Projekt "Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově"

Projekt ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ VÝUKY ZŠ RONOVSKÁ V ADAMOVĚ byl spolufinancován Evropskou unií.

Město Adamov bylo úspěšné se žádostí v dalším dotačním projektu. Tentokrát míří do adamovského školství dotace ve výši cca 24 mil. Kč na investiční projekt spojený s rozšířením kapacity Základní školy Ronovská.

Zastupitelstvo města Adamova na svém 26. zasedání dne 6.8.2018 schválilo realizaci projektu s Identifikačním číslem EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883 - „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“.

Projekt získal dotační podporu z Ministerstva pro místní rozvoj - Program 11703 - Integrovaný regionální operační program ve výší 83,6%. Předpokládaná výše dotace činí - 24.341.671,26 Kč. Z prostředků města by mělo být zaplaceno 4.772.063,41 Kč. Typ financování je Ex post (po dokončení projektu).

Hlavním cílem projektu je vybudování odborných učeben - multifunkční, environmentální, jazykové a učebny pracovních činností – včetně nezbytného zázemí k těmto učebnám (2 kabinety pro pedagogy, sklad, sociální zařízení). Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace nástavby 4. NP (stavebních prací) včetně pořízení potřebného vybavení odborných učeben. Vedlejšími cíli projektu jsou vybudování bezbariérového přístupu k novým odborným učebnám, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a úpravy venkovního prostoru při škole výsadbou zeleně a umístěním laviček. Výstupy projektu budou moci využívat i osoby se zdravotním znevýhodněním. Samotný projekt tudíž přispěje mimo jiné i k podpoře inkluzivního vzdělávání. Vzhledem k výše uvedenému je hlavním výsledkem projektu zázemí pro výuku odborných předmětů a tedy i kvalitnější výuka ve vazbě na klíčové kompetence v ZŠ Ronovská v Adamově, sekundárními výsledky projektu jsou jednak zabezpečení sociální inkluze osob se zdravotním postižením (díky zajištění bezbariérové přístupu do školy a napříč patry), dále také konektivita školy splňující parametry dle přílohy č. 9 výzvy č. 47 IROP a upravený venkovní prostor nabízející cílové skupině příjemnější prostředí. Specifický cíl 2.4 IROP je věnován zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Do vyplacení dotace bude projekt financován krátkodobým investičním úvěrem s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,02 (ke dni 27.7.2018 je 3MPRIBOR 1,20 + 0,02 = 1,22% p.a.) ročně se splatností 30.6.2022.

  • Projekt "Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově"