Soubor informací o Pečovatelské službě města Adamova

Pečovatelská služba města Adamova je sociální službou, která má ve městě Adamově dlouholetou tradici a od roku 2007 je službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba města Adamova je zařazena do organizační struktury Města Adamova, Městského úřadu v Adamově, odboru sociálních a správních věcí, se sídlem Pod Horkou 101/2, Adamov 679 04.

Při poskytování této služby se se poskytovatel i klient musí řídit Vnitřními pravidly pro poskytování Pečovatelské služby města Adamova - PDF a dodržovat i pravidla stanovená v Etickém kodexu pracovníků Pečovatelské služby města Adamova - PDF.

Okruh osob, kterým je služba určena, tedy cílová skupina Pečovatelské služby města Adamova jsou: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dětmi.

Bližší specifikace cílové skupiny:občané, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se o občany, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých osob při péči o sebe a svoji domácnost, kteří ale nepotřebují celodenní péči.
Občané s rozhodnutím o starobním důchodě, občané s chronickým onemocněním, které trvá delší dobu, podle vyjádření ošetřujícího lékaře minimálně půl roku, občané s průkazem osob se zdravotním postižením nebo rozhodnutím o invaliditě ve II. či III. stupni a rodiny s dětmi, ve kterých se současně narodily tři a více dětí nebo rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace pro přechodné důvody, např. pro nemoc či operaci a potřebují tuto podporu, než tyto důvody pominou.

Věková struktura všech cílových skupin: bez omezení věku

Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu klientům, kteří žijí a zdržují se na území města Adamova v běžných domácnostech v terénu i v bytech v domě s pečovatelskou službou na území působnosti Pečovatelské služby města Adamova, tedy na území města Adamova.

Pečovatelská služba města Adamova se poskytuje v době od 7.00 hod. do 19.00 hodin každý pracovní den, o sobotách, nedělích i státem uznaných svátcích. Za základní pracovní dobu je považována doba od 7.00 – 15.30 hodin každý pracovní den, nad základ je považována doba od 15.30 do 19.00 hodin každý pracovní den a od 7.00 – 19.00 hodin o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

Negativní cílová skupina osob, tedy okruh osob, kterým nelze Pečovatelskou službu města Adamova poskytnout:

 • zájemce o službu a klient nemá takové snížení soběstačnosti, aby situaci nezvládl řešit sám nebo za pomoci své rodiny, tedy se nejedná o osobu v nepříznivé sociální situaci,
 • zdravotní stav zájemce o službu a klienta vyžaduje akutní hospitalizaci,
 • zdravotní stav zájemce o službu a klienta vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči,
 • zájemce o službu a klient není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby,
 • zájemce o službu a klient má takové požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby na „zavolání“, poskytování služby v jinou než stanovenou pracovní dobu apod.).

Posláním Pečovatelské služby města Adamova je poskytnutí přiměřené podpory a pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci v těch úkonech, které tyto osoby samy nezvládají z důvodu snížené soběstačnosti pro svůj věk nebo zdravotní stav ve spolupráci s rodinou, přáteli, sousedy a s využitím dalších dostupných služeb s cílem zachovat si ve svém přirozeném prostředí co nejdéle takové podmínky, aby nemusely svoji situaci řešit jinak.

Cíle Pečovatelské služby města Adamova vycházejí z jejího poslání :

 • pomoc a podpora v činnostech, které klient sám nezvládá tak, aby mohl setrvat ve svém domácím prostředí a oddálilo se řešení jeho situace umístěním do pobytového zařízení sociální péče,

 • podpora při udržování kontaktu s rodinou, přáteli a známými a při jeho zapojení do společenského dění,

 • poskytování služby, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého klienta takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost a zdravotní stav,

 • pomoc klientovi při řešení jeho aktuálního sociálního problému.

Krátkodobé cíle jsou stanovovány individuálně na každý rok.

Dlouhodobé cíle:

Poskytovanou pečovatelskou službou umožnit klientovi setrvat v prostředí domova, v blízkosti jeho nejbližších na co nejdelší období, pomoci mu při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního prostředí a pomoci mu se zachováním nebo obnovením jeho životního stylu.

Principy/zásady/ Pečovatelské služby města Adamova :

 • individuální přístup ke každému klientovi – služba je poskytnuta dle potřeb a přání klienta, nikoliv dle potřeb a přání jeho rodiny,
 • empatie, odbornost a profesionalita – služba je poskytnuta vyškolenými pracovníky, kteří pracují v týmu a vzájemně si dokážou pomoci,
 • respektování osobnosti – každý má právo rozhodnout se o způsobu využití služby, její změně i ukončení, každý klient je osobitý člověk se svými vlastnostmi a takto musí být akceptován,
 • respektování soukromí – diskrétnost, mlčenlivost a taktnost o tom, jaký si klient zvolil způsob života a v jakém žije prostředí,
 • rovný a citlivý přístup ke všem klientům – neohlížet se na nic, čím klient může vybočovat ze společenského stereotypu.

