Soubor informací o Pečovatelské službě města Adamova

Pečovatelská služba města Adamova je sociální službou, která má ve městě Adamově dlouholetou tradici a od roku 2007 je službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba města Adamova je zařazena do organizační struktury Města Adamova, Městského úřadu Adamov, odboru sociálních a správních věcí, se sídlem Pod Horkou 101/2, Adamov 679 04 (dále i poskytovatel).

Pečovatelská služba je financována nejen z prostředků této obce, ale i z dalších veřejných zdrojů, tedy ze státních dotací a zejména dotací Jihomoravského kraje.

Při poskytování této služby se se poskytovatel i klient musí řídit Pravidly pro poskytování Pečovatelské služby města Adamova - PDF a dodržovat i pravidla stanovená v Etickém kodexu pracovníků Pečovatelské služby města Adamova - PDF

Okruh osob, kterým je služba určena, tedy cílová skupina Pečovatelské služby města Adamova jsou: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi.

Bližší specifikace cílové skupiny: občané, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o občany, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých osob při péči o sebe a svoji domácnost, kteří ale nepotřebují celodenní péči. Občané s rozhodnutím o starobním důchodě, občané s chronickým onemocněním, které trvá delší dobu, podle vyjádření ošetřujícího lékaře minimálně půl roku, občané s průkazem osob se zdravotním postižením nebo rozhodnutím o invaliditě ve II. či III. stupni a rodiny s dětmi, ve kterých se současně narodily tři a více dětí nebo rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace pro přechodné důvody, např. pro nemoc či operaci a potřebují tuto podporu, než tyto důvody pominou.

Věková struktura všech cílových skupin: bez omezení věku

Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu klientům, kteří žijí a zdržují se na území města Adamova v běžných domácnostech v terénu i v bytech v domě s pečovatelskou službou na území působnosti Pečovatelské služby města Adamova, tedy na území města Adamova.

Pečovatelská služba města Adamova se poskytuje v době od 7.00 hod. do 20.00 hodin každý pracovní den, o sobotách, nedělích i státem uznaných svátcích. Za základní pracovní dobu je považována doba od 7.00 – 15.30 hodin každý pracovní den, nad základ je považována doba od 15.30 do 20.00 hodin každý pracovní den a od 7.00 – 20.00 hodin o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

Skupina osob, kterým nelze Pečovatelskou službu města Adamova poskytnout:

 • zájemce o službu a klient nemá takové snížení soběstačnosti, aby situaci nezvládl řešit sám nebo za pomoci své rodiny, tedy se nejedná o osobu v nepříznivé sociální situaci,
 • zdravotní stav zájemce o službu a klienta vyžaduje akutní hospitalizaci,
 • zdravotní stav zájemce o službu a klienta vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči,
 • zájemce o službu a klient není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby,
 • zájemce o službu a klient má takové požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby na „zavolání“, poskytování služby v jinou než stanovenou pracovní dobu apod.).

Posláním Pečovatelské služby města Adamova je poskytnutí přiměřené podpory a pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci v těch úkonech, které tyto osoby samy nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti pro svůj věk nebo zdravotní stav ve spolupráci s rodinou, přáteli, sousedy a s využitím dalších dostupných služeb s cílem zachovat si ve svém přirozeném prostředí co nejdéle takové podmínky, aby nemusely svoji situaci řešit jinak.

Cíle Pečovatelské služby města Adamova vycházejí z jejího poslání :

 • pomoc a podpora v činnostech, které klient sám nezvládá tak, aby mohl setrvat ve svém domácím prostředí a oddálilo se řešení jeho situace umístěním do pobytového zařízení sociální péče,
 • podpora při udržování kontaktu s rodinou, přáteli a známými a při jeho zapojení do společenského dění,
 • poskytování služby, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého klienta takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost a zdravotní stav,
 • pomoc klientovi při řešení jeho aktuálního sociálního problému.

Krátkodobé cíle jsou stanovovány individuálně na každý rok – PDF.

Dlouhodobé cíle:

Poskytovanou pečovatelskou službou umožnit klientovi setrvat v prostředí domova, v blízkosti jeho nejbližších na co nejdelší období, pomoci mu při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoci mu se zachováním nebo obnovením jeho životního stylu.

Principy/zásady/ Pečovatelské služby města Adamova :

 • individuální přístup ke každému klientovi – služba je poskytnuta dle potřeb a přání klienta, nikoliv dle potřeb a přání jeho rodiny,
 • empatie, odbornost a profesionalita – služba je poskytnuta vyškolenými pracovníky, kteří pracují v týmu a vzájemně si dokážou pomoci,
 • respektování osobnosti – každý má právo rozhodnout se o způsobu využití služby, její změně i ukončení, každý klient je osobitý člověk se svými vlastnostmi a takto musí být akceptován,
 • respektování soukromí – diskrétnost, mlčenlivost a taktnost o tom, jaký si klient zvolil způsob života a v jakém žije prostředí,
 • rovný a citlivý přístup ke všem klientům – neohlížet se na nic, čím klient může vybočovat ze společenského stereotypu.

