Parkovací dům Sadová – 1. etapa

AKTUALIZACE: Zveřejňujeme část záznamu z 13. kontrolního dne stavby – 25.5.2023.

13. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují výkopové práce pro základové pasy, byla převzata část základové spáry včetně měření únosnosti za účasti statika.
 • V rámci těchto částí základů byla provedena podkladní betonáž a provádí se výztuž včetně uložení zemnící pásky.
 • Výztuž je průběžně přebírána za účasti TDS a statika. Po odsouhlasení probíhá betonáž základových pasů.
 • Statik nově stanovil požadavky modulu přetvárnosti na základovou spáru.
 • Dokončuje se přípojka kanalizace, nutno dokončit šachtu a napojení do hlavního řadu.
 • Provádí se opatření nad záporovou stěnou s ohledem na dešťové srážky.
 • Vodovodní přípojka je dokončena, po dobu stavby bude spotřeba fakturována zhotoviteli díla.
 • Projektant převzal vizuální podobu betonů.
 • Připravují se prostupy pro drenáže.
 • Řeší se venkovní žaluzie a zábradlí k únikovému východu.
 • Další kontrolní den proběhne 1.6.2023.

12. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují výkopové práce pro základové pasy, byla převzata část základové spáry včetně měření únosnosti za účasti statika.
 • V rámci těchto částí základů byla provedena podkladní betonáž a provádí se výztuž včetně uložení zemnící pásky.
 • V dalších částech základové osy „A“ (osa a je podélně vedený základ ve spodní části stavby – souběh s budovou školy směrem k tělocvičně) je požadavek statika prohloubit výkop o cca 0,8 m a nahradit nevhodnou zeminu betonem. Všichni zainteresovaní s tímto řešením souhlasí.
 • Proběhlo převzetí stavebního jeřábu
 • Bylo přijato řešení v křížení splaškové kanalizace s horkovodem vedoucím k objektu ZŠ Komenského, splašková kanalizace povede nad horkovodem.
 • Statik určí lhůtu po betonáži základových pasů k možnosti provedení zásypů a hutnění navážky.
 • Nadále se řeší sklon trapézových plechů – střecha.
 • Pokračuje se v hledání řešení pochozích plechů.
 • Další kontrolní den proběhne 25.5.2023

11. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Nadále pokračují výkopové práce pro 1. PP a pro základové pasy, byla převzata část základové spáry včetně měření únosnosti za účasti statika
 • Dne 11.5.2023 proběhla výstavba jeřábu, dne 12.5.2023 proběhne jeho revize a zprovoznění. Nedílnou součástí bude i vyjádření statika k zabezpečení svahu na jeřábem
 • Přijato řešení v křížení splaškové kanalizace s horkovodem vedoucím k objektu ZŠ Komenského
 • Přítomní byli seznámeni s výsledkem archeologického průzkumu a bylo sděleno, že další archeologický dohled není nutný
 • Dne 16.5.2023 dojde k převzetí prvních výztuží, po kontrole budou moci být zahájeny betonářské práce
 • Bylo řešeno provedení výtahové šachty, TDS upozornil na nutnost dodržet ustanovení vyhl. č. 398/2006 Sb.
 • Projektant požaduje zachování sklonu trapézových plechů
 • Byly řešeny pochozí plechy, projektant a investor vyjádřili nesouhlas s pororošty 30 x 30mm s ohledem na pohyb starších osob (chůze pomocí holí) a ženské obuvi (podpadky)
 • Další kontrolní den proběhne 18.5.2023

10. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Pokračují výkopové práce pro 1. PP a pro základové pasy, byla převzata část základové spáry včetně měření únosnosti za účasti statika
 • Je připravena plocha pro výstavbu jeřábu, plochu převzal statik, stavba jeřábu proběhne 11.5.2023 za úplné uzavírky části komunikace Sadová
 • Dokončena je přípojka elektrické energie
 • Přijato řešení v napojení splaškové kanalizace na hlavní řad, v rámci kontrolního dne odsouhlaseno zástupcem společnosti GasNet
 • V rámci kontrolního dne proběhl archeologický průzkum
 • Byla řešena kolize se stávajícím rozvodem horkovodu v blízkosti stavby
 • Projektant se vyjádří ke sklonu trapézových plechů – střecha, zejména s ohledem na spád, požadavek min. 5 % s ohledem na záruční podmínky

