Získání informací

Informace získáte na podatelně Městského úřadu. Pracovnice podatelny Vám poskytne všeobecné informace o tom, který odbor či pracovník je příslušný k vyřízení Vaší záležitosti, kde a kdy lze příslušného pracovníka zastihnout.

Žádost, stížnost, předložit návrh, podmět či jiné dožádání můžete podat na podatelně ústně do protokolu nebo písemně, přičemž z podání musí být zřejmé, kdo je činí, komu je určeno. Žádost o informaci musí být formulována přesně, aby bylo zřejmé, jaká informace a v jakém rozsahu je požadována.

Žádosti, která splňuje všechny náležitosti, musí být vyhověno nejpozději do 30 dnů. Pokud nelze žádosti byť jen zčásti vyhovět, vydá příslušný orgán ve lhůtě do 30 dnů rozhodnutí. Orgánem příslušným pro vydání rozhodnutí o nevyhovění žádosti je tajemník Městského úřadu.Bližší postup je stanoven v zákoně č.500/2004 Sb., ve znění pozd.předp.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání a to ve věcech v samostatné působnosti Radě města Adamova a ve věcech přenesené působnosti ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a to písemně nebo ústně do protokolu prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

Při poskytování informací občanům se pracovníci městského úřadu řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.