Standardy jako měřítko kvality - pokračování

13. VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ

13a

Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty.

Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany, tedy na vedoucí OSSV Městského úřadu Adamov může podat každý občan v případě, že se cítí poškozen na právech či právem chráněných zájmech svých či dítěte opatřením nebo jednáním vedoucí OSSV.

Stížnost je vnímána jako podnět pro zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany.

Stížnost lze podat písemně i ústně, vedoucí OSSV nebo jakýkoliv jiný zaměstnanec je povinen ji přijmout a postupovat dle vnitřního předpisu Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic v platném znění. Je-li stěžovatelem nezletilé dítě, je nutné poučit jej s přihlédnutím k jeho rozumovým schopnostem, s pravidly je dále seznámit s nimi i jeho zákonného zástupce.

Zjednodušená verze pravidel na stížnosti je zveřejněna na webových stránkách: https://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/spod/stiznosti-a-jak-na-ne nebo jsou k dispozici jako informační materiál u vedoucí OSSV.

13b

Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.

Stížností se rozumí podání nebo sdělení, ve kterém je vyjádřena nespokojenost klienta nebo jiné osoby s poskytováním sociálně-právní ochrany, na určité osoby, chování, postupy apod. Stížnost může podat dítě, rodič, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, další dotčené osoby, ale i zaměstnanci jiných obecních úřadů a organizací. Stížnost může směřovat proti nevhodnému chování, porušování zásad slušného chování, porušování zákona o úřednících, proti podjatosti vedoucí OSSV, nečinnosti, špatnému postupu, nezájmu apod.

Stížnost lze podat:

  • poštou na adresu Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov nebo datovou schránkou: xx3bzck,
  • osobně předat na podatelnu Městského úřadu Adamov nebo kterýkoliv odbor či útvar úřadu, jemuž je stížnost doručena, kdy stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec Města Adamova a poté ji nechat na podatelně zaevidovat do elektronického systému spisové služby,
  • elektronickou poštou na adresu:[email protected] s ověřeným elektronickým podpisem, kvalifikovaným elektronický podpisem, kvalifikovanou elektronickou pečetí a elektronickým časovým razítkem,

  • osobně do datovaného záznamu, který bude stěžovateli předložen k přečtení a podpisu k Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru SSV, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, [email protected], dveře č. 24, 1. patro nebo osobně do datovaného záznamu, který bude stěžovateli předložen k přečtení a podpisu k PhDr. Vlasta Kubenová, tajemník, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 623, [email protected], dveře č. 23, 1. patro,
  • telefonicky podle povahy věci, pokud není možno vyřídit ji ihned, je nutno stěžovateli sdělit, aby stížnost podal písemně.

Stížnost by měla obsahovat označení orgánu, jemuž je stížnost adresována, kdo stížnost podává, vůči komu je směřována, čeho se stížnost týká, co stěžovatel navrhuje a rovněž podpis stěžovatele a datum.

Stížnost se bude řídit vnitřními pravidly pro vyřizování stížností, která jsou v plném znění zveřejněna na adrese: https://www.adamov.cz/mesto-adamov/pravidla-a-rady, tedy zejména:

  • každá přijatá stížnost, kterou není možno vyřídit ihned při jejím podání musí být neprodleně zaevidována do elektronického systému spisové služby,
  • v případě, že ze stížnosti nebude patrné, čeho se stěžovatel domáhá či jaké skutečnosti chce prověřit, vyzve jej příslušný odbor k jejímu upřesnění a stanoví přiměřenou lhůtu, ve které je třeba stížnost upřesnit s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho stížnost bez prošetření odložena,
  • stížnost, že které není patrné, kdo ji podává, se považuje za stížnost anonymní, které se vyřizují jen tehdy, jestliže obsahují konkrétní údaje, které nasvědčují tomu, že byl porušen právní předpis nebo došlo k jednání, které prošetření stížnosti odůvodňuje.

Zjednodušená verze pravidel na stížnosti je zveřejněna na webových stránkách: https://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/spod/stiznosti-a-jak-na-ne

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti ze strany Městského úřadu Adamov může se jí zabývat dále Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno nebo veřejný ochránce práv, ombudsman, Údolní 39. 602 00 Brno.

14a

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.

Městský úřad Adamov vychází z adresáře sociálních služeb, který má k dispozici pro jednotlivé cílové skupiny – rodiny s dětmi, seniory i osoby se zdravotním postižením a sociálně vyloučené. Pro skupinu rodin s dětmi má k dispozici letáčky, které může kdykoliv předat klientovi, tyto jsou zveřejněny na webových stránkách https://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/socialni-prace-na-obci/sluzby-socialni i na nástěnce a na chodbě úřadu.

Tím, že se podílí na komunitním plánování sociálních služeb v rámci obce obecního úřadu obce s rozšířenou působností, získává informace o dostupných službách v této oblasti: https://www.kpss-blansko.cz/.

Spolupracuje i na rozvoji rodinné politiky Jihomoravského kraje tím, že propaguje jejich aktivity a informace pro rodiny s dětmi: https://www.rodinnapolitika.cz/ a tyto zveřejňuje dle potřeby i na informačních nástěnkách.

Tím, že spolupracuje na velmi dobré úrovni s pracovníky OSPOD Blansko, může ve spolupráci s tímto orgánem zohlednit nejlepší způsob pomoci konkrétnímu klientu.

14b

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.

Nehodnotí se u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, tedy se naplňování tohoto kriteria Městského úřadu Adamov netýká.

Přehled základních souvisejících předpisů:

Listina základních práv a svobod

Úmluva o právech dítěte

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 304/2012, o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

směrnice MPSV č. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany a stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče, ve znění pozdějších předpisů

Interní předpisy organizace:

vnitřní předpis č. 11/2011-Organizační řád v platném znění

vnitřní předpis č. 1/2012- Pracovní řád v platném znění

vnitřní předpis č. 3/2014 -Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v platném znění

vnitřní předpis č. 8/2014 -Systematizace pracovních míst v platném znění

vnitřní předpis č. 1/2015 -Pravidla pro používání služebního vozidla v platném znění

vnitřní předpis č. 3/2015 -Spisový a skartační řád v platném znění

vnitřní předpis č. 6/2015 -Poskytování OOPP v platném znění

vnitřní předpis č. 1/2017- Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic v platném znění