Další kontrolní den proběhne 11.5.2023

8. a 9. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Bylo dokončeno odtěžování zeminy pro druhou řadu záporové stěny
 • Pokračují výkopové práce pro 1. PP a pro základové pasy
 • Je připravena plocha pro výstavbu jeřábu, plochu převzal statik
 • V realizaci je přípojka elektrické energie
 • Přijato řešení v napojení splaškové kanalizace na hlavní řad
 • Došlo k zabezpečení staveniště ze spodní strany stavby v souladu s požadavky vedení školy
 • Bude nutné řešit kolizi se stávajícím rozvodem horkovodu v blízkosti stavby
 • Byl dohodnut postup při zkouškách nepropustnosti požární nádrže
 • Bylo dohodnuto provedení svislých svodů dešťových vod – vedení PVC, šedá barva
 • Byl řešen sklon trapézových plechů – střecha, zejména s ohledem na spád, požadavek min. 5 %
 • Byly dořešeny nejasnosti ohledně přístupu k retenční (požární) nádrži

Další kontrolní den proběhne 4. 5. 2023.

7. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • dokončuje se odtěžování zeminy pro druhou řadu záporové stěny
 • byly zahájeny výkopové práce pro 1. PP a pro základové pasy
 • je připravována plocha pro výstavbu jeřábu
 • byly upřesněny podmínky pro přípojku vody, zejména na připravenost zemních prací, navrtávku vodovodní sítě provede společnost ADAVAK
 • byla řešena přeložka části plynového potrubí dle stanoviska společnosti GasNet
 • bylo schváleno umístění zemnící pásky
 • bylo vzato na vědomí, že dne 12.4.2023 byl proveden odběr vzorků výkopku pro jeho rozbor v akreditované laboratoři
 • byl vznesen požadavek na zabezpečení staveniště ze spodní strany (od ZŠ) proti pádu kamenů a výkopku
 • bylo vzato na vědomí přerušení stavby v průběhu deštivých dnů 15. týdne 2023
 • další kontrolní den proběhne 20.4.2023

6. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • probíhá odtěžování zeminy pro druhou řadu záporové stěny, došlo k sesuvu půdy pod výpažnicemi, , byla sjednána náprava
 • část výkopku, který bude vhodný pro zpětný zásyp byl uložen na mezideponii
 • byl odsouhlasen standard pro „pohledový beton“ a byly dohodnuty standardy pro případné odstranění drobných defektů na pohledových plochách
 • provádí se přípojka el. energie, vody a kanalizace, byla zjištěna kolize nové trasy kanalizace se stávajícím rozvodem plynu
 • od cca 15.4.2023 proběhne montáž stavebního jeřábu
 • další kontrolní den proběhne 13.4.2023, v rámci něho bude vznesen požadavek na zabezpečení objektu tělocvičny proti pádu kamenů nebo sesuvům odtěžené zeminy.
5. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"
 • tahové kotvy v první řadě včetně výdřevy záporové stěny byly převzaty statikem
 • od 1. 4. 2023 začne odtěžování zeminy pro druhou řadu záporové stěny, výkopek bude ponechán na stavbě
 • byl představen harmonogram betonářských prací včetně pohledových ukázek z jiných staveb, byl odsouhlasen standard pro realizaci, zahájení betonářských prací je naplánováno od 2.5.2023
 • byl vznesen požadavek na dočasné (krátkodobé) uzavření komunikace v úseku stavby v rámci betonování stropů – pumpa na beton, odsouhlaseno, v týdenním předstihu bude město informovat veřejnost o uzavírce
 • provádí se přípojka el. energie, vody a kanalizace, byla zjištěna kolize nové trasy kanalizace se stávajícím rozvodem plynu
 • byla předána projektová dokumentace elektro ve dvojím vyhotovení
 • Od cca 15. 4. 2023 proběhne montáž stavebního jeřábu
 • Další kontrolní den proběhne 6.4.2023.

4. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Bylo dokončeno oplocení staveniště – zejména ve spodní části stavby
 • Provedena výdřeva záporové stěny
 • Provádí se vrtání pro tahové kotvy a kotvení na záporovou stěnu
 • Dokončena příprava na zbudování přípojky pro dodávky el. energie a vody, realizace v 13. týdnu 2023
 • Od cca 15. 4. 2023 proběhne montáž stavebního jeřábu
 • Další kontrolní den proběhne 30. 3. 2023.

3. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Bylo dokončeno oplocení staveniště – zejména ve spodní části stavby
 • Jsou provedeny vrty na záporovém pažení a osazování ocelových profilů HEB, převzato statikem
 • Provedeny odkopy u záporové stěny do hloubky cca 2 metry
 • Bude provedena výdřeva záporové stěny
 • Byla zahájena příprava na zbudování přípojky pro dodávky el. energie a vody
 • Bude upravena zeleň u nezpevněné cesty směrem ke staveništi – zasahující do profilu komunikace
 • Další kontrolní den proběhne 23. 3. 2023.

2. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Proběhlo vytyčení horkovodního kanálu (CZT), nachází se mimo stavbu
 • Bylo dokončeno vytyčení stavby – polohové umístění
 • Bude dokončeno oplocení staveniště – zejména ve spodní části stavby
 • Provádí se vrty na záporovém pažení a osazování ocelových profilů HEB
 • Od 13.3.2023 začne provádění odkopů u záporové stěny
 • Byla odsouhlasena Kniha svítidel
 • Byla projednána možná změna projektu – nahrazení hydraulického výtahu výtahem

Další kontrolní den proběhne 16.3.2023 za účasti statika.

1. kontrolní den stavby "Parkovací dům Sadová – 1. etapa"

 • Jsou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě kromě topného kanálu k ZŠ Komenského
 • Provádí se vytyčení stavby – polohové umístění
 • Všechna vozidla stavby a dalších účastníků budou řádně označena štítky na čelních sklech „stavba“
 • Část staveniště je již oploceno, doplněno bude ze spodní strany – zodpovídá stavba
 • Dne 6. 3. 2023 bude odstraněna část zábradlí nad bývalým parkovištěm – provede město
 • Zhotovitelem bude viditelně zveřejněn štítek „stavba povolena“ a oznámení o zahájení prací Inspektorátu bezpečnosti práce Brno
 • Od 6. 3. 2023 je plánováno zahájení prací na vrtech pro zápory

Další kontrolní den proběhne 9.3.2023 za účasti statika.

Popis parkovacího domu

Konstrukční řešení a pohledové ztvárnění objektu Parkovací dům koresponduje s okolní zástavbou a okolím, dispoziční řešení, jakož i celkové ztvárnění okolí objektu vyplývají z požadavků investora a návrhu projektanta.

Parkovacím dům bude řešen jako vícepatrový objekt (5 pater a 5 mezipater). moderního kubického vzhledu („pohledová“ monolitická ŽB konstrukce), v širokém parteru (upřednostněn šířkový objem stavby), s podlouhlou vodorovnou línií provětrávacích (okenních) pásů krytých kovovými pevnými žaluziemi, z horní strany stavba odlehčená kovovým zastřešením (subtilní nosná konstrukce, pultová plechová střecha mírného sklonu ve spádu svahu). Ve štítových stěnách předsazené kovové konstrukce přístupových schodišť do jednotl. pater ze stran také krytých žaluziemi a šachty výtahu v moderním opláštění PUR panely.

Stavba jako celek využívá svažitého terénu, do kterého je včleněna – z horní SV strany svahu vjezd do objektu do posledního nejvyššího podlaží (5,6 mezipatro), opačná JZ strana plně pohledově otevřena přes všechna podlaží (1.–5. patro) - kombinovaná podlaží (nadzemní, podzemní – suterénní). Objekt respektuje stávající terén.

Objekt Parkovací dům bude řešen ve 2 etapách (realizačně termínově oddělených, ale funkčně navazujících, kde 1.etapa je nezávislá na 2.etapě (delší časový odstup). Samostatný objekt v 1. etapě bude striktně oddělenou částí celku (1.a 2. etapa) z hlediska pohledového i konstrukčního.

V objektu Parkovací dům bude počet parkovacích stání 288 (I.etapa 120 parkovacích mist + II. etapa 168 parkovacích míst) dělen mezi standardní parkovací pozice, parkování osob ZTP 6+2 ((viz B.2.4), parkování aut s alternativním pohonem (LPG, CNG) 12+17.

V příloze tohoto článku naleznete řez Parkovacím domem a fotografie dotčené lokality.

 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa
 • Parkovací dům Sadová – 1. etapa