Informace o zajištění SPOD na MÚ v Adamově

Sociálně-právní ochrana dětí je povinnost chránit dítě a jeho zájmy. Povinnost dětem pomoci a v případě nouze jejich situaci řešit má každý z nás. Nejvíce je však možné tuto péči zajistit prostřednictvím aktivit státní správy, samosprávy a soudů, ve spolupráci se školskými, zdravotnickými zařízeními a policií. Informace o sociálně-právní ochraně dětí (často používaná zkratka SPOD) jsou vysvětleny pro odborníky, pro rodiče s dětmi a pro děti.

Sociálně-právní ochrana dětí na Městském úřadě Adamov pro odborníky:

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro obec Adamov Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, tel. 516 775 230, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci/socialne-pravni-ochrana#obsah

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů jako obecní úřad je Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních věcí, vedoucí odboru, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, e-mail: [email protected], fax: 516 499 634, webové stránky: www.adamov.cz.

Sociálně-právní ochrana dětí na Městském úřadě Adamov pro rodiče s dětmi:

Při výkonu svých práv a povinností se mohou rodiče s dětmi obrátit na Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních věcí, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, vedoucí odboru Mgr. Dobra Moserová, telefon 516 499 624, mobil: 602 788 015, e-mail: [email protected]., webové stránky: www.adamov.cz

Městský úřad Adamov je povinen zejména:

  • vyhledávat děti, které to potřebují a na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje především
  • působit na rodiče, aby plnili svoje povinnosti
  • projednat s rodiči odstranění nedostatků ve výchově
  • projednat s dítětem nedostatky v jeho chování
  • sledovat, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno přístupu dětí do prostředí, které je pro ně ohrožující
  • poskytnout rodičům na žádost poradenství při uplatňování nároků dítěte
  • oznámit obecnímu úřadu všechny okolnosti, který se týkají dítěte, na které je ochrana zaměřena především
  • v případě, že se dítě ocitne bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, je povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči, zpravidla dá při zajištění této péče přednost příbuznému dítěte
  • podávat soudu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zprávy o poměrech dítěte a na žádost poskytovat další údaje v rozsahu daném zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
  • v souvislosti s plněním úkolů podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte, je-li to třeba pro ochranu práv dítěte

Sociálně-právní ochrana dětí na Městském úřadě Adamov pro děti:

Pokud má dítě problém, se kterým si neví rady, má vždy právo požádat o pomoc.

Může dát co nejdříve vědět buď svému učiteli ve škole, družině, v zájmovém nebo sportovním kroužku nebo i paní doktorce. Nemusí to vědět rodiče.

Pokud nevyužije jiných možností, může se vypravit do budovy úřadu, která je kousek od kostela nahoře, půjde do 1. patra a vyptá se na sociální pracovnici. V každých dveřích poradí, kde má kancelář. Pokud budou dveře budovy zavřeny, zazvoní na zvonek venku u schránky a někdo přijde otevřít.Přiložené soubory