Parkovací dům Sadová – 1. etapa

AKTUALIZACE: Zveřejňujeme část záznamu z 3. kontrolního dne stavby – 16.3.2023..

3. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Bylo dokončeno oplocení staveniště – zejména ve spodní části stavby
 • Jsou provedeny vrty na záporovém pažení a osazování ocelových profilů HEB, převzato statikem
 • Provedeny odkopy u záporové stěny do hloubky cca 2 metry
 • Bude provedena výdřeva záporové stěny
 • Byla zahájena příprava na zbudování přípojky pro dodávky el. energie a vody
 • Bude upravena zeleň u nezpevněné cesty směrem ke staveništi – zasahující do profilu komunikace
 • Další kontrolní den proběhne 23.3.2023.

2. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Proběhlo vytyčení horkovodního kanálu (CZT), nachází se mimo stavbu
 • Bylo dokončeno vytyčení stavby – polohové umístění
 • Bude dokončeno oplocení staveniště – zejména ve spodní části stavby
 • Provádí se vrty na záporovém pažení a osazování ocelových profilů HEB
 • Od 13.3.2023 začne provádění odkopů u záporové stěny
 • Byla odsouhlasena Kniha svítidel
 • Byla projednána možná změna projektu – nahrazení hydraulického výtahu výtahem

Další kontrolní den proběhne 16.3.2023 za účasti statika.

1. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Jsou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě kromě topného kanálu k ZŠ Komenského
 • Provádí se vytyčení stavby – polohové umístění
 • Všechna vozidla stavby a dalších účastníků budou řádně označena štítky na čelních sklech „stavba“
 • Část staveniště je již oploceno, doplněno bude ze spodní strany – zodpovídá stavba
 • Dne 6.3.2023 bude odstraněna část zábradlí nad bývalým parkovištěm – provede město
 • Zhotovitelem bude viditelně zveřejněn štítek „stavba povolena“ a oznámení o zahájení prací Inspektorátu bezpečnosti práce Brno
 • Od 6.3.2023 je plánováno zahájení prací na vrtech pro zápory

Další kontrolní den proběhne 9.3.2023 za účasti statika.

Popis parkovacího domu

Konstrukční řešení a pohledové ztvárnění objektu Parkovací dům koresponduje s okolní zástavbou a okolím, dispoziční řešení, jakož i celkové ztvárnění okolí objektu vyplývají z požadavků investora a návrhu projektanta.

Parkovacím dům bude řešen jako vícepatrový objekt (5 pater a 5 mezipater). moderního kubického vzhledu („pohledová“ monolitická ŽB konstrukce), v širokém parteru (upřednostněn šířkový objem stavby), s podlouhlou vodorovnou línií provětrávacích (okenních) pásů krytých kovovými pevnými žaluziemi, z horní strany stavba odlehčená kovovým zastřešením (subtilní nosná konstrukce, pultová plechová střecha mírného sklonu ve spádu svahu). Ve štítových stěnách předsazené kovové konstrukce přístupových schodišť do jednotl. pater ze stran také krytých žaluziemi a šachty výtahu v moderním opláštění PUR panely.

Stavba jako celek využívá svažitého terénu, do kterého je včleněna – z horní SV strany svahu vjezd do objektu do posledního nejvyššího podlaží (5,6 mezipatro), opačná JZ strana plně pohledově otevřena přes všechna podlaží (1.–5. patro) - kombinovaná podlaží (nadzemní, podzemní – suterénní). Objekt respektuje stávající terén.

Objekt Parkovací dům bude řešen ve 2 etapách (realizačně termínově oddělených, ale funkčně navazujících, kde 1.etapa je nezávislá na 2.etapě (delší časový odstup). Samostatný objekt v 1. etapě bude striktně oddělenou částí celku (1.a 2. etapa) z hlediska pohledového i konstrukčního.

V objektu Parkovací dům bude počet parkovacích stání 288 (I.etapa 120 parkovacích mist + II. etapa 168 parkovacích míst) dělen mezi standardní parkovací pozice, parkování osob ZTP 6+2 ((viz B.2.4), parkování aut s alternativním pohonem (LPG, CNG) 12+17.

V příloze tohoto článku naleznete řez Parkovacím domem a fotografie dotčené lokality.

 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa