Nejčastější nepříznivé sociální situace

Zpracováno k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2016

1. ZTRÁTA OSOBNÍCH DOKLADŮ

Při ztrátě osobních dokladů, občanského průkazu nebo cestovního pasu, je třeba neprodleně věc ohlásit buď na pracovišti CZECH POINTU Městského úřadu Adamov, na matrice nebo přímo na Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí, správní oddělení, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. O nový občanský průkaz je nutno požádat na Městském úřadě Blansko, správní oddělení, občanské průkazy:
Úřední hodiny MěÚ Blansko:
Pondělí 8-17 h
Úterý 8-14 h
Středa 8-17 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8-12 h
Oddělení dopravně správních agend – zde se vyřizují řidičské průkazy, evidence vozidel:
Pondělí 8-17 h
Úterý 8-14 h (od 1. 4. 2011 jen pro dopravce!)
Středa 8-17 h
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8-12 h
Veškeré platné informace o občanských průkazech a cestovních dokladech najdete na stránkách ministerstva vnitra:

2. ZTRÁTA MATRIČNÍCH DOKLADŮ a VYŘIZENÍ JINÝCH DOKLADŮ

V případě ztráty, zničení nebo odcizení rodného listu je třeba se obrátit na matriční úřad v místě narození, u kterého musíte předložit doklad totožnosti a uhradit správní poplatek 100,-Kč. V případě ztráty, zničení nebo odcizení oddacího listu je třeba se obrátit na matriční úřad v místě uzavření sňatku a v případě ztráty, zničení nebo odcizení úmrtního listu je třeba se obrátit na matriční úřad v místě úmrtí, poplatek činí rovněž 100,-Kč.
Výpis z rejstříku trestů Vám provede kontaktní pracoviště CZECH POINTU na Městském úřadě v Adamově, případně adamovská pošta. Stačí občanský průkaz a úhrada správního poplatku ve výši 100,-Kč.
Další potřebné informace Vám poskytne pracovnice matriky Městského úřadu Adamov, tel. 516 499 633.

3. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Ze zákona je v ČR povinně zdravotně pojištěn každý, kdo má na území ČR trvalý pobyt nebo je alespoň jeho zaměstnavatelem osoba, která má u nás své sídlo.
Zdravotní pojištění může být hrazeno státem v těchto případech:
Stát je plátcem pojistného za osoby, které určuje § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Nezaopatřené děti
 • Poživatelé důchodů
 • Ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění
 • Příjemci rodičovského příspěvku
 • Uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání
 • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
 • Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • Osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost)
 • Osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení
 • Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
 • Osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy
 • Osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti
 • Mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
 • Osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu
 • Manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými
 • Cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti
 • Žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti
 • Příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod
Bližší informace poskytnou jednotlivé zdravotní pojišťovny, např. :
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, Bezručova 2, 678 01 Blansko, tel..516 482 911 .
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA, Svitavská 1, 678 01 Blansko, tel. 516 417 536.

4. ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud jste dostal/a výpověď, již před uplynutím výpovědní doby můžete požádat úřad práce o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, v tomto případě budete informováni o vhodných pracovních místech. Zaměstnavatel je povinen vydat vám zápočtový list (potvrzení o zaměstnání).
K tomu, jakým způsobem postupovat, když přijdete o práci a musíte jít na úřad práce evidovat se jako uchazeč o zaměstnání, slouží následující informace, které najdete na portálu MPSV: portal.mpsv.cz/sz/obcane/navod
Délka rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, činí 2 roky. Nárok na podporu má občan s bydlištěm na území ČR, který tuto dobu pojištění získal, a to i prostřednictvím tzv. náhradních dob pojištění. Výše podpory se vypočítává z průměrného čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc a činí první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45%. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti činí do 50 let věku uchazeče o zaměstnání 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a více než 55 let 11 měsíců. Uchazeči, který ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem se tato podpora snižuje.
O zaměstnání se můžete ucházet u krajské pobočky Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01, tel. 950 103 111
Hledat volná místa si můžete na adrese:

5. ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje poskytuje odbornou neodkladnou přednemocniční péči výhradně v případech bezprostředně ohrožujících život či stavech vážně ohrožující zdraví na tel. č. 155.
Přehled poslední verze zabezpečení lékařské služby první pomoci a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji je uveden na tomto odkazu:
Adamov
Smetanovo nám. 3, 679 04 Adamov:
Lékaři:
MUDr. Vodáková, interna, tel. 516 446 207
MUDr. Bernášková, praktický lékař, tel. 516 446 463
MUDr. Lhotský, gynekologie, tel. 516 410 090
MUDr. Škvařilová, praktický lékař, tel. 516 446 315
MUDr. Martincová, praktický lékař, tel. 516 446 612
Smetanovo nám. 4, 679 04 Adamov:
Zubní lékaři:
MUDr. Tomaštíková, tel. 516 446 398
Lékárna LADA, tel. 516 446 855
U kostela 4, 679 04 Adamov:
Lékaři:
MUDr. Košťálová, praktický lékař pro děti a dorost, tel. 516 446 208
MUDr. Kuchařová, praktický lékař pro dospělé, tel. 516 446 292
Zubní lékaři:
MUDr. Hošák, MUDr. Hošáková, tel. 516 446 428
Nejbližší nemocnice:
Nemocnice Blansko, Sadová 33 – www.nemobk.cz/
Nemocnice Boskovice, Otakara Kubína 179 - www.nembce.cz/
Další nemocnice Brno – Nemocnice Milosrdných bratří, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Vojenská nemocnice, Úrazová nemocnice, Dětská nemocnice a další.

6. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: starobní (včetně tzv. předčasného starobního důchodu), invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí.
Důchod se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry (stanovené pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a z procentní výměry.
Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li zákon o důchodovém pojištění jinak.
O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení s výjimkou případů, kdy jsou příslušné k rozhodování orgány sociálního zabezpečení ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti (v případě příslušníků ozbrojených sil a sborů).
Kontakty: Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat občanům a organizacím okresní správy sociálního zabezpečení – OSSZ Blansko, Seifertova 5, 678 01 Blansko, tel. 516 483 111,

7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů. Cílem služeb bývá mimo jiné podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů .
Přehled poskytovatelů sociálních služeb obsahuje registr poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV: iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1454583271313_1
Město Adamov poskytuje Pečovatelskou službu města Adamova a v sekci Pečovatelská služba a podsekci Sociální služby odkazuje na veškeré platné informace o této službě i nejbližších službách v okolí na stránkách www.adamov.cz.
V případě informací o sociálních službách je možno se obrátit na vedoucí odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, 1. patro, dveře č. 24, tel. 516 499 624.

8. DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, DÁVKY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

Všechny tyto dávky vyplácí od 1. 1. 2012 Úřad práce ČR, krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, oddělení nepojistných sociálních dávek, nám. Republiky 1316/1, Blansko.
Státní sociální podpora, tel. 950 103 502, 503, 504, úřední hodiny pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin, úterý, čtvrtek 8.00 – 13.00 hodin, pátek jen příjem žádostí.
Hmotná nouze, tel. 950 103 544, 545.
Sociální služby, příspěvek na péči, tel. 950 103 511.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením, tel. 950 103 542.
Pro občany Adamova bylo zřízeno kontaktní místo v Adamově pro účely hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením, a to v budově Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2, 1. patro, tel. 515 532 199 ve čtvrtky dle rozpisu od 8.00 – 12.00 hodin.
Veškeré informace včetně tiskopisů jsou k dispozici na adrese: portal.mpsv.cz/soc

9. ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.
je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.
Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.
Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.
Životní a existenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří základ pro výpočet jejich výše.
Další využití životního minima je například v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.
Náklady na bydlení
Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.
Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.
Aktuální částky životního minima za měsíc:
pro jednotlivce 3 410
pro první dospělou osobu v domácnosti 3 140
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2 830
pro nezaopatřené dítě ve věku
do 6 let 1 740
6 až 15 let 2 140
15 až 26 let (nezaopatřené) 2 450
Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.
Aktuální částka existenčního minima za měsíc:
existenční minimum 2 200
Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc
jednotlivec 3 410
2 dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 1 740 = 4 880
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let
3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let
3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300
Společně posuzované osoby
 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři,
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.
Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních důvodů (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.
Započitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:
 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • části příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa,
 • příjmů plynoucího na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí.
Další informace na adrese: portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/zivotni_min

10. BYDLENÍ

Místo trvalého pobytu patří k základním identifikačním osobním údajům, které každý člověk používá prakticky každodenně. Z praktických důvodů by měl být každý přihlášen k trvalému pobytu tam, kde skutečně bydlí nebo se dlouhodobě zdržuje. Zákon je však v tomto smyslu dosti liberální. Stanoví, že místo trvalého pobytu si občan může zvolit, a to zpravidla tam, kde má rodinu, rodiče, byt či zaměstnání. Místem trvalého pobytu přitom může být adresa objektu určeného k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
Přechodné bydliště neexistuje!
Kdy může ohlašovna zrušit údaj o místě trvalého pobytu?
Ohlašovna rozhodne o zrušení trvalého pobytu:
 • jestliže zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je uvedena v evidenci obyvatel jako místo trvalého pobytu,
 • a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Zákon tedy stanoví, že podmínka zániku užívacího práva občana k objektu a podmínka faktického neužívání objektu musí být splněny současně.
O zrušení údaje o místu trvalého pobytu rozhodne ohlašovna jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh osoby oprávněné k užívání bytu, přičemž navrhovatel je povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu prokázat.
Zákon o evidenci obyvatel stanoví, že v případě, kdy je údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
Jak si můžete zažádat o přidělení bytu?
Žádost o byt ve městě Adamově můžete získat na Odboru správy majetku města Městského úřadu v Adamově, v budově U kostela, kde Vám budou vysvětleny i bližší podmínky přidělení tohoto bytu. Obecnou podmínkou je buď trvalé bydliště ve městě Adamově déle než 3 roky nebo na území města žadatel o byt pracuje nepřetržitě déle než tři roky, nesmí být evidován jako dlužník ve vztahu k městu a musí být starší 18 let.
Jak získáte informace o tom, kde najít krátkodobé či dlouhodobé ubytování?
Pokud nemáte možnost bydlet s Vaší rodinou či jinými osobami nebo výhledově získat bydlení přechodem nájmu, informace o jednotlivých variantách bydlení (pronájem, podnájem, spolubydlení apod.):
 • noviny a časopisy: např. noviny MF Dnes, časopis Annonce.
 • realitní kanceláře: zprostředkovávají pronájem bytu mezi pronajímatelem a nájemcem.
 • město Adamov: nabídky bytů k pronájmu s předplaceným nájemným lze nalézt aktuálně na našich stránkách www.adamov.cz
Ubytovny, Azylové domy:
V Adamově je možno využít ubytování na ubytovně Pod Horkou 5, tel. 516 499 329, www.podhorkou.cz/.
V Blansku je možno využít ubytování na ubytovně Hotel Probe, Husova 1, tel. 516 410 488 a další ubytovací zařízení.
V Blansku je noclehárna pro muže na adrese Luční 10, Blansko, tel. 516 410 467,
V Blansku je rovněž Azylové zařízení pro matky s dětmi Centrum „PRO“, Sladkovského 2b), tel. 516 411400,
Další nejbližší ubytovny a azylová zařízení jsou v Brně, jejich seznam lze najít na webových stránkách Magistrátu města Brna.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů obraťte se na odbor sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, tel. 516 499 624, e-mail: [email protected] nebo tel. 516 499 625, e-mail: [email protected]


Sdílet článek