Odbor správy majetku města

Ing. René Adámek vedoucí [email protected] 516 499 637
773 990 468
Ing. Alena Všianská péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň [email protected] 516 499 635
724 862 158
Renata Smítalová bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD [email protected] 516 499 628
773 990 470

investice, stavební dozor a ochrana přírody a krajiny

516 499 637
736 529 718
Lukáš Malý správa GISu, nakládání s majetkem města, správa archívu, propagace [email protected] 516 499 627
602 135 764
technická správa 773 990 474
Jan Lazar vedoucí skupiny 736 529 718

Pracovní náplň odboru správy majetku města

Oblast správy majetku města

 • kontroluje fyzický stav a opotřebovanost nemovitostí v majetku města a navrhuje způsoby oprav a jejich financování včetně termínů realizace,
 • zpracovává podklady a podává podněty a oznámení správních deliktů právnických a fyzických osob uvedených v zákoně o obcích,
 • zajišťuje údržbu městského rozhlasu,
 • realizuje výběrová řízení na projektovou dokumentaci a dodavatele staveb,
 • provádí veřejné zakázky města dle zákona o zadávání veřejných zakázek a příslušných vnitřních předpisů,
 • připravuje, realizuje a kontroluje údržbu a stavební úpravy převážně neinvestičního charakteru bytových a nebytových prostor, veřejného osvětlení, infrastruktury, aj. v majetku města,
 • zajišťuje agendu prodeje nemovitostí v majetku města vyjma pozemků města,
 • zpracovává vyjádření za město ke zřízení telefonních linek a přepisů odběrných míst energií do bytových nebytových prostor v majetku města,
 • zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města,
 • zpracovává a aktualizuje dopravní pasport, zajišťuje instalaci dopravního značení, zajišťuje jeho evidenci a údržbu,
 • spolupracuje při technickém zajištění branné pohotovosti státu, protipožární a civilní ochraně a řešení havarijní situace,
 • administrativně a materiálně zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a veřejné služby,
 • zajišťuje údržbu zeleně a vzhledu města,
 • zajišťuje opravy a údržbu komunikací a dešťové kanalizace v majetku města,
 • zajišťuje opravy, údržbu, pronájmy a jiné dispozice se sportovišti v majetku města,
 • vede agendu bytového a nebytového fondu města, zajišťuje jejich pronájem, výpůjčky a další činnosti s tím související,
 • kontroluje a zajišťuje administrativně provoz MHD v Adamově,
 • zajišťuje agendu odpadového hospodářství města vyjma vybírání poplatků,
 • vede agendu pronájmu obecních pozemků za účelem zřízení zahrádek fyzickými osobami, uzavírá s nájemci příslušné smlouvy o jejich pronájmu a ukončení pronájmu,
 • vede agendu vývěsních skříněk, zajišťuje v souladu s příslušnými pravidly jejich pronájem a údržbu,
 • vyřizuje agendu pojistných událostí,
 • metodicky řídí práci technické skupiny, vypracovává její pracovní harmonogram, zabezpečuje pro ni technické prostředky a vyřizuje administrativní náležitosti spojené s její činností,
 • hlídá technický stav služebních vozidel městského úřadu vyjma vozidla městské policie a vozidla pečovatelské služby, zajišťuje opravy a technické prohlídky,
 • zpracovává podklady pro GIS a vkládá příslušná data v oblastech, ke kterým jsou jeho pracovníci příslušní dle tohoto organizačního řádu.

