Opakované výběrové řízení

Město Adamov vyhlašuje výběrové řízení na funkci pracovník v sociálních službách: pečovatelka, odbor sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, Pečovatelská služba města Adamova.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kursu
 • absolvování akreditovaného kvalifikačního kursu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

Další požadované předpoklady:

 • řidičský průkaz skupiny B
 • flexibilita, schopnost jednat s lidmi a samostatně i v týmu
 • pečlivost, spolehlivost, aktivní přístup k řešení problémů
 • základní znalost práce na PC
 • praxe a zkušenost v oblasti péče o seniory vítána

Charakteristika pracovního místa:
Výkon přímé péče o klienty v jejich domácím prostředí na území města Adamova spojený s řízením osobního automobilu za účelem dopravy k nim. Celý pracovní úvazek.
Způsob, termín a místo nástupu:
Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. 1. 2019.
Platové zařazení:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., a předpisy souvisejícími, platová třída 5.
Náležitosti přihlášky:

 • jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Termín podání písemné přihlášky:
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce na adresu: Město Adamov
Pod Horkou 101/2
679 04 Adamov
nebo předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Adamov
nejpozději v termínu do pátku 16. 11. 2018 do 12.00 hodin.

Obálku označte heslem „Výběrové řízení – pečovatelská služba – neotvírat“


Bližší informace u vedoucí odboru SSV Městského úřadu Adamov na tel. čísle 516 499 624 nebo 602 788 015, e-mail: [email protected]
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Adamově dne 31. 10. 2018
PhDr. Vlasta Kubenová, tajemnice Městského úřadu AdamovSdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí