Povinné informace

Právní předpisy:

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Město Adamov provozuje informační systém "Města Adamova" pro výkon státní správy.

1. Název

Město Adamov

2. Důvod a způsob založení

Obec Adamov byla povýšena na město tehdejším Jihomoravským krajským národním výborem v Brně dne 1. července 1964. Město Adamov je orgánem územní samosprávy, své záležitosti spravuje samostatně, řídí se jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Souběžně vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, přičemž se řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a další pracovníci. V čele městského úřadu je starosta. Pro jednotlivé úseky činnosti úřadu jsou zřízeny odbory.

3. Organizační struktura

viz. webové stránky města Adamov - Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Adresa:

Město Adamov
Pod Horkou 2
679 04 Adamov

Telefon:

516 499 620 - ústředna

Fax:

516 499 634

E-podatelna:

[email protected]

Datová schránka:

ID: xx3bzck

Formát dokumentů:

Elektronické podání může být učiněno pouze v textovém standardu RTF s příponou .rtf nebo jako prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. Elektronický systém spisové služby umožňuje také příjem zpráv na technickém nosiči dat USB. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS. Elektronický systém spisové služby umožňuje příjem dokumentů v digitální podobě v následujících formátech: pdf, PDF/A. Archivní formáty např. zip, rar, arj apod. není možné použít. Městský úřad dokumenty předané v jiné podobě nezpracovává. V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory! Samospustitelné soubory budou antivirovým programem nebudou akceptovány a může v důsledku použití antivirového programu dojít k jejich okamžitému smazání!

Další kontakty:

viz. webové stránky města Adamov - Městský úřad
viz. webové stránky města Adamov - odbory kontakty na jednotlivá pracoviště

4.1. Kontaktní poštovní údaje i adresa pro osobní návštěvu

Adresát: Město Adamov, Městský úřad Adamov
Ulice: Pod Horkou 2
Název obce: Adamov
PSČ: 679 04

4.2. Úřední hodiny:

Úřední hodiny Městského úřadu

Pondělí 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod
Úterý - - - - - -
Středa 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod
Čtvrtek - - - - - -
Pátek - - - - - -

Provozní hodiny pokladny

Pondělí
8.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod
Úterý
8.00 - 12.00 hod 13.00 - 14.00 hod
Středa
8.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod
Čtvrtek
zavřeno - - -
Pátek
zavřeno - - -

Prodej turistického materiálu na pokladně městského úřadu mimo provozní hodiny pokladny

Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 14.00 hod
Pátek 8.00 - 12.00 hod - - -

Provozní hodiny podatelny

Pondělí 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod
Úterý 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 14.00 hod
Středa 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 17.00 hod
Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod 13.00 - 14.00 hod
Pátek 8.00 - 12.00 hod - - -

V době poledních přestávek je úřad uzamčen.

4.3. Telefonní čísla:

viz. webové stránky města Adamov - odbory
viz. webové stránky města Adamov - Město Adamov

4.4. Číslo faxu:

516 499 634

4.5. Adresa internetové stránky

www.adamov.cz

4.6. Adresa el. podatelny

[email protected]

Na základě tohoto nařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) je zřízena elektronická podatelna MÚ Adamov. Elektronická podatelna MÚ Adamov je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

elektronické podání může být učiněno pouze v textovém standardu RTF s příponou .rtf nebo jako prostý text (CP 852,1250) s příponou .txt. Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout. V žádném případě nepřipojujte samospustitelné soubory! Samospustitelné soubory budou antivirovým programem nebudou akceptovány a může v důsledku použití antivirového programu dojít k jejich okamžitému smazání!

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti úřad vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická.

Součástí zprávy o potvrzení je:

zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny Městského úřadu, datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Způsob vyřizování elektronických podání:

podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny a splňující předepsané náležitosti, Městský úřad Adamov vyřizuje stejnými postupy a ve stejných lhůtách jako podání neelektronická. Oprávnění zaměstnanci, kterým byl vydán kvalifikovaný cerifikát pro komunikaci v rámci podatelny určení pro přijímání a zasílání zpráv e-podatelny ([email protected])
Monika Vávrová

Právní předpisy, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě na náležitosti těchto úkonů: Oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jedná se o datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označena číslem jednacím orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronické podpisu.

4.7. Další elektronické adresy:

viz. webové stránky města Adamov - odbory
viz. webové stránky města Adamov - Město Adamov

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení: účet: 19-1360055309/0800
variabilní symbol: dle účelu platby informace na ekonomickém odboru (telefon 516 499 631)

6. IČO:

00279889

7. DIČ:

CZ00279889

8. Dokumenty:

8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

Rozpočet v tomto a předchozím roce - viz. webové stránky: rozpočet

8.3. Zprávy o kontrolní činnosti

8.3.1. Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem ekonomickým

9. Žádosti o informace

Podatelna MěÚ Adamov
E-mail: [email protected]
Tel.: 516 499 620
Na odborech MěÚ - viz. webové stránky města Adamov - odbory

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, stížnosti a další podání lze osobně doručit na podatelnu MěÚ Adamov, zasílat poštou na adresu MěÚ, faxem na číslo 516 499 634 nebo e-mailem na adresu el. podatelny.

11. Opravné prostředky:

Odvolání, případné jiné opravné prostředky se podávají prostřednictvím příslušného odboru Městského úřadu v Adamově, který napadené rozhodnutí vydal.

12. Formuláře:

viz. webové stránky města Adamov - formuláře

13. Popisy postupu životní situace

- portál veřejné správy ČR - životní situace

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

viz. webové stránky města Adamov - Zákonné normy

14.2. Vydané obecně závazné vyhlášky, pravidla Města Adamova

viz. webové stránky města Adamov - vyhlášky
viz. webové stránky města Adamov - pravidla

15. Ceny za poskytnutí informací

15.1 Ceny za informace

viz. webové stránky města Adamov - ceny za informace

15.2 Usnesení nadříz. org. o výši úhrad za informace

V současné době nebyla vydána usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

16. Licenční smlouvy:

16.1 Vzory licenčních smluv

V současně době městský úřad neposkytuje žádné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

16.2 Výhradní licence

V současné době městský úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zprávy:

viz. webové stránky města Adamov - výroční zprávy

18. Evidence zřízených příspěvkových organizací

 • Základní škola a mateřská škola Adamov
  Komenského 4/324, 679 04 Adamov
  IČ 65765907
  zřízena s účinností ode dne 1. 1. 1999
  Mgr. Stanislav Tůma, ředitel příspěvkové organizace
 • Městské kulturní středisko Adamov
  Opletalova 22, 679 04 Adamov
  IČ 68684100
  zřízené s účinností ode dne 1. 1. 1999
  Jitka Králíčková, ředitelka příspěvkové organizace

19. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

Prohlášení o přístupnosti