Územní plán

Oznámení o vydání Územního plánu Adamov formou opatření obecné povahy
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 
Město Adamov dle § 173, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo města Adamov přijetím usnesení č. 6 na svém zasedání konaném dne 13. 12. 2012 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydalo Územní plán Adamov formou opatření obecné povahy.
Do Územního plánu vydaného formou opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Městském úřadu v Adamově, Pod Horkou 2, a dále na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru SÚ MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, jinak dle telefonické dohody.
Opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, je rovněž uveřejněno na webových stránkách města Adamov
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení v souladu s §174 odst.2 správního řádu.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
 
28.7.2016 Zpráva o uplatňování Územního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů změn

ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11

22.1.2018