Oblast technické pracovní skupiny

 • provádí údržbu veřejné zeleně,
 • provádí letní a zimní údržbu a úklid chodníků a přilehlých ploch,
 • provádí úklid sportovišť a dětských hřišť,
 • zabezpečuje provoz sportovišť a dětských hřišť dle provozních řádů,
 • zabezpečuje péči o stroje, přístroje a další technické pomůcky, udržuje je v provozuschopném stavu,
 • zabezpečuje provoz svěřeného vozového parku, kontroluje a doplňuje pohonné hmoty a další látky nutné k provozu, vede knihu jízd, zabezpečuje provádění pravidelných prohlídek vozidla, zabezpečuje jeho očistu,
 • provádí drobné opravy zařízení v budovách v majetku města,
 • provádí natěračské práce v rámci údržby městského mobiliáře,
 • ve spolupráci s příslušným příkazcem operace zajišťuje údržbu a běžné opravy, prohlídky a prověrky technických zařízení,
 • napomáhá s organizací sportovních a kulturních akcí, na kterých se podílí město,
 • v zimě udržuje schůdnost okolí budov městského úřadu, v případě nutnosti i domu s pečovatelskou službou, odklízením sněhu,
 • plní další úkoly přidělené starostou a místostarostou města a dalších nadřízených pracovníků,
 • dohlíží na přímé provádění výkonu veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací a veřejné služby.

Investice, stavební dozor a ochrana přírody a krajiny

 • připravuje podklady pro investiční plánování města,
 • na základě požadavku odboru SMM a ve spolupráci s odborem ekonomickým připravuje rozpočet investičních akcí s přihlédnutím k rozpočtovému výhledu města,
 • provádí TDS nad realizací oprav a staveb realizovaných městem, zajišťuje věcnou a technickou koordinaci těchto staveb,
 • vydává stanoviska v zastoupení města jako vlastníka nemovitého majetku k oznámeným řízením stavebního úřadu a k jednotlivým podáním ve věci záměrů investorů k realizaci staveb, které se dotýkají práv a právem chráněných zájmů města, není-li k těmto úkonům zmocněn statutární orgán příspěvkové organizace, informuje písemně o těchto stanoviscích vedoucího odboru SMM,
 • zastupuje město ve stavebně správním řízení v oblasti bytového a nebytového hospodářství, infrastruktury aj. v majetku města,
 • zabezpečuje komplexní investiční činnost v oblasti nemovitého majetku svěřeného školám, školským zařízením a předškolním zařízením zřizovaných městem, v souladu se zřizovacími listinami,
 • je pověřen podávat za město ohlášení stavebních úprav a žádosti o stavební povolení stavebních úprav bytových a nebytových prostor, infrastruktury aj. v majetku města,
 • na základě zadání úkolů rady či zastupitelstva města nebo na žádost příslušných odborů, připravuje písemné podklady pro návrhy na investiční činnost týkající se nemovitého majetku města, prověřuje písemně technické a cenové podmínky jejich proveditelnosti a předává tyto podklady příslušným odborům, případně vypracovává na základě zadání písemné zprávy pro příslušné orgány města,
 • vyjadřuje se ke koncepci technických sítí na území města,
 • koordinuje opravy obecních komunikací s opravami a výstavbou technických sítí na území obce,
 • zajišťuje inženýrskou činnost s projektovou přípravou staveb a realizaci staveb v rámci obce,
 • podává návrhy na zápis a změny v evidenci katastru nemovitostí, zpracovává tyto změny v rámci finanční kontroly, předává podklady o nich na sekretariát a ekonomickému odboru,
 • komplexně zajišťuje prodej a koupi pozemků v souladu se zákonem o obcích a to včetně záznamů týkající se evidence majetku města,
 • vykonává státní správu pověřeného obecního úřadu na úseku ochrany přírody a krajiny,
 • vede přehled o účelových komunikacích, stezkách a pěšinách dle platných zákonů,
 • zajišťuje agendu týkající se pořizování změn územního plánu,
 • zpracovává podklady pro GIS a vkládá příslušná data v oblastech, ke kterým jsou jeho pracovníci příslušní dle tohoto organizačního řádu,
 • zajišťuje přípravu podkladů a realizaci převodů majetku z majetku ČR do majetku města,
 • pro potřeby orgánů města zajišťuje přehled evidence nemovitého majetku (pozemků) na katastrálním území města.


Sdílet článek