Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově

Město Adamov bylo úspěšné se žádostí v dalším dotačním projektu. Tentokrát míří do adamovského školství dotace ve výši cca 26 mil. Kč na investiční projekt spojený s rozšířením kapacity MŠ Jilemnického v Adamově. Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 18.9.2018 schválilo realizaci projektu s Identifikačním číslem EIS EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009902 - „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“. Projekt získal dotační podporu z Ministerstva pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program ve výší 85%. Předpokládaná výše dotace činí - 24.561.168,20 Kč. Z prostředků města by mělo být zaplaceno 2.889.549,20 Kč. Typ financování je Ex post (po dokončení projektu).

Integrovaný regionální operační program

Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009902

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Kolová výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II

Cílem projektu je zvýšit nedostatečnou kapacitu MŠ Jilemnického ze 74 na 127 míst, a to prostřednictvím nástavby, v níž vzniknou 2 nové třídy, a zvýšením kapacity stávající třídy v 1. NP. Kapacita zařízení je v současné době nedostatečná a nedovoluje uspokojení poptávky po umístění dětí ze strany jejich rodičů. Třídy budou vybaveny pro potřeby dětí nábytkem a hračkami.

Dále bude vybudováno potřebné zázemí pracovníky mateřské školy a budou realizovány bezbariérové úpravy (zařízení není v současné době bezbariérové).

V neposlední řadě dojde k instalaci herních prvků a doplnění zeleně na zahradě mateřské školy. Cílem těchto úprav je zatraktivnit venkovní prostor nové budovy mateřské školy a zajistit dětem místo pro hraní na čerstvém vzduchu.

Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu. Výsledkem projektu bude 1 podpořené vzdělávací zařízení, u nějž dojde k navýšení rejstříkové kapacity o 53 dětí. Díky tomu bude moci mateřská škola vyhovět rodičům, kteří se chtějí z rodičovské dovolené vrátit do zaměstnání co nejdříve.

Celkové výdaje projektu před výběrovým řízením (způsobilé i nezpůsobilé): 30 081 321 Kč

Financování před výběrovým řízením (viz tabulka - způsobilé výdaje):


OMEZENÍ PROVOZU V UL. DVOŘÁKOVA PO DOBU REKONSTRUKCE MŠ JILEMNICKÉHO

OMEZENÍ PROVOZU V UL. DVOŘÁKOVA PO DOBU REKONSTRUKCE MŠ JILEMNICKÉHO

Vážení spoluobčané, od roku 2018 se připravuje stavební zakázka „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“. Práce na stavbě začnou od úterý 14.4.2020 s předpokládaným ukončením v měsíci říjnu.

Číst více