Moravský kras

Jedná se o největší a nejlépe vyvinutou krasovou oblast v České republice. Rozkládá se v 3 – 6 km širokém a 25 km dlouhém pruhu devonských vápenců. Dělí se na tři části:

  • severní část je odvodňována řekou Punkvou. V této části se nacházejí Amatérské jeskyně, Punkevní jeskyně s propastí Macochou, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Kateřinská jeskyně a jeskyně Kůlna, Balcarka, Hladomorna a Rasovna,
  • střední část je odvodňována Jedovnickým a Křtinským potokem, který se v Adamově z levé stany vlévá do Svitavy. Mezi nejznámější jeskyně této části patří Výpustek u Křtin, Býčí skála u Josefova a volně přístupné jeskyně Kostelík a Jáchymka,
  • jižní část odvodňuje potok Říčka, v jejímž údolí se nachází systém Hostěnického propadání, Ochozské jeskyně a jeskyně Pekárna.

Na území krasové oblasti se rozkládá taktéž stejnojmenná chráněná krajinná oblast, jejíž rozloha je 94 km2. Vyhlášena byla v roce 1956. Je tvořena vápenci středního devonu až spodního karbonu táhnoucího se v severojižním směru mezi Sloupem a Brnem na vzdálenost 25 km. Pro tento krajinný celek jsou typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby se soutěskami, ponory a vývěry vodních toků, propasti a množství jeskyní. V Moravském krasu jsou pestře zastoupena i vzácná rostlinná a živočišná společenstva a mnohé jeskyně jsou důležitými archeologickými lokalitami.

Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras sídlí v okresním městě Blansku na ulici Svitavská číslo popisné 29. Více o této oblasti a způsobu ochrany je dostupné na www.moravskykras.ochranaprirody.cz.

Býčí skála

Jeskyně Býčí skálaJedná se o jeskyni ležící v Křtinském údolí, necelých 5 km východně od Adamova. Společně s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém České republiky. Jeho délka dosahuje přes 13 km.

První zmínka o jeskyni pochází z roku 1663, kdy ji zmiňuje ve svém díle řeholník zábrdovického kláštera M. A. Vigsel. Na počátku 19. století navštívil jeskyni císař František II. a jeho žena císařovna Marie Teresie. Tuto událost připomíná v jeskyni pamětní deska.

V druhé polovině téhož století prováděl v jeskyni archeologický průzkum Jindřich Wankel, který v Jižní odbočce zjistil sídliště lovců ze starší doby kamenné. Roku 1869 zde byla nalezena bronzová soška býčka. Tento nález přiměl Wankela provést další průzkumy, které byly korunovány nálezem četných prehistorických předmětů (džbery, kotlíky, pánve, náramky, nožíky, jantarové perly apod.) a přes 40 kosterních pozůstatků, tyto nálezy jsou svým stářím řazeny do doby halštatské (polovina 6. stol. př. n. l.).

V roce 1920 byl vyčerpán Šenkův sifon, díky čemuž byla prozkoumána do té doby nepřístupná část jeskyně (nyní nazývána Nová Býčí skála). Na konci druhé světové války byla jeskyně obsazena nacisty a v Předsíni bylo plánováno vybudovat podzemní továrnu. Nakonec bylo, kvůli záplavám zde hrozícím, rozhodnuto využít jeskyni pouze jako skladiště. Přesto byla Předsíň znehodnocena vybudováním betonové podlahy.

V 80. letech došlo k objevu jeskynních prostor, které umožnily speleologům průchod kompletního jeskynního systému směrem k Rudickému propadání.

V současné době bývá jeskyně zpřístupněna pouze jednou ročně na tři víkendy v rámci tzv. dnů otevřených dveří Býčí skály (pravidelně konaná akce v měsíci květnu). V roce 2011 se v okolí Býčí skály natáčela pohádka Sněžný drak a v roce 2015 v prostorách jeskyně také pohádka Korunní princ.

Jeskyně se nachází při silnici Adamov – Křtiny, nedaleko odbočky na Olomučany. V okolí jeskyně je dostatek míst pro parkování. V případě pěšího přístupu je možné využít modrou značenou trasu z Adamova či ze Křtin. Více informací o jeskyni můžete získat zde: www.byciskala.cz.

Jáchymka

Jeskyně JáchymkaJeskyně, dříve nazývaná Evina, se nachází v Křtinském údolí necelých 5 km východně od Adamova. Jedná se o volně přístupnou jeskyni. Název získala podle poustevníka, který v ní žil v 19. století. Při archeologickém průzkumu zde bylo nalezeno velké množství fosilních kostí savců.

Z Adamova je jeskyně přístupná pohodlnou lesní pěšinou při Křtinském potoce, která je značená modrou turistickou značkou. Jeskyní trasa prochází a pokračuje dále k Býčí skále.

Jeskyně KostelíkKostelík

Kostelík, jak již název napovídá, je jeskyně, jež svým interiérem připomíná prostory kostela, na některých místech až s 8 metry vysokým stropem. Ve starší literatuře též označena jako Kamenný sál. Samotná jeskyně, byť byla vytvořena vodami dnešního Křtinského potoka, se nachází 40 metrů nad dnem údolí.

V roce 2014 se v jeskyni natáčela česko-slovenská pohádka Sedmero krkavců na motivy stejnojmenné pohádky Boženy Němcové. Hlavní hrdinka Bohdanka se zde setká se svými sedmi zakletými bratry.

Jeskyní prochází od Adamova, resp. Býčí skály do Křtin modrá turistická trasa.

Výpustek

Jeskyně VýpustekJeskyně nacházející se při silnici z Adamova do Křtin je známá od nepaměti. Obývána byla již před 15 tisíci lety. První zprávy z roku 1608 ji jmenují jako Dračí jeskyni. Na přelomu 18. a 19. století jeskyni prozkoumával František Hugo Salm.

Roku 1883 ji navštívil Jan II. Lichtenštejn. Tuto událost připomíná pamětní deska. Od 20. století se zde těžily fosfátové hlíny. Kvůli této těžbě došlo k zničení většiny archeologických nálezů.

Od druhé poloviny 30. let 20. století jeskyni využívala československá armáda pro skladování munice, kterou zkonfiskovala německá okupační armáda v roce 1939. Armáda se sem vrátila opět v roce 1943, kdy zde byla započata výstavba podzemní továrny. Výroba komponentů pro letecké motory se zde rozběhla v září 1944. V dubnu 1945 byla jeskyně evakuována a vybavení zničeno.

V 60. letech započaly práce na vybudování v části podzemní prostory protiatomového krytu pro účely československé armády. Sídlilo zde záložní vojenské velitelství pro oblast jižní Moravy s kapacitou pro 250 důstojníků. V okolí jeskyně byly vybudovány budovy sloužící jako zázemí pro strážní jednotku, v bezprostředním silničním úseku bylo zakázáno projíždějícím autům zastavovat.

K 31. prosinci 2001 byla jeskyně armádou opuštěna. Po pěti letech byla předána Správě jeskyní České republiky. V areálu proběhla rozsáhlá úprava, byly asanovány některé budovy, které byly nahrazeny parkovacími místy pro návštěvníky. Od 1. března 2008 je jeskyně celoročně zpřístupněna.

Jeskyně je přístupná pro automobilovou dopravu od Adamova směrem do Křtin. Pro pěší je odbočkou napojena na červenou turistickou trasu z Babic do Křtin. Více informací o jeskyni a cenách vstupného zde: www.caves.cz/cz/jeskyne/jeskyne-vypustek.