Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Přinášíme aktuality z 59. kontrolního dne stavby – 9.5.2024. O aktuálním dění je veřejnost informována zveřejňováním zápisů z jednotlivých kontrolních dní. Nyní přinášíme informace, které jsou zejména pro občany z ulice Sadová zásadní. Proto jim věnujeme samostatný článek tak, aby nezapadly v běžně zveřejňovaných informacích a mohlo by dojít k jejich přehlédnutí.

Od 13.5.2024 bude zneplatněno přenosné dopravní značení na ul. Sadová. Vozidla tak mohou být podélně parkována podél chodníku u bytových domů Sadová 17 – 21 a Sadová 23 – 27. Dále pak bude umožněno odstavení vozidel pod domem Sadová 17- 21 (úsek pod vodojemem).

I nadále bude platit zákaz stání v zátočině pod Restaurací Farinka.

Přenosné dopravní značení bude vráceno minimálně 7 dní před plánovaným vyklizením zařízení staveniště, to je před nakládkou a odvozem stavebních buněk.

Dále přinášíme předběžný harmonogram, který byl všemi zainteresovanými odsouhlasen v rámci 59. kontrolního dne stavby:

  • Červenec 2024 – dokončení stavební činnosti
  • Srpen 2024 – zahájení předávání díla, odstraňování drobných nedodělků a závad, funkční zkoušky (zejména HZS ČR), provedení revizí atd..
  • Září 2024 – připojení objektu na distribuční síť E-ON (EG.D) a kolaudační řízení.

  • Parkovací dům Sadová – 1. etapa