Upozornění na volné místo

Město Adamov hledá vhodného kandidáta/kandidátku na obsazení místa pracovník/pracovnice v sociálních službách - pečovatel/pečovatelka v Pečovatelské službě města Adamova, odbor sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov.

Místo výkonu práce: Adamov

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 roku, při oboustranné spokojenosti prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími; platová třída 5.

Termín nástupu: nástup k 1. květnu 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika pracovní náplně:

Výkon přímé péče o klienty v jejich domácím prostředí na území města Adamova spojený s řízením osobního automobilu za účelem dopravy k nim. Celý pracovní úvazek.

Požadované obecné předpoklady:

 • plná svéprávnost, bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (nutno splnit do 18 měsíců ode dne nástupu),
 • absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem.

Další požadované předpoklady:

 • řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
 • časová flexibilita, schopnost samostatné a týmové sociální práce,
 • pečlivý a zodpovědný přístup k práci, aktivní přístup k řešení problémů,
 • odolnost vůči psychické zátěži a stresu, příjemné vystupování, empatie,
 • základní znalost práce na PC,
 • výhodou praxe a zkušenosti z oblasti práce se seniory.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve veřejné správě
 • osobní přípatek a odměnu odpovídající dosahovaným výsledkům
 • benefity: 5 týdnů dovolené, 4 dny plně hrazeného sick days, stravenky, příspěvek ze sociálního fondu (penzijní připojištění, rekreační pobyty, vitamínové přípravky, dioptrické brýle, vstupenky na kulturní akce apod.)

Náležitosti přihlášky:

 • jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis,
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete nám písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami nejpozději do 22.03.2024 do 12.00 hodin.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu: Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Na obálku uveďte: „VŘ-PEČ-NEOTVÍRAT“.

Bližší informace o pracovní pozici podá vedoucí odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, tel. číslo 516 499 624 nebo 602 788 015, e-mail: [email protected].

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Adamově dne 05.03.2024

Mgr. Dana Charvátová

tajemnice Městského úřadu Adamov

Po ukončení výběrového řízení budou všechny osobní doklady uchazečů a uchazeček skartovány.

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov,
IČO: 00279889) zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení.

 • Upozornění na volné místo