a veřejné služby.

Investice, stavební dozor a ochrana přírody a krajiny

 • připravuje podklady pro investiční plánování města,
 • na základě požadavku odboru SMM a ve spolupráci s odborem ekonomickým připravuje rozpočet investičních akcí s přihlédnutím k rozpočtovému výhledu města,
 • provádí TDS nad realizací oprav a staveb realizovaných městem, zajišťuje věcnou a technickou koordinaci těchto staveb,
 • vydává stanoviska v zastoupení města jako vlastníka nemovitého majetku k oznámeným řízením stavebního úřadu a k jednotlivým podáním ve věci záměrů investorů k realizaci staveb, které se dotýkají práv a právem chráněných zájmů města, není-li k těmto úkonům zmocněn statutární orgán příspěvkové organizace, informuje písemně o těchto stanoviscích vedoucího odboru SMM,
 • zastupuje město ve stavebně správním řízení v oblasti bytového a nebytového hospodářství, infrastruktury aj. v majetku města,
 • zabezpečuje komplexní investiční činnost v oblasti nemovitého majetku svěřeného školám, školským zařízením a předškolním zařízením zřizovaných městem, v souladu se zřizovacími listinami,
 • je pověřen podávat za město ohlášení stavebních úprav a žádosti o stavební povolení stavebních úprav bytových a nebytových prostor, infrastruktury aj. v majetku města,
 • na základě zadání úkolů rady či zastupitelstva města nebo na žádost příslušných odborů, připravuje písemné podklady pro návrhy na investiční činnost týkající se nemovitého majetku města, prověřuje písemně technické a cenové podmínky jejich proveditelnosti a předává tyto podklady příslušným odborům, případně vypracovává na základě zadání písemné zprávy pro příslušné orgány města,
 • vyjadřuje se ke koncepci technických sítí na území města,
 • koordinuje opravy obecních komunikací s opravami a výstavbou technických sítí na území obce,
 • zajišťuje inženýrskou činnost s projektovou přípravou staveb a realizaci staveb v rámci obce,
 • podává návrhy na zápis a změny v evidenci katastru nemovitostí, zpracovává tyto změny v rámci finanční kontroly, předává podklady o nich na sekretariát a ekonomickému odboru,
 • komplexně zajišťuje prodej a koupi pozemků v souladu se zákonem o obcích a to včetně záznamů týkající se evidence majetku města,
 • vykonává státní správu pověřeného obecního úřadu na úseku ochrany přírody a krajiny,
 • vede přehled o účelových komunikacích, stezkách a pěšinách dle platných zákonů,
 • zajišťuje agendu týkající se pořizování změn územního plánu,
 • zpracovává podklady pro GIS a vkládá příslušná data v oblastech, ke kterým jsou jeho pracovníci příslušní dle tohoto organizačního řádu,
 • zajišťuje přípravu podkladů a realizaci převodů majetku z majetku ČR do majetku města,
 • pro potřeby orgánů města zajišťuje přehled evidence nemovitého majetku (pozemků) na katastrálním území města.
zástupce vedoucího

zástupce vedoucího