Pečovatelská služba města Adamova poskytuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů za níže uvedené ceny:

všední dny
7.00 -15.30 h
všední dny 15.30-19.00 h

so, ne, svátky 7.00-19.00 h
 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při použití WC,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

75,--Kč/oběd

(neposkytuje se)

75,--Kč/oběd

(neposkytuje se)

 1. dovoz nebo donáška jídla,

15,--Kč/úkon

30,--Kč/úkon

 1. pomoc při přípravě jídla a pití

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. příprava a podání jídla a pití (v rozsahu úkonů 3. a 4.),

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. donáška vody

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. běžné nákupy a pochůzky

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

115,--Kč/úkon

115,--Kč/úkon

 1. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy,

70,--Kč/kilogram

70,--Kč/kilogram

 1. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

70,--Kč/kilogram

70,--Kč/kilogram

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

Úhrady byly stanoveny v souladu se zněním § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a odsouhlaseny Radou města Adamova. .

Úkony za hodinu se počítají podle skutečně spotřebovaného času k jejich zajištění a pokud netrvají celou hodinu, výše této úhrady se poměrně krátí. Jednotka Kč/hodinu vychází tak, že za 1 minutu výkonu 120,--Kč/hodinu je cena 2,--Kč. Jednotka Kč/úkon se hradí celá cena za stanovený úkon bez ohledu na čas. Jednotka Kč/kilogram se hradí podle skutečně zváženého čistého prádla.
V případě, že chce klient službu poskytovat od 15.30 do 19.00 hodin ve všední dny a o víkendech i státních svátcích od 7.00 – 19.00 hodin s tím, že službu využívá současně formou běžné péče v základní době, musí ji objednat minimálně 2 pracovní dny před požadovaným zajištěním úkonu v těchto časech a dnech předem. Minimální doba takto prováděných úkonů činí 30 minut.

Podrobný popis je uveden v Popisu úkonů Pečovatelské služby města Adamova - PDF.

Potřeby klientů Pečovatelské služby města Adamova jsou podrobně vymezeny a popsány v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Jihomoravského kraje tak, aby o své činnosti potenciální zájemce či klienty mohla služba ještě lépe informovat - PDF (popis - PDF).

Za službu je odpovědná vedoucí odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, která má kancelář v 1. patře budovy Městského úřadu Adamov na ulici Pod Horkou 101/2 v Adamově ve dveřích č. 24. Vykonává současně i funkci sociálního pracovníka.
Kontakt: Mgr. Dobra Moserová, telefon 516 499 624, mobil 602 788 015.

Sociální pracovník, který navštěvuje klienta v jeho domácnosti a provádí šetření u zájemce o službu i u klienta v průběhu využívání této služby má kancelář rovněž v 1.patře budovy Městského úřadu Adamov na ulici Pod Horkou 101/2 v Adamově, dveře č. 24.
Kontakt: Andrea Pečinková, DiS., telefon 516 499 625, mobil 732 400 777.

Přímým výkonem služeb jsou pověřeny pracovnice, které mají svoji kancelář v přízemí budovy Komenského 328/1 v Adamově.
Kontakt:
Věra Kovářová, telefon 723 755 352
Miroslava Manoušková, telefon 734 266 577
Marie Vrtělová, telefon 773 680 067
Eva Jevická, telefon 603 877 862
Karolína Koláčková, telefon 731 161 075

O poskytnutí Pečovatelské služby města Adamova může požádat zájemce o službu písemně, osobně, telefonicky či e-mailem, jeho jménem i telefonicky nebo e-mailem jeho rodinný příslušník, ošetřující lékař, osoba blízká, LDN nebo nemocnice, ale k osobnímu jednání musí dojít jen za přítomnosti zájemce o tuto službu.

K podání žádosti slouží tiskopis „Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby města Adamova“.

- žádost - PDF
- souhlas klient - PDF
- souhlas osoba kontaktní - PDF

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi Městem Adamov a zájemcem o tuto službu poté, co proběhlo u zájemce o službu šetření za účelem uzavření této smlouvy a byly mu předány veškeré informace k této službě včetně informací o tom, jak se za službu platí, jak se služba plánuje a její průběh hodnotí.
- PDF.

Součástí těchto informací jsou i pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací a pravidla pro podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.
Stížnost může být pro poskytovatele zdrojem informací o tom, jak je služba vnímána a jaká jsou její slabá místa, je tedy chápána jako příležitost ke zvýšení kvality služby a podnět pro její rozvoj.

Seznam vložených dokumentů :

Pečovatelská služba města Adamova je spolufinancována Jihomoravským krajem.