Odpadky pouze na tomu určená místa

Jedním z největších problémů, s kterým se musí potýkat moderní společnost, je nakládání s odpadem. Vzhledem k jeho obrovskému množství je třeba jak předcházet jeho vytváření, tak dbát na to, aby byl správně zlikvidován, případně jej bylo možné ještě využít. Jde o úkol, který nezvládnou samy specializované firmy, ale musí se do něj zapojit všichni občané. Zejména tím, že budou třídit odpad a odkládat jej na určená místa.

Směsný komunální odpad patří do kontejnerů šedé nebo černé barvy, případně do odpadkových košů. Další odpad je pak třeba odkládat do příslušných sběrných nádob, konkrétně papír do modrých, barevné sklo do světle zelených, čiré sklo do bílých, plasty a nápojové kartony do žlutých, biologicky rozložitelný odpad do hnědých, kovy do šedých a oleje a tuky do tmavě zelených. Všechny tyto druhy odpadu je navíc možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře společnosti GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, 679 04 Adamov, stejně jako objemný a nebezpečný odpad. Dále jsou po městě rozmístěny speciální nádoby na textil a červené nádoby na malé elektrospotřebiče a baterie. Prošlé léky se odevzdávají v lékárnách. Všechny odpadní nádoby určeny na tříděný odpad jsou polepeny informačními letáky o tom, co se do těch kterých ukládá.
Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu jsou vymezena v Obecně závazné vyhlášce města Adamova č. 4/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.
Fyzické osobě, která se dopustí přestupku proti veřejnému pořádku tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Pokud jde o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, může se tato pokuta vyšplhat až na 200 000 Kč. Za nelegální skládkování odpadu může pokuta dosáhnout až 50 000 000 Kč.
  • Odpadky pouze na tomu určená místa
  • Odpadky pouze na tomu určená místa
  • Odpadky pouze na tomu určená místa
  • Odpadky pouze na tomu určená místa
  • Odpadky pouze na tomu určená místa
  • Odpadky pouze na tomu určená místa


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK