Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů

V pondělí 3. 6. 2024 proběhlo v sále MKS na Ptačině, v rámci 60. výročí povýšení Adamova na město, slavnostní předání čestného občanství, ceny Osobnost města a pamětních listů. Ocenění předával starosta Bc. Roman Pilát a místostarosta Jiří Němec. Moderátorem večera byl Jiří Kokmotos a v kulturním programu vystoupila Miroslava Časarová. Autor fotografií: Jiří Baisa.

Čestné občanství města Adamova bylo uděleno Mgr. Janě Burianové, která v roce 1975 nastoupila do zaměstnání na adamovské škole. Od roku 1998 zde působila jako ředitelka, a to až od odchodu do důchodu v roce 2021. Čestné občanství jí bylo uděleno za celoživotní práci pro rozvoj školství ve městě Adamově a za celoživotnía obětavou práci pro občany města města Adamova.

Společně s čestným občanstvím bylo uděleno ocenění Osobnost města paní Márii Koudelové in memoriam za svědomitou a obětavou práci pro občany města Adamova.

Dále bylo uděleno 48 Pamětních listů:

 • MUDr. Zuzaně Kuchařové za celoživotní obětavou práci ve zdravotnickém zařízení v Adamově
 • MUDr. Lence Košťálové za celoživotní obětavou práci ve zdravotnickém zařízení v Adamově
 • MUDr. Aleně Bernáškové za celoživotní obětavou práci ve zdravotnickém zařízení v Adamově
 • MUDr. Alžbetě Martincové za celoživotní obětavou práci ve zdravotnickém zařízení v Adamově
 • MUDr. Zdence Škvařilové za celoživotní obětavou práci ve zdravotnickém zařízení v Adamově
 • Mgr. Věře Rutové za dlouholetou pedagogickou činnost v Adamově
 • Mgr. Jaroslavě Šmerdové za dlouholetou pedagogickou činnost v Adamově
 • Haně Markové za obětavou práci v oblasti předškolního vzdělávání v Adamově
 • Mgr. Soni Karáskové za dlouholetou pedagogickou činnost v Adamově
 • Janě Hlouškové za obětavou práci v oblasti předškolního vzdělávání v Adamově
 • Mgr. Kateřině Prudíkové za dlouholetou práci s dětmi v oblasti zájmových činností a vzdělávání
 • Ing. Petru Kupkovi za aktivní práci v JSDH v Adamově
 • Ing. Janu Sotolářovi za dlouholetou činnost pro město a jeho občany
 • Petru Fialovi za dlouholetou činnost u JSDH Adamov
 • Jakubu Foretovi za dlouholetou činnost u JSDH Adamov
 • Josefu Filipovi, DiS., za dlouholetou činnost pro město a jeho občany a za podíl na záchraně lidského života v době mimo službu
 • Mgr. Petru Havelkovi, DiS. za dlouholetou činnost u JSDH Adamov
 • Pavlu Jurnečkovi za dlouholetou činnost pro město a jeho občany
 • Lukáši Krátkému za dlouholetou činnost u JS DH Adamov
 • Jiřímu Kupkovi za dlouholetou činnost u JS DH Adamov
 • Jindřichu Sotolářovi za dlouholetou činnost pro město a jeho občany
 • PhDr. Jaroslavu Budišovi za dlouholetou práci v oblasti propagace města Adamova a práci Historicko-vlastivědného kroužku při MKS Adamov
 • RNDr. Karlu Truhlářovi za propagaci města Adamova, za sportovní aktivity a za aktivní přínos pro dění ve městě Adamově
 • Janu Charvátovi za zásluhy o propagaci města Adamova
 • Jitce Králíčkové za významný přínos pro kulturní život města Adamova
 • Jiřímu Václavkovi za aktivní činnost při realizaci výstav Historicko-vlastivědného kroužku při MKS Adamov
 • Jiřímu Burgetovi za aktivní činnost v Kroužku zpívání pro radost při MKS Adamov
 • Lukáši Malému za dlouholetou propagaci historie i současnosti města Adamova
 • Janě Nováčkové za propagaci města Adamova a jeho okolí
 • PaedDr. Pavlu Lazárkovi, Ph.D. za dlouholetou práci pro adamovskou farnost
 • Ing. Ludmile Pokorné za dlouholetou práci pro adamovskou farnost
 • PhDr. Jarmile Budišové za dlouholeté vedení kroniky města Adamova
 • Miloslavě Peterkové za obětavé zajišťování hudebně společenských akcí v Adamově
 • Jiřímu Hromkovi za rozvoj sportu a za spolupráci při ŗekonstrukci památek v okolí Adamova
 • Jiřímu Tylovi za dlouholetou práci na rozvoji sportu v Adamově
 • Petru Bednářovi za cílevědomou práci s adamovskou mládeží
 • Bc. Aloisi Koženému za dlouholetou práci na rozvoji sportu v Adamově
 • Mgr. Lence Dohové za dlouholetou výchovu mládeže města Adamova ke sportu
 • Martinu Pavešicovi za dlouholetou výchovu mládeže města Adamova ke sportu
 • Komisi podpory komunitního života za práci pro město a jeho životní prostředí
 • Základní umělecké škole Adamov za práci s mládeží v rámci volnočasových aktivit
 • Základní škole a mateřské škole Adamov za práci s mládeží v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Šipkovému klubu Adamov za reprezentaci města Adamova v oblasti sportu
 • Spartaku Adamov, z.s., turistickému oddílu, za aktivní provozování sportovně poznávací činnosti občanů Adamova
 • Kynologickému klubu Adamov za rozvíjení sportovní činnosti a reprezentaci v oblasti kynologie
 • Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Adamov za činnost ve prospěch tělesně postižených občanů
 • Junáku - českému skautu, 4. oddílu Šedé sovy za dlouholetou a obětavou práci s mládeží
 • Skautu - českému skautingu ABS, skautskému oddílu Slunečnice a Stopaři za dlouholetou a obětavou práci s mládeží.
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů
 • Ohlédnutí za slavnostním předáním čestného občanství a pamětních listů


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK