Poplatkové období 2021

Zastupitelstvo města Adamova na svém 13. zasedání konaném dne 14. 12. 2020 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 750,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2021. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. Tato poplatková povinnost se týká osob, které měly k datu 31.12.2020 na svém poplatkovém účtu evidován nedoplatek na poplatku za komunální odpad. Ostatní osoby jsou od placení poplatku za komunální odpad osvobozeny.

Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz poplatky v uvedené tabulce.

Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: [email protected] identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

NÁZEV POPLATKU

SPLATNOST

SAZBA POPLATKU

POZNÁMKA

POPLATEK ZE PSŮ

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa téhož držitele

SS 1341002021

rodinný dům

30.6.2021

300,- Kč

450,- Kč

30.6.2021

150,- Kč

225,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2021

150,-Kč

225,- Kč

Důchodce *

ostatní místa

30.6.2021

700,- Kč

1 000,- Kč

30.6.2021

200,- Kč

300,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2021

200,- Kč

300,- Kč

Důchodce *

KOMUNÁLNÍ ODPAD

30.6.2021

750,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 4/2019

SS 1340002021

Tato poplatková povinnost se týká osob, které měly k datu 31.12.2020 na svém poplatkovém účtu evidován nedoplatek na poplatku za komunální odpad. Ostatní osoby jsou od placení poplatku za komunální odpad osvobozeny.

ZAHRÁDKY

31.1.2021

dle uzavřené smlouvy

SS 10122131

* důchodce: osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu – nutné prokázat

Odbor ekonomický