Stížnosti a jak na ně

INFORMACE O MOŽNOSTI PODAT STÍŽNOST V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY (SPO)

Stížností se rozumí podání nebo sdělení, ve kterém je vyjádřena nespokojenost klienta nebo jiné osoby s poskytováním sociálně-právní ochrany, na určité osoby, chování, postupy apod. Stížnost může podat dítě, rodič, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, další dotčené osoby, ale i zaměstnanci jiných obecních úřadů a organizací. Stížnost může směřovat proti nevhodnému chování, porušování zásad slušného chování, porušování zákona o úřednících, proti podjatosti vedoucí OSSV, nečinnosti, špatnému postupu, nezájmu apod.

Stížnost lze podat:

  • poštou na adresu Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov nebo datovou schránkou: xx3bzck,
  • osobně předat na podatelnu Městského úřadu Adamov nebo kterýkoliv odbor či útvar úřadu, jemuž je stížnost doručena, kdy stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec Města Adamova a poté ji nechat na podatelně zaevidovat do elektronického systému spisové služby,
  • elektronickou poštou na adresu:[email protected] s ověřeným elektronickým podpisem, kvalifikovaným elektronický podpisem, kvalifikovanou elektronickou pečetí a elektronickým časovým razítkem,
  • osobně do datovaného záznamu, který bude stěžovateli předložen k přečtení a podpisu Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru SSV, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, [email protected], 1. patro nebo osobně do datovaného záznamu, který bude stěžovateli předložen k přečtení a podpisu Mgr. Dana Charvátová, tajemník, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 623, [email protected], 1. patro,
  • telefonicky podle povahy věci, pokud není možno vyřídit ji ihned, je nutno stěžovateli sdělit, aby stížnost podal písemně.

Stížnost by měla obsahovat označení orgánu, jemuž je stížnost adresována, kdo stížnost podává, vůči komu je směřována, čeho se stížnost týká, co stěžovatel navrhuje a rovněž podpis stěžovatele a datum.

Stížnost se bude řídit vnitřními pravidly pro vyřizování stížností, která jsou v plném znění zveřejněna na adrese: https://www.adamov.cz/mesto-adamov/pravidla-a-rady, tedy zejména:

· každá přijatá stížnost, kterou není možno vyřídit ihned při jejím podání musí být neprodleně zaevidována do elektronického systému spisové služby,

· v případě, že ze stížnosti nebude patrné, čeho se stěžovatel domáhá či jaké skutečnosti chce prověřit, vyzve jej příslušný odbor k jejímu upřesnění a stanoví přiměřenou lhůtu, ve které je třeba stížnost upřesnit s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude jeho stížnost bez prošetření odložena,

· stížnost, že které není patrné, kdo ji podává, se považuje za stížnost anonymní, které se vyřizují jen tehdy, jestliže obsahují konkrétní údaje, které nasvědčují tomu, že byl porušen právní předpis nebo došlo k jednání, které prošetření stížnosti odůvodňuje.

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti ze strany Městského úřadu Adamov může se jí zabývat dále Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, MPSV, odbor ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 nebo Veřejný ochránce práv (ombudsman), Údolní 39, 602 00 Brno.