Územní plán

Oznámení o vydání Územního plánu Adamov formou opatření obecné povahy
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 
Město Adamov dle § 173, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo města Adamov přijetím usnesení č. 6 na svém zasedání konaném dne 13. 12. 2012 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydalo Územní plán Adamov formou opatření obecné povahy.
Do Územního plánu vydaného formou opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Městském úřadu v Adamově, Pod Horkou 2, a dále na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru SÚ MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, jinak dle telefonické dohody.
Opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, je rovněž uveřejněno na webových stránkách města Adamov
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení v souladu s §174 odst.2 správního řádu.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
 
28.7.2016 Zpráva o uplatňování Územního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů změn

ZMĚNY Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11

22.1.2018

Změny Územního plánu Adamov, označené Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11

 

ÚZEMNÍ PLÁN ADAMOV

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNÁCH Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11

20.6.2018

ZMĚNA Ad12 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV

20. 7.2018

ZMĚNY Ad 13 A Ad 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU ADAMOV

8.10.2018
 
Změny Územního plánu Adamov, označené Ad12, Ad13, Ad14
12.12.2018
 

ÚZEMNÍ STUDIE US1/3
SMETANOVO NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ ADAMOV

24.6.2019
 

Změna Ad 15 Územního plánu Adamov

 
Návrh pro opakované veřejné projednání
 
 
22.5.2020
 
Změna Ad. 15 Územního plánu Adamov
18.9.2020
 

Změna Ad 16 Územního plánu Adamov

2.10.2020
 
Změna Ad 16 Územního plánu Adamov
Územní plán po změně Ad 16
22. 3. 2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů změn

16. 11. 2021
 
ZMĚNY Ad17, Ad18, Ad19, Ad20 – VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – 24.1.2023
 
15.12.2022
 

Vydání změn Ad17, Ad18 a Ad20 Územního plánu Adamov formou opatření obecné povahy

25.9.2023