Poplatkové období 2019

Zastupitelstvo města Adamova na svém 3. zasedání konaném dne 12. 12. 2018 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2019. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. Úhrady platební kartou nebo v hotovosti na pokladně budou možné od 15. 1. 2019.

Tato poplatková povinnost se týká také osob, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato poplatková povinnost vznikla 1. 1. 2013.
Dále se poplatková povinnost týká cizinců, kteří mají na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt ve městě na dobu delší než 90 dnů.

Informace pro platbu v hotovosti na pokladně:
PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA RODINU ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ CHCETE ÚHRADU PROVÉST. Úhradu je možné provádět za jednotlivé členy rodiny postupně, nejpozději však do 30. 6. 2019.
Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz. poplatky v uvedené tabulce.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: [email protected] identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

Název poplatku splatnost sazba poplatku poznámka
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého dalšího psa
téhož držitele
SS 1341002019
rodinný dům 30.6.2019 300,- Kč 450,- Kč
30.6.2019 150,- Kč 225,- Kč důchodce
ostatní místa 30.6.2019 700,- Kč 1000,- Kč
30.6.2019 200,- Kč 300,- Kč důchodce

KOMUNÁLNÍ ODPAD SS 1340002019
30.6.2019 600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 2/2018

ZAHRÁDKY SS 10122131
31.1.2019 výše dle uzavřené smlouvy