Tisková zpráva

Dne 10.7.2013 bylo Městu Adamov doručeno rozhodnutí o schválení projektu k financování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ze dne 26.6.2013 č.j. RRJV 10187/2013 pod registračním číslem CZ.1.11/2.1.00/28.01413 o poskytnutí dotace z celkových způsobilých veřejných výdajů ve výši Kč 8 403 334,42,--.

Celkové výdaje na projekt: Kč 8 577 061,--
Celkové způsobilé výdaje projektu: Kč 8 403 334,42
Zdroje žadatele: Kč 1 434 228,--
Podpora z ROP JV (dotace): Kč 7.142.833

Rada města Adamova na své 62. schůzi konané dne 15.7.2013 doporučila Zastupitelstvu města Adamova odsouhlasit realizaci projektu, přijetí dotace ve výši 7 142 833,- Kč z Regionálního operačního programu Jihovýchod, zajištění dostatečného množství finančních prostředků, na spolufinancování, na profinancování realizační fáze a pokrytí případných provozních ztrát po dobu povinné minimální udržitelnosti projektu a záměr přijetí úvěru ve výši nezbytné k zajištění spolufinancování a profinancování realizační fáze projektu.

  • Tisková zpráva