Pečovatelská služba města Adamova poskytuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Základní činnosti se zajišťují v rozsahu těchto úkonů za níže uvedené ceny:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při použití WC,

135,--Kč/hodinu

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

235,--Kč celodenní strava, 105,--Kč/oběd

(neposkytuje se)

 1. dovoz nebo donáška jídla,

30,--Kč/úkon

 1. pomoc při přípravě jídla a pití

135,--Kč/hodinu

 1. příprava a podání jídla a pití (v rozsahu úkonů 3. a 4.),

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti

135,--Kč/hodinu

 1. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

135,--Kč/hodinu

 1. donáška vody

135,--Kč/hodinu

 1. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

135,--Kč/hodinu

 1. běžné nákupy a pochůzky

135,--Kč/hodinu

 1. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

130,--Kč/úkon

 1. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy,

90,--Kč/kilogram

 1. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

90,--Kč/kilogram

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

135,--Kč/hodinu

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

135,--Kč/hodinu

Úhrady byly stanoveny v souladu se zněním § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a odsouhlaseny od 1. 7. 2023 Radou města Adamova.

Úkony za hodinu se počítají podle skutečně spotřebovaného času k jejich zajištění a pokud netrvají celou hodinu, výše této úhrady se poměrně krátí. Jednotka Kč/hodinu vychází tak, že za 1 minutu výkonu 135,--Kč/hodinu je cena 2,25Kč. Jednotka Kč/úkon se hradí celá cena za stanovený úkon bez ohledu na čas. Jednotka Kč/kilogram se hradí podle skutečně zváženého čistého prádla.

V případě, že chce klient službu poskytovat od 15.30 do 20.00 hodin ve všední dny a o víkendech i státních svátcích od 7.00 – 20.00 hodin s tím, že službu využívá současně formou běžné péče v základní době, musí ji objednat minimálně 2 pracovní dny před požadovaným zajištěním úkonu v těchto časech a dnech předem. Minimální doba takto prováděných úkonů činí 30 minut.

Podrobný popis úkonů a s tím spojených činností, které lze po individuální dohodě se zájemcem poskytnout je uveden v Popisu úkonů Pečovatelské služby města Adamova - PDF.

Pomůckou pro nabízení a informování o této službě a pro jednání se zájemcem o tuto službu, mapování situace a následně pro řešení nepříznivé situace klienta slouží v praxi Pečovatelské služby města Adamova Regionální karta potřeb Jihomoravského kraje - PDF.


Za službu je odpovědná vedoucí odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, která má kancelář v 1. patře budovy Městského úřadu Adamov na ulici Pod Horkou 101/2 v Adamově. Vykonává současně i funkci sociálního pracovníka. Kontakt: Mgr. Dobra Moserová, telefon 516 499 624, mobil 602 788 015.

Další sociální pracovník má kancelář rovněž v 1.patře budovy Městského úřadu Adamov na ulici Pod Horkou 101/2 v Adamově. Kontakt: Andrea Pečinková, DiS., telefon 516 499 625, mobil 732 400 777.

Přímým výkonem služeb jsou pověřeny pracovnice, které mají svoji kancelář v přízemí budovy Komenského 328/1 v Adamově, tedy v Domě s pečovatelskou službou v Adamově.

Kontakt: Věra Kovářová, telefon 723 755 352
Miroslava Manoušková, telefon 734 266 577
Veronika Licosová, telefon 773 680 067
Eva Jevická, telefon 603 877 862
Karolína Hrachovinová, telefon 731 161 075

Tyto kontakty jsou dostupné v základní pracovní době.

O poskytnutí Pečovatelské služby města Adamova může požádat zájemce o službu písemně, osobně, telefonicky či e-mailem, jeho jménem i telefonicky nebo e-mailem jeho rodinný příslušník, ošetřující lékař, osoba blízká, LDN nebo nemocnice, ale k osobnímu jednání musí dojít jen za přítomnosti zájemce o tuto službu.

K podání žádosti slouží tiskopis „Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby města Adamova“.

- žádost - PDF
- souhlas klient - PDF
- souhlas osoba kontaktní - PDF

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi Městem Adamov a zájemcem o tuto službu poté, co proběhne u zájemce o službu šetření za účelem uzavření této smlouvy a jsou mu předány veškeré informace k této službě včetně informací o tom, jak se za službu platí, jak se služba plánuje a její průběh hodnotí, součástí jsou i pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací a pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby - PDF.