Poplatkové období 2020

Zastupitelstvo města Adamova na svém 9. zasedání konaném dne 11. 12. 2019 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 750,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2020. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.

Poplatkové období 2020

Tato poplatková povinnost se týká osob, které měly k datu 31.12.2019 na svém poplatkovém účtu evidován nedoplatek na poplatku za komunální odpad. Ostatní osoby jsou od placení poplatku za komunální odpad osvobozeni.

Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny
Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod
a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod.
čtvrtek a pátek ZAVŘENO,
složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz. poplatky v uvedené tabulce.

Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: [email protected] identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

NÁZEV POPLATKU

SPLATNOST

SAZBA POPLATKU

POZNÁMKA

POPLATEK ZE PSŮ

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa téhož držitele

SS 1341002020

rodinný dům

30. 6. 2020

300,- Kč

450,- Kč

30. 6. 2020

150,-Kč

225,- Kč

Osoba starší 65 let

30. 6. 2020

150,-Kč

225,- Kč

Důchodce *

ostatní místa

30. 6. 2020

700,- Kč

1 000,- Kč

30. 6. 2020

200,- Kč

300,- Kč

Osoba starší 65 let

30. 6. 2020

200,- Kč

300,- Kč

Důchodce *

KOMUNÁLNÍ ODPAD

30. 6. 2020

750,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 4/2019

SS 1340002020

ZAHRÁDKY

31. 1. 2020

dle uzavřené smlouvy

SS 10122131

* důchodce: osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu – nutné prokázat

Odbor ekonomický