Základní informace o provozu pečovatelské služby

Pečovatelská služba města Adamova je registrovanou sociální službou a zřizovatelem je Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Služba je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba města Adamova při své činnosti naplňuje standardy kvality sociálních služeb, které jsou stanoveny zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - viz Uplatňování standardů kvality sociálních služeb - PDF.


Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich přirozeném prostředí, tedy v bytech a domech, ve kterých žijí, pokud se nacházejí na území města Adamova. Místem poskytování pečovatelské služby jsou byty občanů bydlících v Domě s pečovatelskou službou a obydlí ostatních občanů na území města Adamova.


Konkrétní plnění jednotlivých úkonů a jejich četnost si uživatel, kterému jsou úkony poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče /dále jen Smlouva/, ústně dohodne s pracovnicí v sociálních službách z pečovatelské služby individuálně dle aktuální potřeby, maximálně však v rozsahu stanoveném uvedenou Smlouvou.

Poskytování pečovatelské služby bude zahájeno dnem sjednaným ve Smlouvě. Ukončení poskytování pečovatelské služby je rovněž řešeno Smlouvou.

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby je uzavírána mezi Městem Adamov a zájemcem o úkony pečovatelské služby.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je tiskopis označený jako „Šetření za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče-pečovatelské služby“, který vyplní sociální pracovnice společně se zájemcem o pečovatelskou službu při návštěvě u zájemce v jeho domácnosti.


Pečovatelská služba města Adamova je zařazena do organizační struktury Městského úřadu v Adamově, odboru sociálních a správních věcí se sídlem Pod Horkou 101/2, Adamov 679 04:

Sociální pracovnice - vedoucí odboru sociálních a správních věcí – Mgr. Dobra Moserová, tel. 516 499 624, mobil 602 788 015, e-mail: [email protected]
V souladu se zněním § 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vykonává sociální šetření, zabezpečuje metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti a sociální poradenství. Koordinuje a usměrňuje jednotlivé obory sociálních věcí, například sociální služby. Je odpovědná za činnost pečovatelské služby, metodicky řídí a kontroluje všechny pracovníky týmu, je pověřená podepisovat Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče (dále jen Smlouvy) jménem poskytovatele, prošetřuje a vyřizuje stížnosti podané na kvalitu či způsob poskytování pečovatelské služby, zajišťuje finanční zabezpečení provozu pečovatelské služby a finanční kontrolu. Organizačně zabezpečuje a komplexně koordinuje pečovatelské činnosti a vyřizuje administrativní záležitosti spojené s uzavřením Smlouvy se zájemcem. Kontroluje správnost vyplnění Měsíčních výkazů o provedených úkonech pečovatelské služby u jednotlivých příjemců služby, vede spisovou dokumentaci jednotlivých příjemců pečovatelské služby, plánuje průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti příjemce a společně s příjemcem nejméně jednou za 6 měsíců hodnotí, zda jsou tyto cíle naplňovány.
Kontaktní adresa vedoucí odboru sociálních a správních věcí je v budově Městského úřadu v Adamově, ul. Pod Horkou 101/2

Pracovnice v sociálních službách - pečovatelka v Domě s pečovatelskou službou - Marie Vrtělová, tel. 773 680 067
V souladu se zněním § 116 odst. 1 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vykonává pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající v provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby dohodnuté ve Smlouvách s jednotlivými příjemci služby bydlícími v Domě s pečovatelskou službou/dále jen DPS/, vede měsíční výkazy o provedených úkonech pečovatelské služby, provádí základní výpočet částky, která má být jednotlivým příjemcům služby měsíčně účtována, předkládá tento výpočet příjemcům a po překontrolování sociální pracovnicí vybírá od nich příslušnou hotovost. Provádí dílčí sociálně pečovatelské úkony pro klienty. Zajišťuje výdej a rozvoz jídla. Zajišťuje chod Domu s pečovatelskou službou, zajišťuje úklid společných prostor DPS a dbá o nezbytnou údržbu zeleně v celém areálu DPS. V době nepřítomnosti pečovatelky v terénu řídí automobil pečovatelské služby, kterým se provádí rozvážka obědů a nákupy, pečuje o tento automobil a udržuje ho v dobrém technickém stavu a čistotě.

Pracovnice v sociálních službách - pečovatelka v terénu Věra Kovářová, tel. 723 755 352
V souladu se zněním § 116 odst. 1 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vykonává pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající v provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby v bytech příjemců pečovatelské služby na území města Adamova dohodnutých ve Smlouvách, vede měsíční výkazy o provedených úkonech pečovatelské služby, provádí základní výpočet částky, která má být jednotlivým příjemcům služby měsíčně účtována, předkládá tento výpočet příjemcům a po překontrolování sociální pracovnicí vybírá od nich příslušnou hotovost, zajišťuje výdej a rozvoz jídla klientům, provádí dílčí sociálně pečovatelské úkony pro klienty. Řídí automobil pečovatelské služby, kterým se provádí rozvážka obědů a nákupy, pečuje o tento automobil, udržuje ho v dobrém technickém stavu a čistotě.

Pracovnice v sociálních službách - pečovatelka v terénu Miroslava Manoušková, tel. 723 755 352
V souladu se zněním § 116 odst. 1 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vykonává pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající v provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby v bytech příjemců pečovatelské služby na území města Adamova dohodnutých ve Smlouvách, vede měsíční výkazy o provedených úkonech pečovatelské služby, provádí základní výpočet částky, která má být jednotlivým příjemcům měsíčně účtována, předkládá tento výpočet příjemcům a po překontrolování sociální pracovnicí vybírá od nich příslušnou hotovost, zajišťuje výdej a rozvoz jídla klientům, provádí dílčí sociálně pečovatelské úkony pro klienty.


Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


Pracovní doba pečovatelské služby :
Pečovatelská služba se poskytuje v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7.30 hod. do 15.30 hod. v pracovních dnech od pondělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích a dnech volna.

Rozsah nabízené pomoci / úkonů/, kterou lze po individuální dohodě se zájemcem a následném sepsání Smlouvy o poskytnutí sociální služby občanovi poskytnout :

Název úkonu dle vyhl. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Úhrada od 1.2.2014
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,-Kč/hod
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,-Kč/hod
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,-Kč/hod
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,-Kč/hod
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 120,-Kč/hod
2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,-Kč/hod
3. Pomoc při použití WC 120,-Kč/hod
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování Neposkytuje se
2. Dovoz nebo donáška jídla 15,-Kč/úkon
3. Pomoc při přípravě jídla a pití 120,-Kč/hod
4. Příprava a podání jídla a pití, tato pomoc může být zajišťována je v rozsahu úkonů podle bodu 3. a 4. 120,-Kč/hod
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 120,-Kč/hod
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,například sezónního úklidu,úklidu po malování 120,-Kč/hod
3. Donáška vody 120,--Kč/hod
4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120,--Kč/hod
5. Běžné nákupy a pochůzky 120,-Kč/hod
6. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115,-Kč/úkon
7. Praní a žehlení ložního prádla,popř.jeho drobné opravy 70,-Kč/kg
8. Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 70,-Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět Neposkytuje se
2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 120,-Kč/hod

Pečovatelská služba města Adamova je spolufinancována Jihomoravským krajem.Sdílet článek