Odbor sociálních a správních věcí

Mgr. Dobra Moserová vedoucí [email protected] 516 499 624
602 788 015
Mgr. Simona Tichá sociální pracovník [email protected] 516 499 625
605 206 656
matrika a evidence obyvatel
Lenka Maláková [email protected] 516 499 633
773 990 472
pečovatelky
Věra Kovářová pečovatelka v terénu 723 755 352
Miroslava Manoušková pečovatelka v terénu 723 755 352
Marie Vrtělová pečovatelka v DPS, úklid budovy DPS 773 680 067
úklid budov
Kateřina Pacasová budova Pod Horkou 2, budova U Kostela 516 499 620
Dagmar Kupčíková budova Komenského 6 516 499 620
Městský klub mládeže - Družstevní 1 [email protected]
Vlasta Volgemutová kulturně výchovný pracovník 773 990 530
Vít Pernica kulturně výchovný pracovník 773 990 499
Dagmar Kupčíková pracovnice úklidu

Pracovní náplň odboru sociálních a správních věcí

Vedoucí odboru

 • poskytuje občanům sociální péči v rámci samostatné i přenesené působnosti obce a zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v této oblasti,
 • metodicky řídí a administrativně zajišťuje výkon pečovatelské služby, plní funkci vedoucí pečovatelské služby, sociálního a tzv. klíčového pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • zajišťuje úsek sociálně-právní ochrany dětí na obci v souladu se zvláštními zákony,
 • sleduje a vyřizuje nároky na účelové dotace v oblasti sociální péče a pečovatelské služby,
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi zejména s Úřadem práce ČR, Policií ČR, OSSZ a dalšími institucemi v rámci svěřených úseků,
 • zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví,
 • zabezpečuje činnost Sociální a výchovně vzdělávací komise při radě města,
 • vypracovává výpisy z evidence přestupků a podává zprávy z místa bydliště na základě žádostí oprávněných státních orgánů,
 • ve správním řízení projednává přestupky fyzických osob svěřené obcím dle ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění,
 • ve správním řízení projednává správní delikty fyzických nebo právnických osob dle § 24 odst. 4 v návaznosti na § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • ve správním řízení rozhoduje o správních deliktech podle § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává funkci opatrovníka osobám, kterým bylo Město Adamov ustanoveno jako opatrovník dle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále na základě pověření starosty funkci opatrovníka osobám nesvéprávným dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
 • podílí se na procesu Komunitního plánování sociálních služeb Blansko a spolupracuje s ostatními poskytovateli sociálních služeb,
 • plní funkci koordinátora Projektu Zdravé město Adamov a Místní agendy 21 a zajišťuje činnosti komise PZMA a MA21,
 • vede evidenci žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou, včetně agendy vyplývající z příslušných pravidel o nakládání s byty v DPS v majetku města

Sociální pracovník

 • poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok,
 • provádí depistáže jako základní nástroj pro vědomé, cíle a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením,
 • spolupracuje zejména s úřadem práce při řešení situace hmotné nouze osob a používá metody a postupy, které daná osoba potřebuje,
 • navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit svoji situaci i s jinými organizacemi,
 • provádí přímou sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu, vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v Jednotném informačním systému,
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci,
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi a poskytovateli sociálních služeb,
 • v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává o všech osobních údajů mlčenlivost.
 • na základě jmenování soudu a pověření starosty města zajišťuje funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce ustanovení dávky důchodového pojištění a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti

Matrika a evidence obyvatel

 • poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok,
 • provádí depistáže jako základní nástroj pro vědomé, cíle a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením,
 • spolupracuje zejména s úřadem práce při řešení situace hmotné nouze osob a používá metody a postupy, které daná osoba potřebuje,
 • navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit svoji situaci i s jinými organizacemi,
 • provádí přímou sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu, vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v Jednotném informačním systému,
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci,
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi a poskytovateli sociálních služeb,
 • v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává o všech osobních údajů mlčenlivost.
 • na základě jmenování soudu a pověření starosty města zajišťuje funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti,
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce ustanovení dávky důchodového pojištění a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti

Úklidu budov

 • udržuje pořádek a čistotu v budovách městského úřadu a v nejbližším okolí,
 • zbavuje nečistot chodby, kanceláře a další místnosti budov úřadu,
 • umývá okna a ostatní skleněné plochy budov,
 • udržuje čistotu kancelářského vybavení a nábytku,
 • udržuje čistotu kuchyňského a hygienického zařízení, provádí jeho uživatelskou údržbu (odmrazování, zbavování vodního kamene),
 • připravuje nádobí pro zasedání orgánů města, po jeho skončení je umývá,
 • připravuje zasedací místnosti pro jednotlivé akce,
 • doplňuje čistící a toaletní potřeby,
 • udržuje zeleň v budovách a v bezprostředním okolí souvisejícím s budovami městského úřadu,
 • na pokyn pracovnice sekretariátu provádí vnitřní úklid služebního automobilu městského úřadu,
 • hlásí tajemníkovi zjištěné závady v budovách městského úřadu,
 • pravidelně kontroluje stav lékárniček v budovách městského úřadu a hlásí tajemníkovi nutnost doplnění jejich obsahů,
 • zajišťuje úklid společných prostor budovy na ul. Komenského 6,
 • pracovnice zajišťující úklid budov městského úřadu odnáší poštovní zásilky vypravované sekretariátem na poštu.

Pečovatelská služba

 • provádí jednoduché úkony pečovatelské služby stanovené příslušnými předpisy na základě uzavřených smluv s klienty,
 • zajišťuje rozvoz jídla a nákupů klientům,
 • provádí dílčí sociálně pečovatelské úkony pro klienty,
 • vybírá od klientů ve svěřeném okrsku platbu za provedené úkony dle vystavených měsíčních předpisů plateb a platby za stravu,
 • spolupracuje s lékaři při zajišťování nezbytné akutní lékařské péče o klienty,
 • zabezpečuje provoz domu s pečovatelskou službou,
 • zajišťuje úklid společných prostor domu s pečovatelskou službou..

Městský klub mládeže

 • organizačně plně zajišťuje činnost Městského klubu mládeže (dále jen MKM),
 • dohlíží na dodržování provozního řádu MKM,
 • monitoruje činnost a návštěvnost MKM,
 • zpracovává výroční a jiné zprávy o činnosti MKM,
 • organizuje společenské akce /turnaje, soutěže, apod./ pro návštěvníky MKM,
 • dohlíží na bezpečnost návštěvníků MKM,
 • provádí průzkumy spokojenosti návštěvníků MKM, ze kterých pak vytváří plány další činnosti a zlepšování chodu MKM,
 • provádí propagační činnost MKM na webových stránkách, v tisku a dalších sdělovacích prostředcích,
 • vybírá platby za používání herních prvků dle provozního řádu MKM, za tímto účelem vede evidenci vybraných finančních prostředků a odvádí je do pokladny MěÚ v souladu s příslušnými vnitřními předpisy,
 • hlásí vedoucí odboru požadavky na materiální zajištění MKM, chystá podklady pro zpracování návrhů rozpočtu příslušného paragrafu na následující rok, spolupracuje na rozpočtových opatření, změnách rozpočtu a kontrole čerpání příslušného paragrafu,
 • spolupracuje na dalších aktivitách souvisejících s cílovými skupinami návštěvníků MKM,
 • hlásí nutné opravy a závady na zařízení MKM, po domluvě s vedoucí odboru spolupracuje na organizaci jejich odstranění,
 • dohlíží, aby nedocházelo k nevhodné a nesprávné manipulaci s herními prvky, počítačovou technikou a dalším vybavením MKM,
 • dohlíží na činnost a práci s PC, dbá na respektování autorských práv a na dodržování zákazu kopírování-plagiátorství, stahování filmů a hudebních děl,
 • dohlíží na správnou činnost a postupy při práci s PC, především ukládání dat na hardware návštěvníky klubu, na dodržování zákazu vkládání CD, disket a dalších přídavných zařízení do PC,
 • půjčuje drobné součásti herních prvků ( míček do stolního fotbalu, šipky),
 • oslovuje možné sponzory pro financování provozu MKM a pořádané akce
 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi Města Adamova a dalšími společenskými a sportovními organizacemi a sdruženími na území města Adamova v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež a při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcích,
 • obsluhuje instalované vzduchotechnické vybavení určené k odvětrávání prostor MKM v rozsahu vypnutí a zapnutí dle potřeby a nahlášení případných závad,
 • pracovnice úklidu udržuje pořádek a čistotu v budově MKM na ul. Družstevní,
 • pracovnice úklidu zajišťuje mytí oken v MKM dle potřeby, nejméně však 2 x ročně,
 • pracovnice úklidu zajišťuje venkovní úklid nejbližšího okolí MKM, především terasy a přístupu ke vchodu MKM a to včetně nezbytného odstraňování sněhu a zimního posypu,
 • pracovnice úklidu doplňuje čistící a toaletní potřeby na všech toaletách MKM.


Sdílet článek