Zákon o střetu zájmů

Informace evidenčního orgánu k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „Zákon“)

Evidenční orgán pro veřejné funkcionáře Města Adamova:

zabezpečuje vedení registru oznámení. Pro výše uvedené veřejné funkcionáře je evidenčním orgánem tajemník Městského úřadu Adamov.

Veřejnými funkcionáři pro tento evidenční orgán jsou :

a) člen zastupitelstva Města Adamova, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
b) člen rady Města Adamova, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
c) vedoucí úředník Města Adamova podílející se na výkonu správních činností zařazený do
městského úřadu, který
• v rámci výkonu své činnosti nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč,
• bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, nebo
• rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

Oznámení:

je oznámení ve formě čestného prohlášení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a o příjmech, darech a závazcích.
Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v listinné nebo elektronické podobě na formuláři stanoveném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

Podávání oznámení:

• Čestná prohlášení v listinné podobě se adresují k rukám tajemníka Městského úřadu Adamov, v elektronické podobě se podávají prostřednictvím veřejné datové sítě opatřené zaručeným elektronickým podpisem na adresu: [email protected]
• Čestné prohlášení se podává i v případě, že v průběhu období, za které se oznámení podává, nedošlo ke skutečnostem, které se do registru oznamují (tzv. negativní oznámení).
• Veřejný funkcionář podává oznámení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Poprvé tak učiní do 30. června 2008.
• V případě, že veřejný funkcionář v průběhu roku ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Registr oznámení:

• Za vedení registru oznámení a plnění povinností evidenčního orgánu odpovídá tajemník Městského úřadu Adamov.
• Pracoviště registru oznámení se nachází v budově Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2, kancelář tajemníka.
• Veškeré údaje podané do registru oznámení mohou být použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 9 Zákona.

Postup pro nahlížení do registru oznámení:

• Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy, které evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
• Písemná žádost o nahlédnutí do registru oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt žadatele

> žádost ke stažení – formát OpenDocument
> žádost ke stažení – formát PDF
> žádost ke stažení – formát MS WORD

• Do registru oznámení je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Pro nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě evidenční orgán uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo. O každém nahlédnutí do registru se provádí záznam.
• Každý má právo písemně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně nebo, bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, elektronicky oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.