Tisková zpráva

Dne 23.10.2013 bylo Městu Adamov doručeno rozhodnutí o schválení projektu k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 2.10.2013 č.j. RRJV 17723/2013 pod registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/36.01498 o poskytnutí dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši Kč 6 140 474,-- Kč.

Celkové výdaje na projekt: Kč 6 140 474,--
Celkové způsobilé výdaje projektu: Kč 6 140 474,--
Zdroje žadatele: Kč 980 571,--
Podpora z ROP JV (dotace): Kč 5 159 903,--

Konkrétními výstupy projektu budou:

- kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi, dataprojektory a PC sestavami,

- 2 kompletně zmodernizované multimediální učebny,

- kompletně zmodernizovaná učebna pracovních činností,

- učebna pro žáky se specifickými vývojovými poruchami,

- mobilní učebna s možností vzdálené správy notebooků,

- interaktivní prvky ve třídách a hrací prvky na zahradách pro děti předškolního věku navštěvující MŠ

  • Tisková zpráva
  • Tisková zpráva
  • Tisková zpráva
  • Tisková zpráva
  • Tisková zpráva