Technika pro JSDH Adamov

Projekt s názvem „Technika pro JSDH Adamov“ je spolufinancován Evropskou unií

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016076

Prioritní osa IROP: 4 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Výzva ŘO IROP: č. 69. výzva – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Příjemce dotace: Město Adamov

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti a možnosti řešení mimořádných událostí spojených zejména s extrémním suchem ve správním území obce s rozšířenou působností Blansko. Projekt spočívá v pořízení techniky a věcných prostředků pro JSDH Adamov pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou či elektrickou energií.

Konkrétně se jedná o pořízení následující techniky a věcných prostředků:
• 6x radiostanice Hytera 605 PD, vč. nabíječů, antén
• osvětlovací systém – ALDEBARAN 360 Degree Flex LED 960 vč. příslušenství
• kalové čerpadlo elektrické Flygt Ready 8S pro čerpání vody ze studní,
• přívěsná cisterna pro zásobování pitnou vodu (objem 1 m3).

Celkové výdaje projektu: 540 180,00 Kč

Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování Podíl na celkových způsobilých výdajích
(v %)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen "SF") 507 423,50 95
Národní veřejné zdroje
z toho: dotace ze státního rozpočtu
z toho: dotace z obce 26 706,50 5
Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje 534 130,00 100