Neznámý vlastník garáže na stavební parcele č. 1078

Na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj zveřejňujeme výzvu ohledně poskytnutí informací o stavbě s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.

Katastrální úřad prověřuje v katastrálním území Adamov vlastnický vztah ke stavbě bez čp/če, způsob využití – garáž, umístěnou na pozemku stavební parcela č. 1078 (ul. Opletalova), druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Adamov, město Adamov.

Dle výpisu z katastru nemovitostí je stavba evidována na LV 11000 (vedená pro neznámé vlastníky). Z tohoto důvodu byla stavba předána evidenci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pozemek, na němž je stavba zřízena, je dle údajů evidovaných v katastru nemovitostí ve vlastnictví Ing. Františka Trojtlera, Petra Jilemnického 354/15, 679 04 Adamov.

Tímto žádáme, aby vlastník jmenované garáže ohlásil katastrálnímu pracovišti Blansko údaje o vlastnickém právu ke stavbě. Bližší informace k návrhu na zápis a rozsah potřebných dokladů sdělí příslušné katastrální pracoviště.

Pokud se vlastník se o tento majetek nepřihlásí ve stanovené lhůtě, může být na jmenovaný majetek pohlíženo jako na majetek státu.

  • Neznámý vlastník garáže na stavební parcele č. 1078