Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Zveřejňujeme část záznamu z 66. a 67. kontrolního dne stavby – 27.6.2024, 4.7.2024.

66. a 67. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Práce na vyzdívkách z materiálu YTONG dokončeny. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Pokračují zemní práce spojené se zásypy a terénními úpravami okolí stavby.
 • Probíhají práce na přípravě podlah pro pokládku stěrky. Bylo zahájeno stěrkování podlah, postupuje se od nejnižšího podlaží. Bylo odsouhlasen vzor číselných znaků pro označení jednotlivých parkovacích pozic.
 • Po dokončení bude zahájena instalace přístupového a parkovacího systému.
 • Byl vzájemně odsouhlasen změnový list týkající se zemních prací.
 • Na základě rozhodnutí Rady města Adamova byl oznámen správce budovy, to je společnost Adavak. Zaměstnanci správce budou přizváni na funkční zkoušky a budou seznámeni s vnitřním zařízením pro bezproblémové držení havarijní služby.
 • Byla řešena typizovaná stříška nad bočním otvorem (od tělocvičny ZŠ Komenského). Její schválení provede HZS ČR s ohledem na odsouhlasení použitého materiálu stříšky.
 • Dochází ke změně termínů kontrolních dní, další kontrolní den proběhne 16.7.2024.

64. a 65. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byly dokončeny montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní.
 • Finišují práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Bude provedeno osazení zdravotechniky v 1. PP. Ostatní práce v tomto úseku ukončeny.
 • Pokračují zemní práce spojené se zásypy a terénními úpravami okolí stavby.
 • Probíhají práce na přípravě podlah pro pokládku stěrky.
 • Proběhly revize výtahů.
 • Byly zahájeny práce na zkoušce suchovodu.
 • V následujících cca 3 týdnech se na stavbě bude pohybovat pouze firma provádějící stěrky podlah a vodorovné dopravní značení.
 • Po dokončení bude zahájena instalace přístupového a parkovacího systému.
 • Město Adamov oznámilo termíny pro plánovanou uzavírku ul. Komenského a částečné omezení provozu na ul. Sadová. Vše v souvislosti s napojením parkovacího domu na distribuční soustavu (elektrická energie).
 • Další kontrolní den proběhne 27.6.2024.

62. a 63. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Finišují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní.
 • Finišují práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Dokončuje se montáž dveří.
 • Stavební část vestavby v 1. PP je dokončena. Bude provedeno osazení rozvodných skříní (EPS, slaboproud, rozhlas, …). Následovat bude osazení zdravotechniky.
 • Pokračují zemní práce spojené se zásypy a terénními úpravami okolí stavby.
 • Byly zahájeny práce na přípravě podlah, pokládka stěrky proběhne od cca 10.6.2024. Vše proběhne v souladu s ČSN 74 4505.
 • Byl odsouhlasen způsob krytování prostupů ve stropech v místě vedení vnitřních rozvodů slaboproudu.
 • V 24. týdnu 2024 proběhnou revize výtahů.
 • Byly předány změnové listy č. 9, 15, 16 a 17.
 • Další kontrolní den proběhne 13.6.2024.

61. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Finišují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní.
 • Finišují práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Dokončuje se montáž dveří.
 • Kompletuje se suchovod.
 • Pokračují zemní práce spojené se zásypy a terénními úpravami okolí stavby.
 • Před pokládkou stěrky byla provedena detailní kontrola podlah. Bylo dohodnuto dobetonování prostupů, zejména pro suchovod.
 • TDS navrhl krytování vnitřních rozvodů slaboproudu.
 • Bylo opětovně konstatováno, že drobné závady na betonové konstrukci objektu nejsou odstraněny.
 • Další kontrolní den proběhne 30.5.2024.

60. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Finišují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní. Dokončena montáž bleskosvodů.
 • Finišují práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Dokončuje se montáž dveří.
 • Ukončeny byly práce na podhledech požární lávky.
 • Ve dnech 3. – 23.6.2024 bude provedena stěrka podlah.
 • Bylo řešeno vnitřní zábradlí a došlo k rozhodnutí k místům realizace (montáže).
 • Byl řešen venkovní ventilátor pro samostatný požární úsek (vozidla CNG, LPG) a způsob osazení
 • Bylo předloženo kladné stanovisko HZS JmK – vyjádření k požárnímu bezpečnostnímu řešení stavby.
 • Proběhla kontrola drobných oprav v železobetonových konstrukcích.
 • Společnost EBIS provedla zaměření vjezdu/výjezdu a stanovila přesné kóty k instalaci parkovacího systému – závory. Byla provedena i fyzická zkouška vozidlem COMBI, zda bude instalace provozně funkční a bude zachován plynulý provoz v prostoru vjezdu/výjezdu. V rámci této činnosti došlo i ke kontrole návrhu osazení dopravního značení.
 • Další kontrolní den proběhne 23.5.2024.

59. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byly předloženy změnové listy č. 7 – 14. Tyto byly odsouhlaseny. Vráceny zpět k přepracování byly změnové listy č. 9 a č. 11.
 • Zpětné zásypy a provádění terénních úprav bylo zahájeno. Použit je výkopek z parkovacího domu uložený na Ptačině, pozemek parc. č. 515/43. TDS upozornil na průběžné hutnění zeminy.
 • Finišují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní.
 • Finišují práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Provádí se montáž dveří.
 • Probíhají práce na podhledech požární lávky.
 • Bylo oznámeno, že parkovací dům bude napojen na distribuční soustavu (E-ON, EG.D) v září 2024.
 • Bylo řešeno přenosné dopravní značení. Více informací obsahuje samostatný článek spojený se zneplatněním zákazu stání.
 • Byl předložen aktualizovaný harmonogram stavby. Více informací v samostatném článku.
 • TDS oznámil, že spis týkající se stavby parkovacího domu byl předán ze stavebního úřadu Blansko stavebnímu úřadu Adamov.
 • Další kontrolní den proběhne 16.5.2024.

57. a 58. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byl řešen postup při připravovaných změnových listech a TDS zpracoval metodiku jejich schvalování.
 • Byl stanoven rozsah terénních úprav v okolí stavby.
 • Zpětné zásypy a provádění terénních úprav bylo zahájeno. Použit je výkopek z parkovacího domu uložený na Ptačině, pozemek parc. č. 515/43.
 • Byl řešen způsob instalace nuceného odvětrání v samostatném požárním úseku pro parkovaní vozidel s pohonem LPG, CNG.
 • Dokončují se montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní.
 • Byly dokončeny montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Dokončují se práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Byla zahájena příprava na instalaci dveří.
 • Byly zahájeny práce na podhledech požární lávky.
 • Venkovní část suchovodů nebude kryta ochranou skříní, dokončení proběhne dle ČSN (víčka, řetízek). Bude zkrácen držák zařízení a opatřen ochrannými záslepkami.
 • Další kontrolní den proběhne 9.5.2024.

56. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Dokončují se montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní.
 • Dokončují se montážní práce na ocelových konstrukcích. Střešní plášť, schodiště, rampy hotovo, zůstávají žaluzie v některých okenních výplních.
 • Provádí se práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Je dokončena montáž výtahů. Bylo převzato.
 • Byly dořešeny zemní práce. V nejbližších dnech budou provedeny zpětné zásypy a terénní úpravy okolí stavby. Po dokončení této fáze stavby bude zneplatněno dopravní značení na části ul. Sadová (žulové kostky podél domů Sadová 17-21 a 23-27).
 • Byl řešen počet a místa instalace provozních dokumentací na parkovacím domě – provozní a požární řád, požární poplachové směrnice, evakuační plán apod..
 • Od 22.4.2024 budou realizovány protierozní opatření v rámci terénních úprav v okolí schodiště k přístupu do tělocvičny ZŠ Komenského. Výsadbu trávníku provede objednatel.
 • Další kontrolní den proběhne 25.4.2024.

54. a 55. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Dokončují se montážní práce na vnitřních elektroinstalacích včetně osazení rozvodných skříní.
 • Dokončují se montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Provádí se práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Byla řešena změna stavby před dokončením, a to s ohledem na výběr přístupového a parkovacího systému (vjezdové/výjezdové závory).
 • Bylo rozhodnuto o způsobu provedení venkovního schodiště – prefabrikované prvky.
 • Byly řešeny přechodové lišty – výstupy z výtahů a schodišť.
 • Neustále platí pozastavení zemních prací spojených se zpětnými zásypy výkopkem z parkovacího domu. Stavebník předložil ve spolupráci s TDS vlastní bilanci výkopů a zpětných zásypů. Bylo samostatně řešeno dne 4.4.2024 v kanceláři společnosti RIZNER s.r.o. a následně na kontrolním dne 11.4.2024 za účasti statutárních zástupců zhotovitele. Dne 18.4.2024 bude přijato finální řešení.
 • Dokument „Požárně bezpečností řešení stavby“ byl předán k vyjádření Hasičskému záchrannému sboru.
 • Byly řešeny terénní úpravy v okolí přístupu do tělocvičny ZŠ Komenského. A to včetně poškozeného chodníku v úseku od schodiště ke vstupu do objektu. Výsadbu trávníku provede objednatel.
 • Probíhají montážní práce na výtazích.
 • Další kontrolní den proběhne 18.4.2024.

53. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Stále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích. Připravuje se osazení rozvodných skříní.
 • Dokončují se montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • V 4/2024 bude zahájena montáž výtahů.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí, dokončena pokládka dlažby.
 • Provádí se práce na vyzdívkách z materiálu YTONG. Probíhají vnitřní i venkovní omítky na vyzdívkách.
 • Neustále platí pozastavení zemních prací spojených se zpětnými zásypy výkopkem z parkovacího domu. Stavebník předložil ve spolupráci s TDS vlastní bilanci výkopů a zpětných zásypů. Bude samostatně řešeno dne 4.4.2024 v kanceláři společnosti RIZNER s.r.o..
 • Stavebník si vyžádal zpracování evakuačního plánu parkovacího domu. Na základě cenové nabídky bylo zhotovení dokumentu objednáno.
 • Finišuje se s dokončením dokumentu „Požárně bezpečností řešení stavby“.
 • Další kontrolní den proběhne 4.4.2024.

51 a 52. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Stále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Probíhají montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí, momentálně probíhá pokládka dlažby.
 • Bylo řešeno přesné umístění venkovní klimatizační jednotky pro 1. PP. Dále bylo řešeno odvětrávání technické místnosti.
 • Provádí se práce na vyzdívkách z materiálu YTONG.
 • Neustále platí pozastavení zemních prací spojených se zpětnými zásypy výkopkem z parkovacího domu.
 • Dne 7.3.2024 proběhla další kontrola odstranění drobných (vizuálních) závad na železobetonové konstrukci. Byla provedena výzva k okamžitému provedení oprav. Opravné práce probíhají.
 • Bylo řešeno založení drobných opěrných zídek a způsob provedení venkovního schodiště.
 • Stavebník si vyžádal zpracování evakuačního plánu parkovacího domu.
 • Další kontrolní den proběhne 28.3.2024.

50. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Stále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • I nadále probíhají montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí.
 • Byly zahájeny práce na vyzdívkách z materiálu YTONG.
 • Byly pozastaveny zemní práce spojené se zpětnými zásypy výkopkem z parkovacího domu.
 • Dne 7.3.2024 proběhla další kontrola odstranění drobných (vizuálních) závad na železobetonové konstrukci. Byla provedena výzva k okamžitému provedení oprav.
 • Byly dořešeny změnové listy č. 1 – 6 a následně došlo k jejich podpisu zhotovitelem díla, projektantem a TDS.
 • Bylo konstatováno, že okamžitě musí dojít ke zpracování nového požárně bezpečnostního řešení stavby.
 • Další kontrolní den proběhne 14.3.2024.

49. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Pokračují montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí.
 • Byl dokončen suchovod v celém objektu. V 9. týdnu proběhla tlaková zkouška těsnosti s vyhovujícím výsledkem.
 • Bylo řešeno napojení na distribuční soustavu EG.D (E-ON) spolu s přípravnými pracemi.
 • Byl vyspecifikován požadavek na zpětné zásypy výkopkem z parkovacího domu.
 • K realizaci zemních prací dojde v období 3/2024 (zásypy).
 • Ve stanoveném termínu 29.2.2024 proběhla kontrola odstranění drobných (vizuálních) závad na železobetonové konstrukci. Bylo konstatováno, že dojde k odstraňování drobných závad dle zápisu z kontrolní činnosti.
 • Bylo řešeno vyhřívání výtahu a jeho provoz v případě požáru. Výtahy nejsou evakuační.
 • Byl předán návrh provozního a požárního řádu k připomínkování stavebníkem.
 • Další kontrolní den proběhne 7.3.2024.

47. a 48. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích. Byly odsouhlaseny drobné změny v trasách a na zařízeních (detektory kouře, tepla, včetně ústředen)
 • Pokračují montážní práce na ocelových konstrukcích. Proběhlo dokončení na zastřešení stavby včetně odvodnění. Bude pokračováno v montáži žaluzií a opláštění výtahových šachet.
 • Dne 21.2.2024 proběhla demontáž věžového jeřábu.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí.
 • Byl dokončen suchovod v celém objektu.
 • Bylo řešeno prokazování nakládání s odpady ze stavby, včetně uložení výkopků.
 • V období 3/2024 budou provedeny zásypy.
 • Byl stanoven termín 29.2.2024 pro kontrolu odstranění drobných (vizuálních) závad na železobetonové konstrukci.
 • Další kontrolní den proběhne 29.2.2024.

46. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Pokračují montážní práce na ocelových konstrukcích. Probíhají dokončovací práce na zastřešení stavby. Dokončeno schodiště včetně žaluzií. Demontáž jeřábu proběhne v druhé polovině února 2024. Bylo řešeno kotvení výtahové šachty na železobetonovou konstrukci stavby a odvodnění střech nad požární lávkou, výtahem a schodištěm.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí.
 • Byly provedeny zásypy u záporové stěny. K zásypu byl použit výkopek ze stavby parkovacího domu.
 • Stavebník (město) podal informace k napojení objektu na distribuční síť (E-ON, EG.D).
 • Firma DOZBOS řeší dopravní značení na přilehlých místních komunikacích a na vjezdu do parkovacího domu, bude odsouhlaseno dne 9.2.2024.
 • Další kontrolní den proběhne 15.2.2024.

45. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Pokračují montážní práce na ocelových konstrukcích. Probíhají dokončovací práce na zastřešení stavby. Demontáž jeřábu proběhne v druhé polovině února 2024.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí.
 • Nebyly provedeny zásypy u záporové stěny. K zásypu bude použit výkopek ze stavby parkovacího domu.
 • K řešení detailů projektové dokumentace byly stanoveny samostatné kontrolní dny, a to vždy v úterý od 9:30 hodin.
 • Bylo odsouhlaseno finální řešení ohledně čerpadel a rozvodů suchovodu.
 • Byly provedeny drobné opravy na železobetonové konstrukci a ty byly následně převzaty.
 • Byly uloženy úkoly k upřesnění koordinace a termínu napojení objektu na distribuční síť (E-ON, EG.D).
 • Firma DOZBOS řeší dopravní značení na přilehlých místních komunikacích a na vjezdu do parkovacího domu.
 • Další kontrolní den proběhne 8.2.2024.

44. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byl dokončen odvoz bednění a dalšího betonářského materiálu. Byl proveden úklid a mechanická oprava železobetonových konstrukcí.
 • Nadále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Pokračují montážní práce na ocelových konstrukcích. Bylo dokončeno schodiště v ose č. 4.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí.
 • Nebyly provedeny zásypy u záporové stěny.
 • Byla stanovena podjezdná výška v parkovacím domě. Ta činí 2,1 metru.
 • Byly řešeny detaily projektové dokumentace a byl vznesen požadavek na rozkreslení některých detailů.
 • Byl odsouhlasen odstín stěn v 1. PP – Primalex ceramic, světle šedý.
 • Byl odsouhlasen hlavní ventil – uzávěr vody.
 • 26.1.2024 proběhne jednání ohledně čerpadel a rozvodů suchovodu.
 • Byl přeměřen sklon bezbariérové rampy a porovnán s vyhláškou (12,5 %).
 • Další kontrolní den proběhne 1.2.2024.

43. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byl zahájen odvoz bednění a dalšího betonářského materiálu.
 • Nadále pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Pokračují montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Byly zahájeny drobné opravy na betonových konstrukcí, probíhá úklid uvnitř stavby. Byl odsouhlasen postup při zátkování otvorů v železobetonových stěnách.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí.
 • Trvá úkol ve vypracování výkresu dopravního značení.
 • Byly předány podklady pro el. rozvaděče.
 • Byly řešeny protipožární dveře v objektu.
 • Od 19.1.2024 budou zahájeny zásypy u záporové stěny.
 • Do 19.1.2024 technický dozor předloží stavebníkovi soupis víceprací a méněprací.
 • Projektant byl vyzván k předložení PBŘ (požárně bezpečnostní řešení stavby) s ohledem na napojení na řídící pult HZS.
 • Další kontrolní den proběhne 25.1.2024.

42. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Bylo konstatováno, že hrubá stavba parkovacího domu je dokončena (betonářské práce). Nyní dochází k čištění bednění a to je postupně připravováno na odvoz ze stavby.
 • Pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Byly zahájeny další pokračující montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Dne 9.1.2024 proběhl za účasti projektanta a TDS kontrola pohledových částí betonových konstrukcí. Byl dohodnut další postup na drobných opravách v termínu vhodných klimatických podmínek.
 • Pokračují práce na vestavbě 1. PP – sociální zázemí. Bylo dohodnuta instalace pohybového čidla pro zapnutí ventilátorů a časové relé pro zajištění pravidelné výměny vzduchu.
 • Trvá úkol ve vypracování výkresu dopravního značení.
 • Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací na rok 2024.
 • Bylo konstatováno, že hlavní jistič nelze měnit z důvodu, že veškeré energeticky náročné technologie jsou součástí 1. etapy.
 • Byl sdělen požadovaný tlak v suchovodu – 0,4 MPa.
 • Investor odsouhlasil VCP v rámci vyhřívaného nájezdu do parkovacího domu.
 • Byla odsouhlasena keramická dlažba, spárovací hmota a sanitární silikon pro vestavbu v 1. PP.
 • Další kontrolní den proběhne 18.1.2024.

41. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • V rámci 40. kontrolního dne bylo oznámeno, že hrubá stavba bude dokončena dne 20.12.2023. Tím měly být dokončeny betonářské práce na objektu. Vzhledem ke klimatickým podmínkám došlo k posunu a betonářské práce budou ukončeny až 6.1.2024.
 • Pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Od 10.1.2024 budou zahájeny další pokračující montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Dne 9.1.2024 proběhne za účasti projektanta a TDS kontrola pohledových částí betonových konstrukcí.
 • Byl předložen aktualizovaný výkres dopravního značení v exteriéru stavby. Opětovně neschváleno s požadavkem na přepracování.
 • Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram prací na rok 2024.
 • Byl řešen hlavní jistič, tlak v suchovodu a výhřev nájezdu do parkovacího domu. Finální řešení u všech záležitostí bude přijato na dalších kontrolních dnech stavby.
 • Další kontrolní den proběhne 11.1.2024.

40. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Zhotovitelem díla bylo oznámeno, že hrubá stavba bude dokončena dne 20.12.2023. Tímto budou dokončeny betonářské práce na objektu.
 • Ke dni 18.12.2023 bude ukončeno uložení výztuží na stěny a stropy a dojde k závěrečné přejímce ze strany TDS.
 • Pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Pokračují montážní práce na ocelových konstrukcích.
 • Byla převzata hydroizolace a tepelná izolace ve vestavbě v 1. PP.
 • Byl upřesněn systém otevírání závor parkovacího systému v případě krizové situace. Je nutné závory napojit na systém EPS.
 • Byl předložen výkres dopravního značení v exteriéru stavby. Ten bude přepracován a předložen ke schválení.
 • Další kontrolní den proběhne 4.1.2024.

39. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byl konstatován posun termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Některé práce byly pozastaveny. Tento výpadek nebude mít zásadní vliv na dokončení celého díla.
 • Průběžně se provádí uložení výztuže na stěny a stropy (5. NP), které postupně přebírá TDS a dává pokyny k betonáži. Byly oznámeny termíny závěrečných přejímek výztuží.
 • Pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Byly zahájeny pokračující práce na montážích ocelových konstrukcí, a to venkovními žaluziemi, schodišti, střešní konstrukcí a výtahovými šachtami.
 • Projektantem a TDS byly odsouhlaseny Změnové listy č. 1 a č. 2.
 • Byly podány informace k připojení parkovacího domu na přenosovou soustavu (elektrická energie) – zajišťuje společnost MOPRE.
 • Další kontrolní den proběhne 14.12.2023.

37. a 38. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Průběžně se provádí uložení výztuže na stěny a stropy (5. NP), které postupně přebírá TDS a dává pokyny k betonáži.
 • Pokračují montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Od 4.12.2023 budou opětovně zahájeny práce na montážích ocelových konstrukcí, a to venkovními žaluziemi, schodišti, střešní konstrukcí a výtahovými šachtami.
 • Byl odsouhlasen typ čerpadla i s ohledem na dimenzi suchovodu bez dopadu na cenu.
 • Byla řešena obchůzková trasa do tělocvičny ZŠ Komenského.
 • Bylo sděleno, že demontáž stavebního jeřábu proběhne v druhé polovině ledna 2024.
 • Pokračují stavební práce ve vestavbě v 1. PP – sociální zázemí domu. Dne 11.12.2023 bude provedena pokládka topných rohoží včetně izolace, betonáž podlah proběhne 14.12.2023.
 • Byl diskutován princip otevírání závor u parkovacího systému s ohledem na požárně bezpečností řešení stavby. Dále byl připomínkován typ hlavního rozvaděče a jeho přizpůsobení pro napájení parkovacího systému.
 • Bylo oznámeno přerušení stavebních činností v termínech od 20.12.203 do 2.1.2024. V tyto dne (od 21.12.2024) bude zneplatněno přenosné dopravní značení v úseku podél bytových domů Sadová 17-21 a Sadová 23-25.
 • Další kontrolní den proběhne 7.12.2023.

35. a 36. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Průběžně se provádí uložení výztuže na stěny a stropy (4. a 5. NP), které postupně přebírá TDS a dává pokyny k betonáži.
 • Byly dokončeny zásypy u záporové stěny včetně hutnění. Byla provedena statická zkouška s vyhovujícím výsledkem a došlo k betonáži podkladním betonem.
 • Byly zahájeny montážní práce na vnitřních elektroinstalacích.
 • Opětovně je zahájena práce na montážích ocelových konstrukcí, a to venkovními žaluziemi.
 • Byly zahájeny stavební práce ve vestavbě v 1. PP.
 • Bylo dořešeno číselné označení jednotlivých parkovacích míst.
 • Koordinátorem BOZP byla předána cenová nabídka na zpracování dokumentů: provozní řád, protipožární poplachové směrnice. Tyto dokumenty byly ze strany města objednány.
 • Byl představen dodavatel parkovacího systému – přítomen zástupce společnosti EBIS. Byla řešena stavební připravenost, a to včetně trasy datové kabeláže.
 • Další kontrolní den proběhne 23.11.2023

34. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Průběžně se provádí uložení výztuže na stěny a stropy (3. NP), které postupně přebírá TDS a dává pokyny k betonáži.
 • Pokračují zásypy u záporové stěny a boční stěny parkovacího domu (směrem ke sportovnímu hřišti). Použit bude výkopek ze základů parkovacího domu. Bylo dohodnuto provedení zkoušky únosnosti zásypů u záporové stěny.
 • Bylo dohodnuto uložení venkovních drenáží, zhotovitel požaduje přesný detail odvětrávacích hlavic.
 • Byla řešena vestavba v 1. PP, a to s ohledem na odvětrání ze sociálního zázemí.
 • Byla provedena vizuální kontrola stropů a byla odsouhlasena možnost montáže vnitřních rozvodů.
 • Byl diskutován parkovací systém.
 • Další kontrolní den proběhne 9.11.2023.

33. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Průběžně se provádí uložení výztuže na stěny a stropy (3. NP), které postupně přebírá TDS a dává pokyny k betonáži.
 • Pokračují zásypy u záporové stěny a boční stěny parkovacího domu (směrem ke sportovnímu hřišti). Použit bude výkopek ze základů parkovacího domu. Bylo dohodnuto provedení zkoušky únosnosti zásypů u záporové stěny.
 • Stavebník požádal o organizovanou prohlídku stavby pro budoucí uživatele. Předběžně byl dohodnut termín: 04 až 05/2024.
 • Stavebník požádal o souhrn počtu parkovacích míst včetně počtu ZTP a vozidel na jiné pohony (LPG, CNG,..).
 • Byla řešena síť v 1. PP proti hlodavcům, ptákům a hmyzu.
 • Další kontrolní den proběhne 26.10.2023.

32. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Průběžně se provádí uložení výztuže na stěny a stropy (2. NP), které postupně přebírá TDS a dává pokyny k betonáži.
 • Zhotovitel díla byl vyzván k doplnění soupisu víceprací a méně prací. Kompletnost materiálů ověří a kontrolu provede TDS a autorský dozor.
 • Stavebník požádal o vyklizení mezideponie za ČOV v termínu do 31.10.2023.
 • Pokračují zásypy u záporové stěny a boční stěny parkovacího domu (směrem ke sportovnímu hřišti). Použit bude výkopek ze základů parkovacího domu.
 • Stavebník požádal o zpracování stavební připravenosti pro instalaci parkovacího systému – závora, parkovací karty.
 • Byly upřesněny zásady pro realizaci vestavby v 1. PP – hygienické zázemí. Výška vyzdívky bude činit 2,1 metru a stěny budou opatřeny omyvatelným nátěrem.
 • Další kontrolní den proběhne 26.10.2023.

31. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Průběžně se provádí uložení výztuže na stěny a stropy (2. NP), které postupně přebírá TDS a dává pokyny k betonáži.
 • Zhotovitel díla předložil soupis víceprací a méně prací. Jeho správnost ověří a kontrolu provede TDS a autorský dozor.
 • Po kontrole budou vystaveny změnové listy pro přípravu dodatku ke smlouvě o dílo.
 • Bylo konstatováno, že na jaře 2024 budou zahájeny stavební práce pro napojení parkovacího domu na distribuční soustavu EG.D (E-ON).
 • Byly zahájeny zásypy u záporové stěny a boční stěny parkovacího domu (směrem ke sportovnímu hřišti). Použit bude výkopek ze základů parkovacího domu.
 • Další kontrolní den proběhne 19.10.2023.

29. a 30. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Je dokončen přístupový chodník k parkovací domu. Bylo posunuto mobilní oplocení.
 • Je dokončen „suchovod“ v 1. NP dle projektové dokumentace, k realizaci v dalších podlažích bude nutné přepracovat projektovou dokumentaci.
 • Byl předložen typ čerpadla, projektant do příštího dne prověří vhodnost a podá stanovisko k možné instalaci.
 • Byla diskutována záležitost ohledně parkovacího systému – závora. Projektant zpracuje stavební připravenost (slaboproud).
 • Proběhla kontrola připravenosti osvětlení. V horní části je současné, plně vyhovující, vchod (vjezd) bude řešen dle PD. Nutno doplnit veřejné osvětlení u přístupového chodníku.
 • Momentálně probíhá ukládání výztuže pro betonáže v rámci 1. NP a 2. NP včetně sjezdových ramp.
 • Další kontrolní den proběhne 12.10.2023.

28. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Finišují práce na přístupovém chodníku od bytového domu Sadová 23-27. Po dokončení bude posunuto mobilní oplocení.
 • Je dokončeno zastřešení trapézovým plechem po osu č. 5.
 • Momentálně probíhá ukládání výztuže pro betonáž stropu 1. NP
 • V termínech cca 22.9.2023 a 25.9.2023 proběhne betonáž stropů. V tyto dny dojde k neprůjezdnosti v okolí stavby. O těchto skutečnostech bude město informovat v samostatné zprávě neprodleně po upřesnění termínu.
 • Další kontrolní den proběhne 21.9.2023.

27. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Je dokončena část ocelové konstrukce a provádí se zastřešení trapézovým plechem po osu č. 5.
 • Pokračují práce na přístupovém chodníku od bytového domu Sadová 23-27.
 • V termínu cca 18.9.2023 proběhne betonáž stropů. V tento den dojde k neprůjezdnosti v okolí stavby. O těchto skutečnostech bude město informovat v samostatné zprávě neprodleně po upřesnění termínu.
 • Dne 11.9.2023 proběhne pracovní jednání ohledně dílenské dokumentace k výtahu.
 • BOZP doporučí městu způsob vypracování provozního dokumentu, resp. provozního řádu parkovacího domu pro běžný chod.
 • TDS bude kontaktovat zástupce společnosti MOPRE ohledně napojení dokončené stavby na distribuční soustavu E-ON (EG.D)
 • Další kontrolní den proběhne 14.9.2023.

25. a 26. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byly zahájeny a probíhají betonářské práce na výstavbě 1. NP.
 • Byly zahájeny a provádí se práce na přístupovém chodníku k parkovacímu domu s návazností na chodník v okolí domu Sadová 23-27.
 • Pravděpodobně dle stanoveného harmonogramu bude 11.9.2023 provedena betonáž stropů v 1. NP. V tento den bude zcela uzavřen úsek místní komunikace v okolí stavby z důvodu přistavení čerpadla na beton.
 • Byla zahájena montáž ocelových konstrukcí – zejména se jedná o střechu nad 1. NP v místech, kde bude navazovat II. etapa výstavby.
 • Dále se řeší další ocelové konstrukce s ohledem na dílenskou dokumentaci – zejména se jedná o venkovní schodiště a výtahové šachty.
 • Další kontrolní den proběhne 7.9.2023.

24. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Byly dokončeny výkopové práce pro základové pasy s postupným přejímáním ze strany stavebního dozoru a statika.
 • V převzatých částech pokračuje provedení podkladní betonáže a provádí se výztuž včetně uložení zemnící pásky.
 • Výztuž je průběžně přebírána za účasti TDS a statika. Po odsouhlasení probíhá betonáž základových pasů.
 • Probíhá navážka kolem základových pasů s hutněním a přípravou pro podkladový beton.
 • Dne 23.8.2023 proběhne betonáž 3. části podlahy v 1. NP. Dojde k uzavření komunikace v úseku stavby pro přistavení čerpadla. Dále po technologické přestávce bude probíhat leštění podlahy – hlučné práce.
 • Byly odsouhlaseny detaily pro dílenskou dokumentaci ocelových konstrukcí.
 • Další kontrolní den proběhne 24.8.2023.

23. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Dokončují se výkopové práce pro základové pasy s postupným přejímáním ze strany stavebního dozoru a statika.
 • V převzatých částech pokračuje provedení podkladní betonáže a provádí se výztuž včetně uložení zemnící pásky.
 • Výztuž je průběžně přebírána za účasti TDS a statika. Po odsouhlasení probíhá betonáž základových pasů.
 • Probíhá navážka kolem základových pasů s hutněním a přípravou pro podkladový beton.
 • Dne 14.8.2023 proběhne betonáž 2. části podlahy v 1. NP. Dojde k uzavření komunikace v úseku stavby pro přistavení čerpadla. Dále po technologické přestávce bude probíhat leštění podlahy – hlučné práce.
 • Byla provedena zátěžová statická zkouška mezi osami 2-3 s vyhovujícím výsledkem.
 • Byly zahájeny práce pro základ v rámci výstavby schodiště budované v rámci II. etapy – první etapou by byl znemožněn přístup.
 • Řeší se detaily pro dílenskou dokumentaci ocelových konstrukcí.
 • V 9/2023 budou zahájeny práce na ocelových konstrukcích.
 • V termínu 11/2023 provede TDS projednání dílčích změn se stavebním úřadem MěÚ Blansko a oznámí stavebnímu úřadu termíny kontrolních prohlídek.
 • Další kontrolní den proběhne 17.8.2023.

22. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují výkopové práce pro základové pasy s postupným přejímáním ze strany stavebního dozoru a statika.
 • V převzatých částech pokračuje provedení podkladní betonáže a provádí se výztuž včetně uložení zemnící pásky.
 • Výztuž je průběžně přebírána za účasti TDS a statika. Po odsouhlasení probíhá betonáž základových pasů.
 • Provádí se hrubé terénní úpravy terénu pro přístupové komunikace k parkovacímu domu.
 • Byl osazen poklop do retenční nádrže dle změny odsouhlasené dne 6.7.2023
 • Byla odsouhlasena dlažba na venkovních přístupových chodnících – 200/200/60 mm.
 • Bylo odsouhlaseno barevné provedení opláštění výtahů a střechy – RAL 7035, RAL 9002.
 • Bude proveden základ pro výstavbu schodiště budované v rámci II. etapy – první etapou by byl znemožněn přístup.
 • V 9/2023 budou zahájeny práce na ocelových konstrukcích.
 • V termínu 11/2023 provede TDS projednání dílčích změn se stavebním úřadem MěÚ Blansko a oznámí stavebnímu úřadu termíny kontrolních prohlídek.
 • Další kontrolní den proběhne 10.8.2023.

21. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují výkopové práce pro základové pasy s postupným přejímáním ze strany stavebního dozoru a statika.
 • V převzatých částech pokračuje provedení podkladní betonáže a provádí se výztuž včetně uložení zemnící pásky.
 • Výztuž je průběžně přebírána za účasti TDS a statika. Po odsouhlasení probíhá betonáž základových pasů.
 • Provádí se hrubé terénní úpravy terénu pro přístupové komunikace k parkovacímu domu.
 • Dne 31.7.2023 bude provedena zkouška těsnosti kanalizace.
 • Strop nad retenční nádrží se bude pravděpodobně realizovat dne 2.8.2023. V tento den bude neprůjezdný úsek v okolí stavby na ul. Sadová. Bude přistaveno čerpadlo na beton. Po stanovení přesného termínu realizace bude tato informace předána veřejnosti prostřednictvím informačních kanálů města.
 • Byla dohodnuta změna výstavby opěrných stěn ve svahu. Dojde k nahrazení ztraceného bednění železobetonovým provedením. Zhotovitel provádí ocenění změny.
 • Projektant zakreslí prostupy pro vedení silnoproudu a PBS (MaR).
 • Byly řešeny svody srážkových vod a napojení do retenční nádrže.
 • Byl odsouhlasen poklop do retenční nádrže dle změny projektanta ze dne 6.7.2023.
 • Další kontrolní den proběhne 3.8.2023.

Další kontrolní den proběhne 9.3.2023 za účasti statika.

Popis parkovacího domu

Konstrukční řešení a pohledové ztvárnění objektu Parkovací dům koresponduje s okolní zástavbou a okolím, dispoziční řešení, jakož i celkové ztvárnění okolí objektu vyplývají z požadavků investora a návrhu projektanta.

Parkovacím dům bude řešen jako vícepatrový objekt (5 pater a 5 mezipater). moderního kubického vzhledu („pohledová“ monolitická ŽB konstrukce), v širokém parteru (upřednostněn šířkový objem stavby), s podlouhlou vodorovnou línií provětrávacích (okenních) pásů krytých kovovými pevnými žaluziemi, z horní strany stavba odlehčená kovovým zastřešením (subtilní nosná konstrukce, pultová plechová střecha mírného sklonu ve spádu svahu). Ve štítových stěnách předsazené kovové konstrukce přístupových schodišť do jednotl. pater ze stran také krytých žaluziemi a šachty výtahu v moderním opláštění PUR panely.

Stavba jako celek využívá svažitého terénu, do kterého je včleněna – z horní SV strany svahu vjezd do objektu do posledního nejvyššího podlaží (5,6 mezipatro), opačná JZ strana plně pohledově otevřena přes všechna podlaží (1.–5. patro) - kombinovaná podlaží (nadzemní, podzemní – suterénní). Objekt respektuje stávající terén.

Objekt Parkovací dům bude řešen ve 2 etapách (realizačně termínově oddělených, ale funkčně navazujících, kde 1.etapa je nezávislá na 2.etapě (delší časový odstup). Samostatný objekt v 1. etapě bude striktně oddělenou částí celku (1.a 2. etapa) z hlediska pohledového i konstrukčního.

V objektu Parkovací dům bude počet parkovacích stání 288 (I.etapa 120 parkovacích mist + II. etapa 168 parkovacích míst) dělen mezi standardní parkovací pozice, parkování osob ZTP 6+2 ((viz B.2.4), parkování aut s alternativním pohonem (LPG, CNG) 12+17.

V příloze tohoto článku naleznete řez Parkovacím domem a fotografie dotčené lokality.Přiložené soubory

 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události
 • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: DIVADLO NA HLÍNĚ / AŤ ŽIJÍ DCHOVÉ

 • PŘEDSTAVUJEME MLADÉ TALENTY: ELENA A NATÁLIE SABOLOVY

 • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: OSTRAVA, FRÝDEK MÍSTEK

 • OPEN turnaje v Adamově

 • HUDEBNÍ LÉTO 2024: LAURA A JULIE ANNA JIRKŮ

 • S DĚTMI DO KRÁSENSKA


 • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: PRAHA S PRŮVODKYNÍ KATEŘINOU + CHOCOTOPIA
Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK