Základní informace k přijímání oznámení o protiprávním jednání

(Zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů)

Oznámení protiprávního jednání je možné učinit:

a) písemně:

  • v listinné podobě poštou, příp. vložením do schránky umístěné u vchodu Městského úřadu, Pod Horkou 2, Adamov. Listinné podání musí být označeno na obálce slovy „Pouze k rukám příslušné osoby – ochrana oznamovatelů“
  • elektronické podání lze učinit na vyhrazenou e-mailovou adresu: [email protected]

b) telefonicky:

  • na telefonním čísle 721 224 035

c) osobně:

  • na základě žádosti oznamovatele v budově Městského úřadu Adamov. Osobní schůzka je příslušnou osobou umožněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže

  1. oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo
  2. je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě

Příslušná osoba je osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost oznámení a navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.

Příslušná osoba povinného subjektu: Marie Neumanová

V Adamově dne 31. 7. 2023