Změna financování svozu odpadu v Adamově

Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 18. 9. 2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za odpad“). Stejně tak schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Změna ve výběru poplatku za odpad od 1. ledna 2020

Zásadní změna financování svozu odpadu v Adamově

Tato změna má za cíl postupné odstranění finanční a administrativní zátěže samotného výběru poplatku za odpad. A to jak na straně poplatníků, tak na straně města Adamova. Poplatníci, kteří budou mít k 31. 12. 2019 řádně zaplaceno, tj. nebudou mít dluh na poplatku za odpad, budou vyhláškou osvobozeni a nebudou již muset poplatek za odpad platit a ani dále sledovat jeho aktuální výši. Tu se zastupitelé rozhodli pro rok 2020 nastavit na úroveň skutečných nákladů odpovídající 750 Kč, oproti minulým rokům, kdy město Adamov náklady dotovalo. Pokud poplatník dluží městu Adamovu poplatek za odpad, je v jeho zájmu jej do 31. 12. 2019 uhradit, aby byl od příštího roku osvobozen. Městu Adamov se tímto opatřením sníží i zátěž spojená s vymáháním dlužných částek. Rovněž bude vyřešen problém s dohledáváním poplatníků, kteří pronajímají vlastní nemovitost osobám bez trvalého pobytu v Adamově vytvářejících odpad a za danou nemovitost neplatí místní poplatek. Je důležité říci, že poplatníci jsou fyzické osoby, které mají ve městě trvalý pobyt, a další poplatníci dle čl. 2 vyhlášky. Fyzické osoby, které nemají ve městě trvalý pobyt a bydlí zde, mohou zvážit změnu trvalého pobytu do města Adamova. Výpadek v příjmech rozpočtu města Adamova bude kompenzován zvýšením daně z nemovitostí. Toto navýšení je navrženo tak, aby pro naprostou většinu domácností znamenalo úsporu proti dosavadnímu stavu.

Tabulka níže obsahuje výdaje v Kč jedno až čtyřčlenných domácností pro některé vybrané případy vlastnictví nemovitého majetku. Celkový finanční dopad uvedených kroků vychází pro naprostou většinu domácností pozitivně. A to tak, že částka ušetřená na poplatku za odpad bude vyšší než navýšení daně z nemovitostí a tento krok tak bude znamenat snížení životních nákladů. Nejvíce touto změnou ušetří vícečetné rodiny. Změna se dotkne některých jednočlenných domácností, pokud ještě například vlastní samostatně stojící garáž (políčka tabulky s červeným podbarvením).

Co z toho plyne pro občany města:

1. Pokud si nejste jisti, zda nedlužíte za poplatek za odpad

  • můžete se dotázat na tel. čísle 516 499 629, osobní návštěvou na úřadě u paní Můčkové, odbor ekonomický či emailem na [email protected]

2. Pokud nedlužíte v této době za poplatek za odpad

  • zaplatíte do 31. 5. příštího roku částku uvedenou na složence zaslané finančním úřadem za daň z nemovitostí
  • pokud jste platili poplatek za odpad trvalým příkazem k úhradě z účtu nebo přes SIPO, zrušte tuto platbu

3. Pokud máte aktuálně dluh za poplatek za odpad

  • můžete jeho splacením do 31. prosince 2019 přejít do skupiny nedlužících; dále platí postup dle bodu 2

4. Pokud budete dlužit za poplatek za odpad k 1. lednu 2020

  • zaplatíte do 31. května 2020 částku uvedenou na složence poslané finančním úřadem
  • zaplatíte do 30. června 2020 poplatek za odpad ve výši 750 Kč
  • měli byste splácet dluh za poplatek za odpad, jeho splacením přejdete do skupiny nedlužících; v následujícím roce platí postup dle bodu 2
Současná daň z nemovitostí pro rok 2019 Současná daň z nemovitostí 2019 plus schválený poplatek za odpad pro rok 2020 pro domácnost s počtem osob Nová daň z nemovitostí 2020 plus poplatek 0,-
Kč pro poplatníky osvobozené (suma za celou domácnost)
1 osoba 2 osoby 4 osoby
rodinný dům přízemní 100 m2, zahrada 1 000 m2, garáž 20 m2 470 1 220 1 970 3 470 1 590
rodinný dům přízemní 100 m2, zastavěná plocha 250 m2, zahrada 1 000 m2, garáž 20 m2 520 1 270 2 020 3 520 1 740
rod. dům jednopatrový 70 m2, zahrada 1 000 m2, garáž v domě 300 1 050 1 800 3 300 840
byt 60 m2 202 952 1 702 3 202 606
byt 60 m2 + garáž 20 m2 362 1 112 1 862 3 362 1 326
byt 90 m2 303 1 053 1 803 3 303 909
byt 90 m2 + garáž 20 m2 463 1 213 1 963 3 463 1 629Přiložené soubory

  • Změna financování svozu odpadu v Adamově