Zákonné normy

Zákonné normy

Zákony publikované ve Sbírce zákonů, vládní nařízení a další obecně závazné předpisy včetně obecně závazných vyhlášek města jsou k nahlédnutí na Městském úřadě v Adamově.
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města a jednotlivých odborů městského úřadu

Město Adamov

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., č. 697/2004 Sb., č. 50/2006 Sb. , č. 614/2006 Sb. a č.79/2008 Sb.
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákona č.216/2008 Sb.
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Adamov

SSV – odbor sociálních a správních věcí – podatelna

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

SSV – odbor sociálních a správních věcí – sociální agenda

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení
 • zákon č. 117/1995 Sb,. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách
 • vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

SSV – matrika a evidence obyvatel

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV č. 207/2001 kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • směrnice Ministerstva vnitra k zákonu o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV č. 36/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

OE – Odbor ekonomický

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 291/2017 Sb. - Občanský soudní řád, mění zákon č. 99/1963 Sb.,
  zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Odbor správy majetku města

 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 456/2005 Sb., seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřičských a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky /katastrální zákon/, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 26/2007 ,kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • cenový výměr č. 01/2007 MF ČR – o výpočtu ekonomických oprávněných nákladů
 • 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje OZ, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 107/2006 Sb.o jednostranném zvyšování nájemného a o změně zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Odbor kancelář tajemníka – stavební úřad a IOP

 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných a technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zák. č. 68/2007 Sb.
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Městská policie

 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Agenda pro projednávání přestupků

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje starý zákon zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška MV č. 231/1996 ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů na řízení o přestupcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení ( správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2009 Sb.,trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 291/2017 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Sdílet článek