Poslání, cíle a principy

Základní prohlášení o poslání, cílech a principech

Pečovatelské služby města Adamova

a stanovení okruhu osob, kterým je určena

Poslání

Pečovatelské služby města Adamova je poskytování pomoci v podobě služeb pro občany města Adamova, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc je poskytována pracovníky pečovatelské služby v oblasti osobní péče a péče o domácnost příjemců a to na základě individuální dohody s potřebnými příjemci v rozsahu a kvalitě umožňující klientům žít ve svém přirozeném domácím prostředí a zůstávat i nadále rovnocennými členy společnosti, žít nezávisle a v kontaktu s ostatními občany města Adamova.

Cíle

Cíle Pečovatelské služby města Adamova vycházejí z jeho poslání :

 • poskytovat kvalitní sociální službu, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého uživatele
 • napomáhat zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života občanů města Adamova, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc
 • poskytovat takové služby, které budou cenově dostupné pro všechny uživatele
 • konkrétní úkony uživateli poskytovat pouze na základě jeho výslovné zakázky a to takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost

Krátkodobé cíle
jsou stanovovány na každý rok.

Dlouhodobé cíle:
Poskytovanými pečovatelskými službami umožnit klientovi setrvat v sociálním prostředí domova, v blízkosti jeho nejbližších na pokud možno nejdelší období, pomoci mu při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního prostředí, pomoci mu se zachováním nebo obnovením jeho životního stylu.


Principy/zásady/ služby :

 • individuální přístup ke každému příjemci
 • přizpůsobení služeb potřebám příjemců
 • empatie a flexibilita
 • odbornost a profesionalita
 • týmová spolupráce
 • respektování soukromí
 • diskrétnost a mlčenlivost o soukromí příjemců
 • taktnost a citlivý přístup ke klientům
 • individualizace podpory soběstačnosti
 • dodržování práv příjemců
 • rovný přístup bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, státní či politickou příslušnost, sexuální orientaci
 • transparentnost při účtování plateb za služby

Cílová skupina

Pečovatelská služba města Adamova poskytuje pomoc občanům se zdravotním postižením a seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, žijícím trvale nebo dlouhodobě na území města Adamova a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Věková struktura cílové skupiny je dospělý 27 – 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři – nad 80 let.


Tento dokument byl schválen Radou města Adamova dne 13. 4. 2012 s účinností od 1. 5. 2012 a stává se tak veřejným závazkem.

Základní vnitřní pravidla Pečovatelské služby města Adamova v souboru PDF.

Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova v souboru PDF.

Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova v souboru PDF.
Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova dodatek č.1 v souboru PDF.
Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova dodatek č.2 v souboru PDF.

Další vnitřní předpisy města Adamova: viz Město Adamov, Pravidla a řády.Přiložené souborySdílet článek