Organizační struktura MěÚ

STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA

 • TAJEMNÍK - /TAJ/

  • Odbor kancelář tajemníka (6,5) /OKT/

   • tajemník (1)
   • stavební úřad, stavební dozor (1,5) /SÚ/

   • sekretariát (1) /SEK/

   • referent společné státní správy a samosprávy, životní prostředí (1)
   • úklid budov (2)

  • Odbor ekonomický (6) /OE/

   • vedoucí odboru - rozpočet a financování obce, dotace (1)
   • hlavní účetní (1)
   • mzdová účetní (1)
   • pokladna, fakturace, inventarizace, cestovní ruch a služby pro veřejnost (1)
   • poplatky (1)
   • veřejnosprávní kontrola (1)
  • Odbor správy majetku města (15) /SMM/

   • vedoucí odboru - veřejné zakázky, veřejné osvětlení (1)

   • péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň, hřbitovy (1)

   • nakládání s majetkem města, investice (1)

   • bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD (1)

   • správa archívu, správa GIS, propagace, Zpravodaj (0,5)

   • technická skupina (10,5)

    • vedoucí technické skupiny (1)

    • pracovníci technické skupiny (9,5)

  • Odbor sociálních a správních věcí (10,5) /OSSV/

   • vedoucí odboru - přestupková agenda, správní delikty, oblast sociální péče, sociální služby a sociálně právní ochrana dětí (1)

   • sociální pracovník (2)

   • pečovatelská služba (5)

   • matrika a evidence obyvatel (1)

   • Městský klub mládeže (1,5)

 • MĚSTSKÁ POLICIE (4)

  • Vedoucí strážník (1)

  • Strážníci (3)

Grafické znázornění organizačního uspořádání Městského úřadu a organizačních složek Města Adamova dle Organizačního řádu

Organizacni-rad