Lezecká boulderingová stěna

PROVOZNÍ ŘÁD LEZECKÉ BOULDERINGOVÉ STĚNY
v objektu Městského klubu mládeže
na adrese Družstevní 1, 679 04 Adamov

LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Návštěvníci lezecké stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí.
2. Návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění nebo se zdržuje v prostoru stěny. Lezecká stěna je určena k volnému lezení bez jištění (bouldering).
3. Maximální počet lezců využívajících lezeckou stěnu současně je stanoven na 5 osob.
4. U lezecké stěny musí být během provozování dozorující osoba, která pohyb návštěvníků usměrní pro rovnoměrné rozložení na lezecké stěně.
5. Na lezecké stěně se leze pouze v obuvi k tomu určené (nejlépe tzv. lezecká obuv, přezůvky).
6. Návštěvník souhlasí se všemi podmínkami používání lezecké stěny vyjmenovanými v provozním řádu.
7. Všichni návštěvníci jsou povinni věnovat lezení veškerou pozornost.
8. Každý návštěvník stěny je povinen neprodleně dozorující osobu upozornit na uvolněný chyt či jakoukoliv způsobenou škodu.
9. Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholu či jiných látek negativně ovlivňujících zdravotní stav nebo fyzickou kondici.
10. Sestup je možno řešit buď seskokem na v tu chvíli volné dopadiště nebo slezením lehčími částmi stěny. Je zakázán nácvik pádu nebo schválně padat do dopadiště.

LEZENÍ NEZLETILÝCH

1. Návštěvníci mladší 18 let mohou samostatně využívat sportoviště pouze po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce. Tento souhlas je k dispozici pro vyplnění u dozorující osoby.
2. S osobami mladšími 6 let jsou povinni na sportovišti být zákonní zástupci, případně jiná dospělá(é) osoba(y).

OBECNÁ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

1. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů provozovatele či služby.
2. Tato stěna bude v provozu pouze za účasti dozorující osoby:
  • Ing. Radek Habáň tel. 773 990 530
  • Vít Pernica tel. 773 990 499
  • sudý týden v pracovní dny v době od 11.00 do 12.00 hodin dopoledne
  • lichý týden v pracovní dny v době od 15.00 do 16.00 hodin odpoledne
V jiné době pouze dle domluvy s dozorujícími osobami.
3. Dozorující osoba odpovídá za kontrolu dotažení šroubů u lezeckých chytů a promazání vnitřních závitů antikorozním sprejem nebo sprejem WD (týká se zvláště neosazených závitů) v termínu 1x za 3 měsíce podle vytíženosti této stěny.
4. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování, základy protipožární prevence a udržovat čistotu.
5. Provozovatel nebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat ze sportoviště osoby porušující ustanovení provozního řádu, zejm. pak osoby nedodržující bezpečnost lezení či osoby jinak ohrožující ostatní návštěvníky sportoviště.
6. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků v souladu s ustanovení GDPR.
7. Ve všech prostorech sportoviště je přísně zakázáno kouřit a užívat jiné návykové látky.
8. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení.
9. Každý návštěvník je při své první návštěvě stěny povinen se s provozním řádem a bezpečnostními pravidly seznámit.
Tento provozní řád ruší s účinností od 1. 1. 2023 provozní řád lezecké boulderingové stěny v objektu Městského klubu mládeže na adrese Družstevní 1, 679 04 Adamov, schválený na 6. jednání Rady města Adamova dne 8. 2. 2019.
Tento provozní řád lezecké boulderingové stěny v objektu Městského klubu mládeže na adrese Družstevní 1, 679 04 Adamov byl schválen na 3. jednání Rady města Adamova dne 5. 12. 2022 a je účinný od 1. 1. 2023.
  • Lezecká boulderingová stěna