Nakládání s odpady

Rada města Adamova na své 70. schůzi konané dne 30. 10. 2017 vzala na vědomí vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.j. JMK 142446/2017 ze dne 3. 10. 2017 k Plánu odpadového hospodářství města Adamov 2017 – 2025 a schválila Plán odpadového hospodářství města Adamov na období 2017 – 2025, který tvoří přílohu zápisu.


Prevence vzniku odpadů

Množství odpadů, které vyprodukujeme, ovlivňujeme již při nákupu. Z ekologického a ekonomického hlediska je nejvýhodnější prevence vzniku odpadů.


Uvádíme několik rad, jak lze omezit vytváření odpadů:

 • nákup s vlastní taškou (nejlépe látkovou)
 • odmítání zbytečného balení do dalšího obalu
 • upřednostnění velkých balení, pokud je spotřebujeme
 • pokud obal, tak ten, který je možné třídit
 • upřednostnění výrobků z recyklovaného materiálu
 • oprava rozbitých předmětů
 • voda z kohoutku je levnější a stejně kvalitní jako balená
 • napájení spotřebičů ze sítě místo baterií
 • opětovné využití obalu (např. kelímky od jogurtu pro sazenice)
 • omezení věcí na jedno použití (např. plastové nádobí, plenky)
 • nepotřebný textil odvézt na charitu, uložit do bílých kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu na ul. Komenského (u DPS – Dům s pečovatelskou službou), Nádražní (u A-centra), Družstevní (u Domu služeb) nebo využít při úklidu
 • využití domácího kompostu, pokud je to možné

Spolupráce se společností EKO-KOM, a.s.

Město Adamov spolupracuje od r. 2005 se společností EKO-KOM, a.s. na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Společnost EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů (více informací na www.ekokom.cz). Tato činnost je zajišťována prostřednictvím systému tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. V rámci tohoto systému je podporováno třídění odpadů, pro které jsou určeny barevně odlišené kontejnery. Město následně zajistí sběr, třídění a recyklaci těchto odpadů prostřednictvím oprávněné osoby. Za vytříděné množství odpadů je městu Adamovu poskytován od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční příspěvek, který je využit opět v rámci odpadového hospodářství.

Rozdělení odpadů

 • Využitelné – odpady, které je možné dále zpracovat (recyklovat):
  • papír, plasty, sklo - pro ukládání těchto odpadů jsou v Adamově rozmístěny barevné plastové kontejnery
  • kovy - lze ukládat na sběrný dvůr firmy GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, Adamov (dále jen „sběrný dvůr“) nebo do výkupen kovů
  • bioodpad – pro ukládání bioodpadu rostlinného původu jsou určeny kompostejnery (hnědé plastové nádoby rozmístěné po městě), 2 velkoobjemové kontejnery na bioodpad a 1 kóje na ukládání větví (umístěné na mezideponii v lokalitě Kolonie), a dále kompostéry (zelené nádoby určené zej. pro domácí kompostování a bioodpad ze zahrad).
 • Objemné – odpady, které nelze kvůli jejich velikosti odložit do odpadových nádob:
  • starý nábytek (skříně, křesla, židle, pohovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské linky, kočárky, nefunkční sporáky, pračky, pneumatiky atd.
  • k ukládání těchto odpadů je určen sběrný dvůr nebo je možné využít vyhlášený mobilní svoz objemného odpadu, při kterém jsou přistaveny velkoobjemové kontejnery
 • Nebezpečné – odpady, které mohou svými nebezpečnými vlastnostmi ohrozit životní prostředí a zdraví lidí, proto se nesmí vyhazovat do odpadových nádob:
  • zářivky, výbojky, akumulátory, baterie a monočlánky, chladničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů a čistících prostředků atd.
  • k ukládání těchto odpadů slouží sběrný dvůr nebo je možné využít vyhlášený mobilní svoz nebezpečného odpadu
  • léky, které nebyly spotřebovány nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba odevzdat v lékárnách
  • baterie a monočlánky lze odložit v elektroprodejnách, do červených kontejnerů na elektrozařízení umístěných na ul. Družstevní (u Domu služeb) a Komenského (u DPS), do sběrného boxu v budově MÚ Adamov na ul. Pod Horkou 2, do sběrného boxu na elektrozařízení před prodejnou potravin v Domě služeb nebo na sběrný dvůr
 • Ostatní – odpady, které zůstanou po vytřídění všeho, co je možné dále využít:
  • znečištěné a mastné obaly od potravin, voskovaný papír, porcelán, vychladlý popel, odpad z kuchyně vč. zbytků z jídla atd.
  • jde o jediný druh odpadů, který patří do popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad

Třídění odpadů

Odpady je vhodné třídit nejlépe přímo doma, abychom zabránili jejich případnému smíchání a znečištění, neboť např. zamaštěný papír už není možné dále zpracovat. Správným tříděním odpadů umožníme jejich další zpracování a využití.

V Adamově se nachází několik druhů barevných kontejnerů na tříděný odpad:

 • žlutý kontejner o objemu 1 100 l – sběr plastů a nápojových kartonů
  • patří sem sešlápnuté PET láhve od nápojů, prázdné obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, sáčky, fólie, igelitové tašky, čisté kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyrén v menších kusech
  • nepatří sem novodurové trubky, podlahové krytiny (PVC, linoleum), fólie z bazénů, stavební plasty, bakelit, guma, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od chemikálií, barev a jiných nebezpečných látek
   odpad2odpad_szlodpad3
  • patří sem nápojové kartony (tetrapakové obaly) tj. krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů, vína
   Prázdné, vypláchnuté a sešlápnuté obaly patří do kontejnerů na tříděný odpad s nápisem PLASTY.
   odpad4odpad_szlodpad5
 • modrý kontejner o objemu 1 100 l – sběr papíru
  • patří sem noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, brožury, obálky s fóliovými okýnky, bublinové obálky bez plastového vnitřku, kartony, rozložené papírové krabice, lepenka, čisté papírové obaly (např. sáčky)
  • nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, plata od vajíček, použité dětské plenky a hygienické potřeby
   odpad5odpad_smodpad5
 • zelený/bílý kontejner o objemu 1 300 l – sběr skla (barevné a bílé)
  • patří sem láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, přesnídávek, skleněné střepy - tabulové sklo z oken a dveří
  • nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla, zrcadla, obrazovky, zářivky a výbojky
   Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

   odpad5odpad_szodpad8

Sběrný dvůr

Sběrný důr je místo, kde mohou občané odevzdat odpady, které nepatří do běžných kontejnerů a popelnic. S výjimkou stavební suti je odkládání odpadů pro občany města Adamova bezplatné. Při dovozu odpadů na sběrný dvůr je nutné kontaktovat obsluhu tohoto zařízení a řídit se jejími pokyny.
Provoz sběrného dvoru se řídí Provozním řádem zařízení ke sběru odpadů, který je k nahlédnutí u provozovatele.

Provozovatel sběrného dvoru:
GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, 679 04 Adamov
tel.: 516 446 440

Provozní doba: pondělí, středa, pátek 10.00 - 18.00 hod.
V ostatní dny v týdnu a ve státem uznané svátky je sběrný dvůr uzavřen.


Na sběrný dvůr se mohou odvážet především tyto druhy odpadů:

 • objemné odpady – starý nábytek (skříně, křesla, židle, pohovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, kuchyňské linky, kočárky, nefunkční sporáky, pračky, pneumatiky atd.
 • nebezpečné odpady - zářivky, výbojky, akumulátory, baterie a monočlánky, chladničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, obaly od sprejů, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, znečištěné nádoby a obaly od barev, ředidel, olejů a čistících prostředků atd.
 • kovy – železný šrot, hliníkové předměty, plechovky, hrnce atd.
 • bioodpad – větve, listí, tráva, zbytky jídel, ovoce a zeleniny, čajové sáčky, slupky, skořápky z vajec atd. (nepatří sem maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá domácí zvířata)
 • elektrospotřebiče a elektrotechnika – velké a malé domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií atd., které podléhá zpětnému odběru.
 • stavební suť – cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě

Místo zpětného odběru

Sběrný dvůr je místem zpětného odběru použitých elektrozařízení:

 • velké domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, sporáky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, topidla, radiátory, velké ventilátory, klimatizace, mikrovlnné trouby atd.)
 • malé domácí spotřebiče (vysavače, šicí stroje, žehličky, topinkovače, rychlovarné konvice, fritovací hrnce, mlýnky, mixéry, kávovary, fény, holicí strojky, hodiny, budíky, ventilátory, váhy atd.)
 • zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (počítače, notebooky, klávesnice, myši, tiskárny, kopírky, skenery, el. psací stroje, kalkulačky, telefony, faxy, mobilní telefony, záznamníky atd.)
 • spotřebitelská zařízení (rádia, dataprojektory, videokamery, videa, fotoaparáty, DVD přehrávače, mini věže, gramofony, MP3 přehrávače, CD přehrávače, zesilovače, el. hudební nástroje, el. chůvy atd.)
 • osvětlovací zařízení (trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky atd.)
 • elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, sekačky, ostatní nástroje)
 • hračky, vybavení pro volný čas a sporty (el. hračky, videohry, el. sportovní vybavení atd.)
 • lékařské přístroje

Sběrné boxy

Město Adamov se ve spolupráci se společností ASEKOL a.s., REMA Systém, a.s., ECOBAT s.r.o. a Cart4Future rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých menších elektrozařízení, baterií, cartridgí a tonerů uložením do určených nádob.

Pro menší elektrozařízení a baterie jsou k dispozici:

 • 1 sběrný box v budově Městského úřadu Adamov, ul. Pod Horkou 2
 • 1 sběrný box před prodejnou potravin v Domě služeb, ul. Družstevní 1
 • 3 červené kontejnery na elektrozařízení: ul. Družstevní (u Domu služeb), Komenského (u DPS), P. Jilemnického (u dětského hřiště)
  - patří sem: žehličky, mlýnky, mixéry, kávovary, váhy, fény, toustovače, holicí strojky, hodinky, budíky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, kalkulačky, mobilní telefony, CD, DVD, MP3 a jiné přehrávače, walkmany, počítačové periferie - myši, klávesnice, reproduktory atd.
  - nepatří sem: televizory, počítače, monitory, myčky, sporáky, pračky, žárovky, zářivky, autobaterie atd.

Pro použité cartridge a tonery jsou k dispozici:

 • 1 sběrný box v budově Městského úřadu Adamov, ul. Pod Horkou 2
 • 1 sběrný box v Městském klubu mládeže, ul. Družstevní 1

Po naplnění nádob bude zdarma zajištěn odvoz a ekologické zpracování odpadu.

Třídění rostlinného bioodpadu

Bioodpad je organický odpad, který je nejlépe využíván při kompostování. Na skládce totiž vytváří skleníkové plyny a ve spalovně brzdí hoření pro vysoký obsah vody. Kompostováním je možné získat kvalitní hnojivo pro vlastní zahrádku a ušetřit peníze za nákup drahých hnojiv. Zároveň se tím sníží množství odpadu, který jinak skončí v popelnicích a kontejnerech.

Ke sběru bioodpadu jsou v Adamově určeny:
 • kompostejnery – hnědé plastové nádoby s odvětráváním o objemu 240 l, které jsou rozmístěny zejména v sídlištní zástavbě

 • 2 velkoobjemové kontejnery – určené pro ukládání bioodpadu ze zahrad, z domácností, parků a městské zeleně, které jsou umístěny na mezideponii v lokalitě Kolonie

 • 1 dřevěná kóje - určená pro ukládání větví (nad 30 cm), která je umístěna na mezideponii v lokalitě Kolonie

 • kompostéry – zelené plastové nádoby THERMOKING 900 o objemu 900 l, které byly poskytnuty některým občanům (žadatelům) do výpůjčky za účelem domácího kompostování a uložení bioodpadu ze zahrad, umístěné zejména v rodinné zástavbě

Do nádob na bioodpad patří:

