Tisková zpráva

Dne 18.7.2013 byl Městu Adamov doručen protokol z kontroly ex-ante projektu s reg. č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413 na základě administrativní kontroly na městském úřadě a fyzické kontroly v místě realizace projektu. Při kontrole byla ověřována pravdivost údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace a připravenost projektu k realizaci.

Závěr: Ověřením souladu údajů uvedených v BENEFIT7 se skutečným stavem projektu a prohlídkou v místě realizace projektu nebyly zjištěny závažné nedostatky. Po doložení všech povinných příloh před podpisem smlouvy bude s žadatelem sepsána smlouva o dotaci.

  • Tisková zpráva