VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ P+R A B+R U NÁDRAŽÍ V ADAMOVĚ

projekt s názvem
„Vybudování parkoviště P+R a B+R u nádraží v Adamově“
je spolufinancován Evropskou unií
Operační program: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014250
Prioritní osa IROP: 4 Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Výzva ŘO IROP: č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD
Příjemce dotace: Město Adamov

Cílem projektu je výstavba nového záchytného parkoviště typu P+R a B+R v k.ú. města Adamov v bezprostřední blízkosti železniční stanice a autobusové zastávky. Celkem vznikne 19 parkovacích míst pro osobní automobily a 3 místa pro jízdní kola. Tím bude usnadněna kombinace individuální a hromadné dopravy v každodenní dojížďce do zaměstnání, popř. do škol, za službami, obchodem atd.

Smyslem projektu je zvýšit podíl udržitelných forem dopravy – nabídnout lidem (zejména pravidelně dojíždějícím) odpovídající alternativu k zatím dominující individuální automobilové dopravě.

Celkové výdaje projektu: 1 542 994,00 Kč

Finanční rámec projektu:
Druh dotace/zdroje spolufinancování Podíl na celkových způsobilých výdajích
(v %)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen "SF") 1 258 728,14 95
Národní veřejné zdroje
z toho: dotace ze státního rozpočtu
z toho: dotace z obce 66 248,85 5
Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje 1 324 976,99 100

  • VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ P+R A B+R U NÁDRAŽÍ V ADAMOVĚ
  • VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ P+R A B+R U NÁDRAŽÍ V ADAMOVĚ