Ptačí svatyně je v kvalitě vody nadále bezvadná, u dalších jsou výhrady

Od roku 2014 je tradičně touto dobou zajišťován z finančních prostředků města rozbor vod pěti vybraných studánek. Výjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy byl běžný život v republice ovlivněn covidovou epidemií. Ve srovnání s loňskem byly dvě josefovské Tróbky nahrazeny studánkami Pod Novým hradem a Bažantí (U kalicha) a byly to právě tyto dvě, které v testu výrazně neuspěly.

Začněme však referovat od těch s vodou, jejíž konzumace neuškodí zdraví člověka. Bezkonkurenčně nejkvalitnější byla v letošním testu voda ze studánky Ptačí svatyně, ale to není nijak překvapivé, protože voda z ní vykazuje nezávadnost již po několik desetiletí.
Na druhém místě skončila voda ze studánky U psa. Má však drobný škraloup, neboť obsahuje chloridy na úrovni maxima, které povoluje vyhláška definující pitnou vodu. Loňské testování zjistilo pro tuto studánku hodnotu chloridů asi o jednu třetinu nižší než to letošní.
Voda odebraná ze studánky Slučí měla slabý náznak toho, že by mohla být z hlediska mikrobiologie závadná. Místo požadovaného nulového výskytu koliformních bakterií tam byla ve vzorku přece jen jedna zjištěna. Zde je třeba zdůraznit, že přítomnost těchto bakterií pouze indikuje možnost, že voda je zdraví škodlivá. Nicméně pravidla pro zařazení vody do hygienicky nezávadné jsou v tomto případě nastavena na zásadní nepřítomnost tohoto typu bakterie.
Zatímco voda ze studánky Slučí se pohybovala na hraně požadavku kladeného na pitnou vodu, u zbývajících, již výše uvedených studánek byla přítomnost nežádoucích bakterií výrazná. Nepřekvapilo to u Bažantí studánky, u které tak tomu bylo ve všech předchozích rozborech. U této studánky lze vypozorovat, že vydatnost výtoku vody se zvyšuje prakticky bezprostředně po dešti. To svědčí o tom, že voda v této studánce je odebírána z místa nacházejícího se v malé hloubce pod povrchem, tedy je nedostatečně vyčištěná průsakem.
Poměrně zarážející je negativní výsledek testu u studánky Pod Novým hradem. U ní byla před 5 roky zrekonstruovaná jímací nádrž, z níž je pak voda trubkou vedena do vývěru ve stěně studánky. Avšak existovalo již varování z posledního měření provedeného před 4 roky, kdy v odebraném vzorku bylo zjištěno velmi malé množství koliformních bakterií. Letos však již jejich počet dosáhl řádu desítek. I když to na vodě není na první pohled příliš vidět a vše je spolehlivě v normě pro pitnou vodu, tak zákal i barva vody vytékající z této studánky jsou hodnoceny jako horší ve srovnání s vodami ze studánek, které letos testem, i když někdy s výhradou, prošly. V případě studánky Pod Novým hradem se budeme snažit vrátit vodu do kvality pitné tím, že provedeme zřejmě ještě na podzim vyčištění a dezinfekci její jímací šachty.
Protokoly obsahující naměřené hodnoty fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastností vody budou s výjimkou studánky Pod Novým hradem vyvěšeny poblíž studánek nejpozději do konce července. Dále budou protokoly pro všechny studánky zpřístupněny na webové stránce www.adamov.cz/odkazy-a-rady/podpora-komunitniho-zivota/studanky, na níž se nacházejí i protokoly všech předchozích testování.

  • Ptačí svatyně je v kvalitě vody nadále bezvadná, u dalších jsou výhrady