 • odpad z domácností – zejména zbytky ovoce a zeleniny, vařená zelenina, slupky z brambor a citrusových plodů, vyluhované čajové sáčky, kávová sedlina a filtry, zbytky pečiva, skořápky z ořechů, jádřince, pecky z ovoce a semínka (např. z paprik, melounů)

 • odpad ze zahrad – zejména posekaná tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina (kořeny i listy), kousky větví stromů i keřů (do 30 cm), hobliny, piliny, kůra, štěpka, rostlinný odpad napadený chorobami nebo škůdci

Do nádob na bioodpad nepatří:

zejména zbytky jídel, maso, kůže, kosti, oleje a tuky, vaječné skořápky, podestýlka hospodářských zvířat, zvířecí exkrementy, uhynulá zvířata, dřevěné uhlí, popel ze dřeva, uhlí a briket, papír (např. noviny, časopisy, papírové kapesníčky, lepenka), plast (např. plastové obaly, sáčky, tašky, pytle), sklo, textil, nebezpečný odpad (např. chemikálie, kosmetické a čistící přípravky), odpad z vysavače, kamení, smetky z chodníku a silnic, kamenný prach, dlouhé větve

Za účelem dobrého zpracování bioodpadu je důležité ukládat bioodpad bez plastových obalů (pytle, sáčky, tašky). Výjimkou jsou zvláštní kompostovatelné sáčky z plastu a papíru, které podléhají rozkladu.

Informace o umístění nádob na kovový odpad

Vážení občané, v měsíci květnu byly po našem městě rozmístěny celkem 4 ks nádob pro sběr drobného kovového odpadu. Tyto nádoby jsou umístěny na sběrných místech na ulici Neumannova 2, Komenského 1 (před budovou DPS), P. Jilemnického 3 a Plotní 12.

Do těchto nádob je možné vhazovat plechovky od potravin a nápojů, hliníkové tácky, alobal a ostatní kovové předměty z domácnosti. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami, tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení atp.).

Na výše uvedených sběrných místech budou nádoby umístěny ve zkušebním provozu. Pokud nebudou občany města využívány, mohou být přemístěny v rámci města na jiné sběrné hnízdo.

Ostatní kovový odpad je možné i nadále odevzdat do Sběrového dvora společnosti GAMA J+P v provozní hodiny.

Důvody třídění odpadu

Závěrem uvádíme několik důvodů, proč je dobré třídit odpad:
 • třídění odpadu je ekologicky a ekonomicky výhodné
 • vytříděný odpad oproti směsnému odpadu přestává být odpadem a stává se cennou surovinou, která je dále obchodována
 • větší množství vytříděného odpadu je pro obec ekonomickým ulehčením
 • důležitá je prevence vzniku odpadu, neboť množství odpadu, které vyprodukujeme, ovlivňujeme již při nákupu.
 • za odpad, který nevznikne, nezaplatíme vůbec nic a vůbec nezatěžuje životní prostředí

Děkujeme, že třídíte odpady. Přispívá to k ochraně životního prostředí!

V článku jsou použity informace a materiály z webových stránek www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.remasystem.cz, www.elektrowin.cz.

odbor správy majetku města


Informace k odpadovému hospodářství v Adamově za rok 2023

Informace k odpadovému hospodářství v Adamově za rok 2023

Předkládáme přehled toho, jak jsme si vedli při třídění odpadu.

Číst více

Jak jsme se v roce 2023 podíleli na ochraně životního prostředí?

Jak jsme se v roce 2023 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky obyvatelům se naše Město Adamov může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 5,08 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 1,12 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Číst více

Změna provozní doby Sběrného dvora Gama J+P

Změna provozní doby Sběrného dvora Gama J+P

Upozorňujeme na změnu provozní doby Sběrného dvora Gama J+P, s.r.o. Aktuální provozní doba od 1. 4. 2024 do 30. 11. 2024 v PO, ST a PÁ od 10:00 – 18:00 hodin.

Číst více

Informace k odpadovému hospodářství v Adamově za rok 2022

Informace k odpadovému hospodářství v Adamově za rok 2022

Předkládáme přehled toho, jak jsme si vedli při třídění odpadu.

Číst více