Město Adamov a GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR

1) Správce:

Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, IČO: 00279889 (dále jen „Město Adamov“)

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jana Burianová
telefon: 736 776 007

e-mail: [email protected]

3) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti Města Adamov (nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu pravomoci města Adamov) je Město Adamov přímo stanoveno zvláštními předpisy, nebo taková povinnost plyne Městu Adamov ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

4) Při zpracování osobních údajů u Města Adamov nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5) Osobní údaje jsou u města Adamov zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem Městského úřadu.

6) Pokud jsou u Města Adamov zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:
a) požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u Města Adamov jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
f) požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste města Adamov poskytl/a,
g) podat stížnost u dozorového orgánu.

7) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


9) Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit na Městském úřadu Adamov těmito způsoby:

– v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele)

– v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny Města Adamova)

– prostřednictvím datové schránky žadatele

– žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba dotčeného útvaru Města Adamova povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti

Důležité odkazy

Úplné znění GDPR: https://eur-lex.europa.eu

Stránky MVČR: www.mvcr.cz/gdpr

Stránky ÚOOÚ: www.uoou.cz

Stránky ÚOOÚ o GDPR: gdpr.uoou.cz